Jdi na obsah Jdi na menu
 


moonovec príslušník sekty kórejského reverenda Moona, známej okrem iného hromadnými sobášmi
moped
malý motocykel; bicykel s prídavným motorčekom
mopslík
malé plemeno spoločenského psa
mora
v časomernej metrike základná časová jednotka zodpovedajúca dĺžke krátkej slabiky a polovičnej dĺžke dlhej slabiky; meškanie dlžníka s plnením záväzku alebo veriteľa s prijatím dlhu moralita mravnosť, vedomie mravnosti, mravná zodpovednosť; stredoveká alegorická hra s mravoučnou tendenciou
moralizovať
nabádaťk mravnosti, dávaťmravné ponaučenia, napomínať morálka spoločenskými vzťahmi a pomermi podmienený spôsob chovania a mravné zásady jednotlivca a spoločenských skupín morálny mravný, v súlade so všeobecnými zásadami mravnosti danej spoločnosti
moratórium
odklad splatnosti pohľadávok; dočasné obmedzenie nejakej činnosti, napr. poskytovania správ o udalosti
moravikum
týkajúci sa Moravy; geologicky časť Českého masívu na západnej Morave
morbidita
pomer počtu chorých osôb k počtu obyvateľov; chorobnosť

morbídny chorý, nezdravý, chorobný; v umení úpadkovo chorobný morbili osýpky
morbus
choroba, ochorenie
morda
slangový výraz pre silnú ranu, silný úder
mordacita
kúsavosť, štipľavosť; leptavá sila
morelka
višňa s tmavohnedými plodmi
moréna
činnosťou ľadovcov vytvorený nános piesku, hliny a iných látok moréna kamenný nános v podloží ľadovca
morenozit
vodnatý sulfát niklu, nerast
morfé
tvar
morféma
časťslova s určitým vecným alebo gramatickým významom, napr. predpona; súhrnný názov pre predponu, príponu, koreňa koncovku
Morfeova náruč
v prenesenom zmysle spánok (podľa starogréckeho boha spánku Morfea) -morfiadruhá časťzložených slov s významom tvar, tvarový, tvárnosť morfín jedovatý alkaloid obsiahnutý v ópiu, droga, morfium morfinista človek závislý na morfiu
morfinizmus
závislosťna morfiu
morfium
morfín
morfo-
prvá časťzložených slov s významom tvar, tvarovosť, vzťah ku tvaru
morfogenéza
vývoj tvaru, zmena tvarových vlastností
morfológia
náuka o tvaroch a zmenách tvarov tela organizmov; náuka o tvare a zmenách tvaru zemského povrchu; gramatické tvaroslovie morfóza odchýlky tvaru rastlín vyvolané veľkými zmenami prostredia počas ich vývoja
morganatický sobáš
sobáš medzi šľachticom a ženou nešľachtického pôvodu
morganatický
stavovsky nerovný
morganizmus
v biológii smer o vplyve génov na dedičnosť
moritát
hrôzostrašná historka spievaná kedysi v podobe tzv. kupeckej piesne
morituri te salutant
celé: Ave, Caesar, morituri te salutant = Buďzdravý,

