Jdi na obsah Jdi na menu
 


pór cibuľovitá zelenina; drobný otvor na povrchu tela, vyústenie ústroja porcia dávka
poréznosť, porozita
priepustnosťlátok pre kvapaliny alebo plyny porézny pórovitý
porfýr
vyvrelá hmota obsahujúca väčšie zrná iných látok
porfyrický
nerovnako zrnitý

porfyrínsúhrnný názov pre fyziologické farbivá, napr. chlorofyl porfyrinúriachorobný výskyt porfýnu v moči
poriománia
chorobná túžba utekaťz domu, túlaťsa
pornografia
sexuálne dráždivá fotografia, kniha, film a pod.; zobrazenie sexuálnych aktivít aj s pohlavnými orgánmi; literárny a výtvarný brak s hrubým sexuálnym obsahom
pórovka
huba spôsobujúca bielu hnilobu dreva
poróza
úbytok kostného tkaniva
porpezit
paládiové zlato obsahujúce paládium, prírodné zlato porridge ovsená kaša
port
prístav, prípojné miesto
porta
látkový okraj, lemovka; brána, dvere, terénny priechod; mocenský orgán v tureckej ríši; stretnutie, prehliadka skupín country hudby portabilita prenosnosťpočítačových programov
portable
prenosný, napr. počítač
portál
ozdobný vchod alebo vjazd do budovy, tunela; ozdobný okraj javiska, v ktorom sa pohybuje opona, prechod medzi javiskom a hľa-diskom
portatile
malý prenosný oltár
portatív
malý prenosný organ
portefeuille, portfej
aktovka na spisy; odbor pôsobnosti ministra portfólio rozdelenie investičných zdrojov s cieľom znížiťriziko, skladba cenných papierov
portiéra
ťažký látkový záves nad dverami
portikus
stĺporadie, spravidla pred vchodom do budovy; stĺpová predsieň, kryté stĺporadie
portland
stratigrafický stupeňjury
portmonka
peňaženka, náprsná taška portopoštový poplatok za dopravu zásielky, poštovné
portrét
vyobrazenie osoby, podobizeň
posesia
vykonávanie práva pre seba, držba práva
posesívny
privlastňovací (napr. zámeno); vyjadrujúci príslušnosť posesor držiteľveci alebo práva posibilitamožnosť

post factum po čine, po prevedenom, keďsa stalo
post festum
až potom; neskoro; oneskorene; keďuž je koniec; po skončení
post Christum (natum)
po Kristovi, po jeho narodení, nášho letopočtu post meridiem po poludní, popoludní, skratka p.m.
post
miesto; funkcia, postavenie
post mortem
po smrti; nasledujúci po smrti
post partum
po pôrode
post-
prvá časťzložených slov s významom po, nasleduje
postament
podstavec, základ napr. pre sochu, podnož
poste restante
zaslanie zásielky na poštu iba s udaním mena príjemcu alebo hesla, takže príjemca si ju vyzdvihne sám
poster
výsledky práce zverejnené na vedeckej konferencii na tabuliach a stojanoch formou tabuliek, komentovaných témat a fotografií; plagát
posterion
neskorší; posledný; zadný
posteriorita
následnosť; neskoršie poradie; oneskorenie, meškanie postgraduál ďalšie odborné štúdium po dokončení vysokej školy postgraduálne štúdiumodborné štúdium na vysokej škole po jej absolvovaní s cieľom dosiahnuťvyššiu kvalifikáciu
posthumný
posmrtný
posthumum
dielo nájdené alebo vydané po smrti autora
posthumus
dieťa narodené po smrti otca, pohrobok
postila
zbierka kázní a výkladov textov evanjelia
postilión
kočiš poštových vozov
postindustrializmus
teória vývoja spoločnosti po priemyselnej ére postkomunistický vzťahujúci sa k obdobiu po páde komunistického re-žimu
postludium
dohra, spravidla voľne improvizovaná, najmä na organe postmenštruačný týkajúci sa obdobia po skončení menštruácie postmodernizmus prístup ku svetu a poňatie skutočnosti aj poznania ako neredukovateľnej plurality a preto odmietajúci univerzálny výklad postmortálnytýkajúci sa obdobia po smrti

