Jdi na obsah Jdi na menu
 


elf škriatok v starogermánskom bájosloví, prírodný duch
elfa
zariadenie na skladanie materiálov z vagónov alebo áut prúdom vody Eliášovo svetlo, Eliášov oheň tichý výboj atmosferickej elektriny prejavujúci sa svetielkovaním na hrotoch, napr. veží
eliminácia
vyradenie, vylúčenie, odstavenie, odstránenie; postupné vylučovanie neznámej z rovnice
eliminačný
vylučovací
elipsa
kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály; nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka elipsoid plocha vytvorená rotáciou elipsy okolo jednej z jej osí, plocha druhého stupňa
elita
vybraná spoločnosť, výkvet spoločnosti; vybraná časťcelku elitárstvo koncepcia vychádzajúca z úlohy elity v spoločnosti; povýše-

necké, nadradené vystupovanie
elitný
prvotriedny, výborný, špeciálny
elixír
zázračný nápoj predlžujúci život; farmaceutický prípravok obsahujúci cukor a lieh
elízia, elize
vypustenie hlásky, najčastejšie na konci slova
Elohim
boh Jehova v Starom zákone elokúciavýrečnosť, vycibrený jazykový prejav elokvenciavýrečnosť
elongácia
predĺženie, vzdialenosť; výchylka z rovnovážnej polohy; uh-lová vzdialenosťplanét od Slnka
eloxovanie, eloxácia
povrchová úprava hliníka a jeho zliatin elektrolytickou oxidáciou eluátvýluh
elúcia
vylúhovanie, premývanie látok
eluent
rozpúšťadlo používané na získavanie eluátov
eluviácia
pohyb látok z určitej časti pôdneho profilu
elúvium
zvetralá hornina ležiaca na mieste svojho vzniku, regolit
elux
jednotka osvetlenia, skratka elx
Elýzium
v starogréckych bájach miesto večnej blaženosti
email
smalt, glazúra; zubná sklovina E-mailsystém elektronickej pošty
eman
jednotka rádioaktivity
emanácia
radón, rádioaktívny plyn vznikajúci pri rozpade aktínia, rádia a thoria; vyžarovanie, výron, vyvieranie
emancipácia
oslobodenie, vymanenie sa, zrovnoprávnenie žien s mužmi; boj za rovnoprávnosťžien
emaskulácia
vykastrovanie muža
emballage
ambaláž
embargo
zajatie a zabavenie obchodnej lode a nákladu; úplný alebo čiastočný zákaz obchodovania s určitou krajinou
emblém
znak, symbol, znamenie
embólia
upchanie krvnej cievy krvnou zrazeninou
embolit
chlorid a bromid striebra, nerast emboloartriaskresľovanie slov vsúvaním nesprávnych hlások

embolofráziaporucha reči spôsobená vsúvaním hlások alebo slov nepatriacich do príslušného slova alebo vety, embolália

embolus cudzie teliesko, krvná zrazenina v cieve
embryo
zárodok, nenarodený plod; počiatočné štádium vývoja organiz-mu; klíčok embryogenézavývoj zárodku
embryokardia
činnosťsrdca zárodku; rytmus srdca u chorého človeka embryológia náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkových živočíchov, veda o vývoji organizmov v zárodočnom štádiu
embryóm
veľmi zhubný nádor nezrelých tkanív všetkých zárodočných listov
embryonálny
zárodočný, počiatočný, nevyvinutý embryopatiapatologické následky vývoja po ochorení plodu počas vnútromaternicového života emendáciazmena názvu živočícha alebo rastliny v spôsobe jeho písania emendácia, emendanciaoprava chyby alebo porušeného miesta v texte, korektúra
ementál
švajčiarsky tvrdý syr v tvare kotúča alebo valca s hmotnosťou až 100 kg a otvormi o veľkosti 1-2 cm
emergencia
vynorenie, vyniknutie; výrastky na povrchu rastlín, napr. tŕne
emeritný
vyslúžilý, penzionovaný, zaslúžilý
emerzia
vynorenie; koniec zatmenia, vystúpenie z tieňa planéty emetikum liek vyvolávajúci zvracanie, dávidlo
eméza
dávenie, zvracanie
emfatický
nadšený, dôrazný, vzrušený
emfázia
dôraz, sila, vzrušenie, citové pohnutie
emfyzém
rozdutie pľúc vyvolané ich zmenšujúcou sa plochou
-emia, -émia
druhá časťzložených člov s významom krv, látky obsiahnuté v krvi emigrácianútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo; emigranti ako celok; v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie eminenc najlepšia známka na vysvedčení, výborná