Caesar, idúci na smrť ťa zdravia; pozdrav cisárovi, s ktorým nastupovali gladiátori do arény
mormón
príslušník náboženského hnutia spájajúceho prvky kresťanstva, islamu a židovstva, Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní mormorando v hudbe: ručiac, nezrozumiteľne
morozita, moróznosť
mrzutosť, nevrlosť
mortadela
jemná talianska saláma guľovitého tvaru
mortalita
úmrtnosť
mortifikácia
umŕtvenie, rozklad, rozpad telesných tkanív; umorenie lis-tiny alebo práva; prehlásenie neplatnosti alebo neúčinnosti listiny mortinalita počet mŕtvo narodených v pomere k tisíc živo narodeným mortinatálnymŕtvonarodený
morula
najranejšie obdobie vývoja zárodku v podobe ryhovaného vajíčka moruša ovocný strom z čeľade morušovitých a jeho plod morzeovka zvláštny druh telegrafnej abecedy a čísloviek z kombinácie bodiek a čiarok, podľa vynálezcu Morseho
moskyt
všeobecné označenie rôznych druhov komárov žijúcich v Afrike moskytiéra ochranná sieťproti moskytom a inému obťažujúcemu hmyzu moslim vyznavačislamu, mohamedán, muzulmán
mošus
pižmo, voňavka
motel
ubytovacie zariadenie s občerstvením pre motoristov
motet, moteto
stredoveká viachlasná, najčastejšie duchovná skladba bez doprovodu
motilita
hybnosť, schopnosťpohybu
motív
dôvod, podnet, pohnútka; námet, vedúca myšlienka umeleckého diela; najmenšia samostatná hudobná myšlienka
motivácia
odôvodnenie, zdôvodnenie, pozitívne ovplyvnenie cieľom úsilia
moto-
prvá časťzložených slov s významom motocykel, motor motocykel jednostopové motorové vozidlo, motorka
motokros, motocross
terénne preteky motocyklov
motor
hnací stroj, pohonná jednotka, pohon
motorický
hybný, pohybový
motorika
celková pohybová schopnosťorganizmu, súhrn telesných po-

 hybov človeka, hybnosť
motorizmus
súhrnné označenie všetkých javov a opatrení súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel
motorobot
jednoosý traktor používaný v parkoch a záhradníctvach motto heslo, hlavný motív; krátka výstižná charakteristika
mozaika
obraz alebo ornament zložený z drobných farebných kamienkov alebo kúskov skla či keramiky; čo je pestré alebo zložené z drobných častí; vírusové ochorenie rastlín mozzarellataliansky tvrdý syr, pôvodne vyrábaný z byvolieho, dnes z kravského mlieka
mramor
odroda vápenca, metamorfovaná hornina používaná v stavebníctve a sochárstve, dobre leštiteľná
mrož
mohutný morský cicavec s veľkými klami a typickými fúzami MSDr. medicinae stomatologicae doctor, doktor zubného lekárstva, stomatológ, zubár
mudda
bahnité usadeniny v stojatých alebo mierne tečúcich vodách tvoriace podložie v rašelinách
MUDr.
medicinae universae doctor, doktor všeobecného lekárstva mudra symbolické gesto vyjadrujúce citový stav alebo slúžiace ako poznávacie znamenie, používané pri náboženských a magických úkonoch Indov
mudžahedín
bojovník za vieru v svätej vojne, mudžáhid
muezín
islamský vyvolávačmodlitieb z minaretu
muf
rukávnik
mufla
časťpece aj nádoba zo žiaruvzdorného materiálu
muflón
divoká európska ovca
mufna, mufňa
návlačka, nátrubok
mufti
najvyšší moslimský duchovný, ktorý rozhoduje o nábožensko-právnych otázkach a vysvetľuje šaríju, islamské právo
mukel, mukl
v socialistickom Československu slangový výraz pre väzňa, najmä politického, zo slovného spojenia „muž určený k likvidácii“ mukoid zložená bielkovina, súčasťkrvného séra, vaječného bielka mul kríženec osla a kobyly; riedka bavlnená obväzová látka
mula
kríženec osla a kobyly; riedka bavlnená obväzová látka

mulat miešanec belocha s černoškou alebo naopak
mulčovanie
pokrývanie skyprenej pôdy organickými látkami, napr. kompostom, hnojom, lístím a pod.
muliné, mouliné
priadza z dvoch rôznofarebných nití; látka z nej mulit nerastný kremičitan hlinitý, základná zložka niektorých keramických hmôt mullhumus s vysokým obsahom živín
mulláh, molah
vykladačislamu; učenec; sudca
multi-
prvá časťzložených slov dávajúca druhej časti význam mnoho-, mnohonásobný multicelulárnymnohobunkový
multilaterálny
mnohostranný
multimilionár
mnohonásobný milionár multiparazitizmusniekoľko druhov parazitov u jedného hostiteľa multiparita viacrodosť
multiplex
združený, mnohonásobný; najmodernejšia forma kina s viacerými kinosálami, pričom v každej sa premieta iný film multiplexný mnohonásobný, mnohostranný
multiplexor
zariadenie prijímajúce niekoľko vstupných signálov a zlučujúce ich do jediného výstupného signálu tak, aby každý vstupný signál mohol byťobnovený
multiplicita
početnosť, mnohonásobnosť
multiplikácia
násobenie; množenie, rozmnoženie
multiplikát
jeden z niekoľkých exemplárov toho istého predmetu v zbierke
multiplikátor
zariadenie zvyšujúce účinnosťiného zariadenia alebo stroja multiprocesor počítačobsahujúci dva alebo viac procesorov s prístupom ku spoločnej hlavnej pamäti
multiprogramovanie
spôsob činnosti počítačového systému umožňujúci súbežné vykonávanie rôznych programov na jednom procesore multivesmírhypotetické chápanie vesmíru, v ktorom ako zložky vystupujú vesmíry podobné nášmu vesmíru
multivitamín
prípravok obsahujúci niekoľko druhov vítamínov, polyvitamín