postnatálny nasledujúci po narodení
postoperačný
nasledujúci po operácii, pooperačný postpenitenciárny nasledujúci po výkone trestu odňatia slobody postponovať odkladať, odsúvať, klásťdozadu
postpozícia
kladenie nejakého slova, častice alebo tvaru za príslušné slovo
postpozitívny
umiestený za príslušné slovo, napr. člen
postpuberta
obdobie po puberte; postpubescencia postpubertálnypo puberte; ešte nie úplne zrelý
postpubescencia
obdobie po puberte; postpuberta
postscript
vo výpočtovej technike program umožňujúci definovaťa vytváraťznaky na typografické účely
postskriptum
dodatok v liste, skratka P.S. alebo PS
postsynchrón
dodatočné ozvučenie napr. filmu
postulácia
požiadavka, žiadosť
postulát
požiadavka; predpoklad prijímaný bez dôkazu postvulkanický nasledujúci po skončení činnosti sopky potamológianáuka o tečúcich povrchových vodách, riekach potamoplanktón riečny planktón
potaš
uhličitan draselný, žieravina
Potemkinove dediny
klamné predstieranie úspešnej činnosti, najmä verejnej
potemkinovský
predstieraný, vytvorený pre efekt, zdanlivý potenciamoc, výkonnosť, sila, schopnosť; schopnosťplodenia alebo pohlavného styku; matematická mocnina
potenciál
fyzikálna veličina určujúca stav poľa v konkrétnom bode; vý- konnosť, tvorivá kapacita; súhrn všetkých podmienok pre úspešnú činnosťv hospodárstve, vojenskom umení a pod. potenciálnymožný, uskutočniteľný, účinný, prípadný potencovaný zosilnený, umocnený, vystupňovaný
potentát
vladár, panovník; vysoký hodnostár; veľký pán, papaláš potentný schopný, výkonný; schopný pohlavného styku a oplodnenia potomániachorobná túžba po alkohole, pijanstvo
potos
okrasná liana s pozdĺžnymi kožovitými listami, scindapsus

potpourri zmes, všehochuť; zmes melódií a úryvkov z jedného alebo viacerých hudobných diel; sušené a aromatizované kvety

potsdam predtým horné oddelenie kambria
potto
druh africkej opice
pound force
anglo-americká jednotka pre silu (4,44822 newtona) pound v anglosaských krajinách libra; britsko-americká jednotka hmotnosti = 0, 454 kg
pour féliciter
k blahoželaniu, miesto na blahoželanie, skratka P.F. pour prendre congé na rozlúčku, skratka na navštívenkách p.p.c. pour rendre visite k návšteve, miesto návštevy, ktorá sa neuskutočnila

 (navštívený nebol prítomný)
pourparler
nezáväzný rozhovor; neformálna diskusia, jednanie medzi

 diplomatmi
power-play
presilová hra v hokeji pózapostoj; jednanie pre vonkajší efekt, predstierané chovanie pozauna nátrubkový hudobný nástroj, trombón
pozér
strojený, neúprimný, pretvarujúci sa človek pozíciapostavenie, poloha; stanovište, miesto; umiestenie; poloha tela, postoj; miesto v spoločnosti s ohľadom na význam a pod. pozitív skutočný obraz fotografovaného predmetu; prvý stupeňprídavných mien a prísloviek
pozitivizmus
smer usilujúci o spojenie vedeckého poznania jednotlivých disciplín a odmietajúci akékoľvek špekulácie
pozitívny
kladný, prisvedčujúci; skutočný, vecný, určitý, zistený, dokázaný; s kladným nábojom
pozitívum
kladná stránka veci, javu alebo udalosti
pozitrón
kladne nabitá častica, antičastica k elektrónu
Pozsony
maďarský názov Bratislavy
PR
z anglického výrazu public relations = vzťahy s verejnosťou; oddelenie pre styk s verejnosťou vo väčšej alebo významnej firme, napr. televízii
praestácia
plnenie záväzku; platenie dlhu
prag
stratigrafický stupeňdevónu pragmatickývecný, praktický, zodpovedajúci potrebám praxe; dbajúci

