Jdi na obsah Jdi na menu
 


hiát medzera, štrbina, prerušenie; stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík
hibernácia
zimný spánok zvierat, prezimovanie; umelé podchladenie pri niektorých operáciach s utlmením a stabilizáciou neurovegetatívnej sústavy; obdobie odpočinku rastlín
hic Rhodos, hic salta
tu je Rhodos, tu skoč; v prenesenom zmysle tu ukáž, čo vieš
hic sunt leones
tu sú levy; označenie neprebádaných, tzv. bielych miest na najstarších mapách
hidro-, hidr-
prvá časťzložených slov s významom pot, potný

hidrodermia nadmerné vylučovanie potu
hidróza
potenie
hidžra
opustenie; nútený odchod Mohameda z Mekky; masová emigrácia, únik
hierarchia
vysokí cirkevní hodnostári; stupňovitá sústava hodností a funkcií; postupnosť; poradie podľa hodnosti
hierarchický
usporiadaný podľa hodnosti, funkcie, úradu a pod. hieratický svätý, posvätný; kňazský
hiero-
prvá časťzložených slov s významom svätý, posvätný hieroglyf staroegyptský obrázkový znak; nerozlúštiteľné, nečitateľné pís-mo; v geológii nepravidelnosti na plochách vrstiev hieromantia veštenie z vnútorností zvierat, hieroskopia hieronymzmena mena, spravidla pri vstupe do kláštora
hieros gamos
posvätný sobáš, v mytológii zväzok medzi bohom a bohyňou, z ktorého má vzísťpotomstvo
hi-fi
skratka výrazu high fidelity označujúceho zvukovú dokonalosťzvukových nosičov a záznamov
hig society
vznešená spoločnosť, tzv. horných 10 000
high life
vysoký, vznešený svet; smotánka, vznešená spoločnosť, horných

10 000 a ich životný štýl high-techpokročilá, vyspelá technológia, veľmi vyspelé výrobné systémy highway diaľnica, cesta vyššej kategórie v USA
hikory, hickory
tvrdé svetlé drevo, z ktorého sa vyrábajú lyže a športové náradie
Himalaya
spoločenská hra o putovaní s jakom cez Himaláje hínajána jeden z troch hlavných smerov budhizmu
hind
vyznávačhinduizmu alebo bráhmanstva hinduizmusširoký indický náboženský prúd charakteristický učením
o kastách, karme a prevteľovaní
hintov
koč, kočiar
hipický
týkajúci sa koní alebo jazdy na nich; týkajúci sa hnutia hippies hipo- prvá časťzložených slov s významom kôň, konský hipodrómstaroveké konské závodisko; jazdiareň hipológianáuka o koňoch

hipoterapia liečba jazdením na koni
hippie, hippies
hnutie a jeho príslušníci hlásajúci a svojrázne presadzujúci ideály lásky a slobody, tzv. deti kvetov hippokratickýmajúci smrteľný vzhľad, svedčiaci o blízkosti smrti hiragana jedna z dvoch japonských slabikových abecied hirsutizmus nadmerné ochlpenie u žien spôsobené endokrinnou poruchou
his master´s voice
hlas jeho pána, v prenesenom zmysle slepá, absolútna oddanosť, poslušnosť hispanistikaštúdium jazyka, histórie a kultúry španielskeho národa hiss rušivé syčanie, zvuky na veľmi dlhých vlnách
histamín
silná organická zásada podieľajúca sa na vzniku alergií; zásaditá látka v tkanivách živočíchov so širokým využitím vo farmaceutickom priemysle
histiocytóm
nezhubný nádor s tukovými látkami v bunkách
histo-
prvá časťzložených slov s významom tkanivo, tkanivový histofyziológia časťhistológie zaoberajúca sa činnosťou a funkciou tkanív organizmu
histogenéza
vznik a vývoj tkanív organizmu
histografia
zobrazovanie tkanív tela
histogram
stĺpcový diagram
histológ
odborník v histológii histológiaoblasťmedicíny, ktorá sa zaoberá organickými tkanivami, mikroskopickou stavbou organizmu
histolýza
rozklad tkaniva
históny
bielkoviny v živočíšnom materiáli
histoplazmóza
choroba vyvolaná plesňami, prejavujúca sa zdurením sleziny a pečene, lymfatických uzlín a pod.
história
dejepis; dejiny; príbeh, udalosť
historiografia
dejepisectvo
historizácia
zdôrazňovanie vývoja, minulosti historizmusprístup ku skutočnosti v ich dejinnej premenlivosti, rešpektovanie dejinnej situácie; kultúrne hnutie nadväzujúce na javy minulosti a obnovujúce ich; vedomý návrat k starším umeleckým slo-