eminencia v medicíne doplnok, výčnelok; titul kardinála katolíckej cirkvi eminentný mimoriadny, významný, vynikajúci, skvelý, výborný, význačný
emír
vládca emirátu; titul islamského kniežaťa, princa, vysokého hodnostára alebo náčelníka kmeňa emirátúzemnosprávny celok na území historickej arabskej ríše emisár posol so zvláštnym poslaním, tajný vyslanec; vyzvedač
emisia
vydanie, vyslanie, uvedenie do obehu, napr. bankoviek; množstvo znečisťujúcich prímesí prenikajúcich z určitého zdroja do ovzdušia emisivita schopnosť látky vyžarovaťenergiu emitentkto dáva do obehu cenné papiere alebo peniaze
emitor
elektróda tranzistora, z ktorej vychádza prúd
emócia
cit, pohnutie, dojatie, vzrušenie, rozčúlenie
emotivita
silné citové vzrušenie empatiavcítenie sa do pocitov iného človeka
empír
umelecký sloh zo začiatku 19. storočia s koreňmi v napoleonovskom Francúzsku
empíria
skúsenosť
empirický
opierajúci sa o skúsenosť, daný skúsenosťami empirizmusnázor považujúci skúsenosťza jediný zdroj poznania emplektit sulfid medi a bizmutu, nerast
empora
priestor nad bočnými loďami alebo oltárom v kostole; tribúna empyémhnisavý zápal v telesnej dutine
ems
stratigrafický stupeňzodpovedajúci vyššiemu spodnému devónu emšer starší názov pre regionálny stupeňhornej kriedy (santon a coniak) emu trojprstý stepný nelietajúci vták žijúci v Austrálii, podobný pštrosovi emulácia zneužitie práva na škodu niekoho; vo výpočtovej technike napodobenie systému spracovania údajov alebo jeho časti iným systémom alebo technickým prostriedkom tak, že napodobňujúci systém spracováva tie isté programy a pre rovnaké vstupné údaje poskytuje rovnaké výsledky emulgáciapríprava emulzie
emulgátor
látka uľahčujúca vznik emulzie emulovaťvo výpočtovej technike schopnosťnapodobniťjeden systém

 iným
emulzia
sústava dvoch vzájomne sa nemiešajúcich a v sebe jemne rozptýlených látok
emulzín
druh enzýmu
en bloc
vcelku, hromadne (napr. hromadne hlasovať)
en détail
v drobnom, v malom, maloobchod
en face
spredu, čelom
en gros
vo veľkom, veľkoobchod
en masse
hromadne, vcelku, masovo
en passant
medzi rečou, mimochodom en-prvá časťzložených slov s významom v, vo vnútri
enantioméria
druh izomérie organických zlúčenín, optická izoméria encefalickýmozgový
encefalitída
zápal mozgu
encefalo-
prvá časťzložených slov s významom mozog, mozgový encefalografia vyšetrenie mozgu
encefalon
mozog
encefalopatia
psychické poruchy vyvolané ochorením mozgu encefaloragiakrvácanie do mozgu
encián
iný názov horca, horská rastlina
encyklika
okružný list pápeža biskupom alebo všetkým veriacim encyklopédianáučný slovník, zborník náuk
endémia
trvalý alebo opakovaný výskyt niektorej choroby v určitej ob-lasti
endemický
zdomácnelý, miestny, vyskytujúci sa trvale na mieste pôvodu, opak ekdemického
endemit
rozšírený rastlinný druh na určitom území
endemizmus
obmedzenie pôvodu a výskytu rastlín a živočíchov na určité územie
endívia
čakanka štrbáková, rastlina
endlovať, entlovať
začisťovaťokraj látky, obnitkovávať
endobióza
symbióza medzi jedným druhom organizmu, ktorý žije v druhom organizme endocervicitídazápal sliznice krčka maternice

endocyt útvar vo vnútri bunky
endoderma
vnútorný zárodočný list živočíšneho embrya
endofág
organizmus žijúci a živiaci sa v hostiteľovom tele
endofyt
rastlinný cudzopasník žijúci v tele hostiteľa endogamiapokrvné príbuzenstvo; príbuzenská plemenitba zvierat; his-torické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manžel-stiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa
endogénny
vnútorný, majúci vnútornú príčinu endokardblana pokrývajúca vnútro srdcovej dutiny
endokrinný
týkajúci sa žliaz s vnútornou sekréciou, majúci schopnosť vnútornej sekrécie
endokrinológia
náuka o žľazách s vnútorným vylučovaním, oddelenie kliniky liečiace choroby týchto žliaz
endokrinopatia
poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním
endolit
rastlina, ktorá rastie v dutinách a škárach nerastov a hornín endometritída zápal sliznice maternice
endomitóza
vnútorné delenie
endoparazit
cudzopasník žijúci v tele hostiteľa
endoplazma
tekutá plazma v bunkách
endoprotéza
umelá náhrada kĺbu
endorfín
bielkovinová látka, ktorá sa tvorí v mozgu a má podobné účinky ako morfín
endoskop
optický prístroj na vyšetrenie vnútorných dutín tela endospóra výtrus húb, ktorý dozrieva v materskej bunke
endotel
výstelka ciev
endotermia
jav, pri ktorom sa spotrebováva teplo; termoregulačná schopnosťcicavcov a vtákov udržiavaťstálu telesnú teplotu

endotermickýpohlcujúci teplo; doprevádzaný pohlcovaním tepla

enduro objemová trieda motocyklov; terénny závod motocyklov tejto kubatúry