o vnútorné súvislosti; rozumne a chladne uvažujúci

pragmatika časťsemiotiky analyzujúca znaky vzťahov k ich hovorcom

(nositeľom)
pragmatizmus
vecnosť; nezaujatosť, zameranie na efektivitu a užitočnosťriešenia problému
prakticizmus
sklon k praktickej činnosti s podceňovaním teoretických znalostí; zmysel pre praktickú činnosť
praktický
účelný, založený na praxi; uskutočniteľný, reálny, skutočný; majúci zmysel pre skutočnosť; obratný, šikovný praktikábelprenosná časťjaviskovej výpravy
praktiky
osvedčené spôsoby jednania; intrigy, nečestné jednanie pránajáma sústava dychových cvičení s reguláciou doby vdychu, zadr-žania dychu a výdychu
pranostika
predpoveďpočasia, budúcich udalostí a pod. pratotechnika sústava pestovateľských opatrení u trávnatých porastov pravotár zastaralý výraz pre právnika alebo advokáta
prax
cieľavedomá, organizovaná činnosť; základ poznania; výkon zamestnania; jednanie, konanie; zbehlosť, skúsenosť; okruh činnosti prazeodýmprvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Pr
pre-
predpona s významom pred, nad
preambula
úvodná časťvýznamného dokumentu, napr. ústavy; slávnostný predhovor
preambulum
v hudbe: predohra, prelúdium prebendadôchodok cirkevného hodnostára; odmena, dôchodok precedensprípad, ktorý sa stal skôr; predchádzajúci prípad určujúci alebo ospravedlňujúci prípady nasledujúce
preceptor
starší výraz pre učiteľa alebo vychovávateľa precesiaotáčanie osi symetrie zotrvačníka voči pevnému smeru v pries- tore
preciozita, precióznosť
strojenosť, vyumelkovanosť, neprirodzené chovanie; dokonalosťumeleckého slohu
precipitácia
náhlivosť; zrážanie chemických látok; vznik novej oddelenej  pevnej fázy vo fáze kvapalnej alebo skondenzovanej kvapalnej látky v plynnej fáze

precizácia upresnenie, presné vyjadrenie, vymedzenie, určenie precízny presný predáciadravý spôsob života, aktívne vyhľadávanie a lovenie koristi predátorom pre potravu
predátor
šelma, dravec, živočích živiaci sa ulovenou korisťou predentín nezvápenatená zubovina predestináciapredurčenie, najmä v náboženskom zmysle; vopred určená budúcnosť, osud
predeterminácia
predurčenie; názor, že vývoj organizmu je vo všetkých fázach vopred určený
predikácia
prisúdenie; výpoveďo podmete, subjekte; skladobný vzťah

 slovesa a časti vety, ktorú toto sloveso riadi
predikant
kazateľ
predikát
prídomok, prívlastok; šľachtický titul; časťsúdu alebo výroková

 funkcia vypovedajúca o subjekte alebo premennej; v gramatike prí- sudok
predikatív
vetný člen charakterizovaný tesným spojením so slovesnou

sponou
predikatívum
druh plnovýznamových slov vyjadrujúcich stav všeobec- ného, explicitne nepomenovateľného nositeľa (napr. smutno), subjek- tívne nálady a pocity, alebo majú význam modálneho alebo subjektív- neho hodnotenia dejov vyjadrených vedľajšou vetou alebo infinitívnou

konštrukciou predikciaodhad vývoja, predpoveď, predpoklad
predilekcia
záľuba; priaznivý názor, kladné zaujatie predispozíciavrodená alebo získaná náklonnosť, sklon, náchylnosť predkultúra poľnohospodárska plodina pestovaná pred inou plodinou,

 predplodina predominanciaprevládanie, prevaha, nadvláda
predózovanie
predávkovanie (lieku)
prefabrikácia
výroba konštrukčných častí stavieb priemyslovým spô- sobom prefáciapredhovor; v katolíckej omši tzv. modlitba vďaky
prefekt
starorímsky vysoký správny úradník; v niektorých krajinách titul policajného riaditeľa; vedúci v bohosloveckom internáte; vo Francúz- sku titul najvyššieho úradníka departementu
prefektúra
vo Francúzsku vyšší správny alebo policajný úrad, úrad pre- fekta; budova alebo miestnosťtohto úradu; správny obvod riadený prefektom
preferans
kartová hra; hra na gulečníku preferenciavýhoda, prednosť, zvýhodnenie
prefix
predpona
prefixácia
tvorenie slova predponou preformovaťvopred vytvárať, vopred určovať
pregnancia, pregnantnosť
výrazová presnosť, výstižnosť, výraznosť, jadrnosť, vyhranenosť
pregnantný
výstižný, presný
pregravácia
preťaženosť, nadmerné zaťaženie
prehistória
obdobie vývoja ľudstva od prvopočiatku do čias, z ktorých sa zachovali písomné záznamy; prvotné obdobie niečoho; absolútne začiatky prehnitvodnatý kremičitan s obsahom vápnika a hliníka, nerast prejotácia vznik a existencia polosamohláskového „i“ medzi spoluhláskou a samohláskou, najčastejšie v nárečiach prejudíciaprávny prípad určujúci aj spôsob posudzovania podobných neskorších prípadov
prejudikát
v právnej vede rozhodnutie, ktoré je smernicou pre podobné ďalšie prípady
prejudikovať
rozhodnutím otázky určiťpostup a riešenie v neskoršom podobnom prípade