hom; slovo označujúce zaniknuté skutočnosti, archaizmus; historka, krátky príbeh; vymyslený príbeh
histrión
starorímsky herec; stredoveký kaukliar
hit
úspešná pieseň, skladba, šláger; módny predmet alebo jav hitmaker tvorca úspešných skladieb, hitov, šlágrov
hitparáda
odborníkmi alebo poslucháčmi zostavený rebríček hitov HIVHuman Immunodeficiency Virus, retrovírus spôsobujúci AIDS hlaholikanajstaršie slovanské písmo
hľuzovka
veľmi chutná jedlá huba s podzemnými plodnicami
hobby
vášeň, záľuba, koníček
hoboj
dvojjazýčkový drevený dychový hudobný nástroj
hobra
mäkká doska lisovaná z drevených vlákien bez pojiva, používaná najmä v stavebníctve
hodegéza, hodegetika
úvod ku štúdiu
hodograf
v matematike krivka zobrazujúca hodnoty vektora pri pohybe bodu v priestore alebo v rovine hodochronakrivka udávajúca závislosťdoby šírenia seizmickej vlny určitého typu na vzdialenosti od epicentra
hodža
v islamskom prostredí moslimský kňaz alebo vzdelanec
hohoľ, hoholka
polárny vodný vták
hochštapler
podvodník väčšieho formátu, dobrodruh
hoko
hrabavý vták s dlhým zobákom
holba
stará objemová miera rovná 0,707 l; nádoba na pitie, s uchom a vekom
hold
okázalá pocta, verejná pocta; výkupné, vynútený poplatok vo vojne holdingprávna forma subjektu (holdingová spoločnosť), ktorý svojim kapitálom ovláda a kontroluje iné firmy holenderstroj na mletie a spracovanie surovín na výrobu papiera; rozo-berateľná závitová spojka trubíc s predstavnou maticou holizmuspojatie celostnosti nadobúdajúce nové vývojové kvality holmiumkovový prvok, značka Ho
holo-
prvá časťzložených slov s významom celý, nedotknutý, úplný holocaustvyvražďovanie Židov nacistami; zničenie, skaza
holocén
najmladšie oddelenie štvrtohôr, alúvium; geologická prítomnosť

holofrastický majúci platnosťcelej vety
hologamia
pohlavné splynutie gamét do jedinej cysty
holografia
zobrazovanie so zachovaním trojrozmernosti predmetov holografický písaný vlastnou rukou; týkajúci sa holografie hologram holografický záznam
holokarst
úplný kras s dokonalým vývojom všetkých povrchových aj podzemných krasových javov
holos
celok holotopiapoloha časti tela v pomere k celku
holotyp
jediný jedinec svojho druhu, exemplár označený za typického zástupcu určitého druhu; jediná skamenelina
holport
spoločné vlastnenie a užívanie niečoho
holt
skrátka a dobre
homár
morský rak s chutným mäsom
home care
domáca starostlivosť, domáca opatera
homeless, houmlesák
bezdomovec
homeo-
prvá časťzložených slov s významom rovnaký homeomorfiarovnaký tvar tela alebo jeho častí v odlišných skupinách

živočíchov
homeopat
lekár, ktorý lieči podľa zásad homeopatie
homeopatia
liečba malými dávkami prostriedkov, ktorých väčšie dávky vyvolávajú príznaky liečenej choroby, opak alopatie homeostatický udržujúci rovnováhu v určitom rozmedzí homeostáza rovnováha v živom organizme alebo v ekosystémoch živej prírody; udržiavanie genetickej rovnováhy určitého spoločenstva homicidium vražda človeka
homilet
kazateľ
homiletika
náuka o kazateľskom umení
homília
kázeň
hominidi
čeľaďprimátov, ku ktorej patrí aj človek vyspelý hominizácia poľudšťovanie primátov
homo creator
človek ako bytosťschopná tvoriť
homo
človek
homo erectus
človek vzpriamený – v prírodovedeckom zmysle

homo faber človek ako bytosťschopná niečo vyrábať
homo habilis
najstarší stupeňvývoja človeka
homo homini lupus
človek človeku vlkom
homo ludens
človek ako bytosťhravá, schopná činnosti iba pre radosť z činnosti samej
homo oeconomicus
človek ako bytosťhospodáriaca
homo-
prvá časťzložených slov s významom zhodný, totožný, týkajúci sa človeka
homo sapiens
 človek mysliaci - v prírodovedeckom zmysle
homo sapiens sapiens
súčasný človek
homocentrický
sústredený na človeka, považujúci človeka za stred všetkého diania
homofónia
skladba s jedným hlavným hlasom doprevádzaným jednoduchým akordom
homogamia
jav pri pohlavnom rozmnožovaní, keďsa častejšie vyhľa-dávajú partneri so zhodnými vlastnosťami alebo zhodným genotypom; súčasné dozrievanie tyčieniek aj blizien u obojpohlavného kvetu
homogenita
rovnorodosť, homogénnosť
homogenizácia
postup, ktorým sa z nerovnorodej látky (zmesi) dosiahne dokonalým premiešaním jednotná a rovnorodá látka (zmes) homogénnyzložený z rovnakých zložiek, rovnorodý
homochrónia
časová zhoda nejakého javu, izochrónia
homoioméria
zloženie z rovnakých častí
homoiotermia
teplokrvnosťvtákov a cicavcov, ich schopnosťudržiavať stálu telesnú teplotu
homokarpia
výskyt plodov rovnakého tvaru a veľkosti na tom istom jedincovi
homológ
člen skupiny zlúčenín rovnakého typu a podobných vlastností homologácia overenie vlastnosti určitého výrobku z hľadiska prípustnosti jeho použitia, úradný súhlas s použitím homológiaodlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom; náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov; zhoda orgánov rozličných organizmov

homologizácia overenie zhodnosti, podobnosti homolýzahomolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby na dva radikály
homomorfia
rovnakotvarosť
homomorfizmus
v matematike vzťah podobnosti
homomorfný
rovnakotvarý homomorfózanahradenie stratenej alebo poškodenej časti organizmu novými útvarmi rovnakého druhu (napr. chvost jašterice) homonýmia, homonymitasúzvučnosťslov rôzneho významu homonymum súzvučné slovo
homopauza
vrstva medzi homosférou a heterosférou
homosexuál
človek, ktorý sa sexuálne zaujíma o osoby rovnakého pohlavia
homosexualita
pohlavná náklonnosťk osobám rovnakého pohlavia homosféra tá časťatmosféry Zeme, v ktorej sa zloženie vzduchu málo mení s výškou, vrstva asi do výšky 100 km homotalizmussystém pohlavného romznožovania u niektorých nižších organizmov
homotécia
rovnakoľahlé zobrazenie
homotypia
v biológii zhodnosťsymetrických orgánov
homunkulus
umelý človek podľa stredovekých predstáv honorabilis ctihodný, ceremoniálny titul vysokoškolského profesora, ok-rem dekana a rektora
honorácia
panstvo, spoločenská smotánka, majetkom alebo postavením významná osobnosť, pocta
honorár
odmena za vedeckú alebo umeleckú prácu
honorárny
čestný, bezplatný, neplatený
honoris causa
čestný akademický titul, skratka h.c.
honorovať
odmenovať, platiť
hoper
plávajúci bager s priestorom pre vyťaženú zeminu
hóra
v katolíckej cirkvi čas modlitieb, cirkevnej hodinky
horda
banda, skupina surovcov, nájazdných kočovníkov
horentný
veľký, strašný, úžasný, prehnaný horizontobzor; v geológii vrstva alebo poloha odlišujúca sa nejakým

znakom
horizontála
vodorovná priamka; čiara spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou
horizontalizmus
vodorovnosť, v architektúre tendencia k prevahe vodorovných línií
horizontálny
vodorovný, rovnobežný
hormón
organický produkt činnosti žliaz s vnútorným vylučovaním s dôležitou funkciou v organizme; inkret
horn, horna
lesný roh, hudobný nástroj
horológium
hodiny, orloj
horor
hrôza, strach; umelecké dielo so strašidelnou tematikou horoskopúsudok o osude ľudí podľa postavenia hviezd v určitom čase, schematický obrazec so zakreslenými horoskopickými prvkami horror vacui strach z prázdnoty
hors d´ oeuvres
predjedlo, nedôležitá záležitosť
horse power
konská sila, britsko-americká jednotka výkonu = 745,7 wattov, skratka HP
hortenzia
veľkolistá rastlina alebo ker s pestrofarebnými kvetmi hortikultúra záhradníctvo, záhradnícka veda
hortológia
náuka o záhradníctve
hortus
záhrada, hnojivo na hnojenie okrasných rastlín a zeleniny