múmia mŕtvola chránená umelo alebo prirodzene pred rozpadom, najmä v starovekom Egypte; skamenelina vzniknutá mumifikáciou

mumifikácia kožná choroba gangréna sicca, suchá sneť, vysychanie tkaniva

múmioskalná živica vznikajúca v extrémnych podmienkach niektorých ázijských veľhôr zložitou premenou aj živočíšnych zvyškov v styku s minerálmi, vysoko biologicky účinná prírodná látka

mumps zápal príušníc, parotitída
mundánny
svetový, týkajúci sa celého sveta
mundus vult decipi
svet chce klamať, výrok nemeckého stredovekého spisovateľa Branta
mungo
menšia indická šelma; vlnená tkanina z handier
munícia
strelivo
municipalita
mestský správny orgán; mestská správa
municipiálny
obecný, mestský, komunálny, týkajúci sa obce alebo mesta municipum starorímske dedinské mesto okrem Ríma; v niektorých krajinách mesto so zvláštnou samosprávou, vyňaté zo správneho obvodu munificencia veľkorysosť, štedrosť
mura, mury
vysokohorské kamenité suťové prúdy z naplavenín prívalových vôd
muralizmus
hnutie monumentálneho maliarstva v 20. storočí v Mexiku musaka balkánske dusené jedlo zo zeleniny s baraním mäsom aj bez mäsa, zapekané s vajcom
muskarín
jedovatá súčasťmuchotrávky (Amanita muscaria), znižuje krvný tlak a spomaľuje srdcovú činnosť
muskovit
kremičitan hlinitodraselný, svetlá sľuda
muskulárny
svalový
muskulatúra
svalstvo, svaly
mustang
zdivočelý severoamerický kôň
muškát
pelargónia, populárna okrasná rastlina; odroda hrozna používaná na výrobu korenistého vína; muškátový oriešok, druh korenia muškátovníktropická drevina pestovaná pre muškátové kvety a oriešky mušketa vojenská puška predovka s kresadlom
mušketier
peší vojak s mušketou; dráb, panský sluha; vo Francúzsku do

konca 18. storočia šľachtický člen kráľovskej jazdnej gardy mušľa ulita, lastúra; morský živočích
mutabilita
premenlivosť, schopnosťsa meniť, nestálosť
mutácia
zmena, obmena; čiastočná zmena centrálnej tlače pre vidiecke vydania; zmena hlasu chlapcov v období dospievania; genetická zmena, obmena organizmu spôsobená zmenami v géne mutagén chemický alebo fyzikálny faktor spôsobujúci mutáciu u živých organizmov; mutagénny činiteľ
mutant
jedinec, ktorý vznikol náhodnou alebo úmyselnou genetickou zmenou, mutáciou
mutarotácia
schopnosťorganických zlúčenín meniťpo rozpustení optickú otáčavosť
mutatis mutandis
s príslušnými, potrebnými zmenami, po nevyhnutných úpravách
mutilácia
dedičná biologická porucha alebo defekt vyvolaný vonkajšími vplyvmi; zmrzačenie; skomolenie
mutovať
meniťhlas v období pohlavného dospievania (u chlapcov) mutualita vzájomnosť
mutualizmus
trvalé a nevyhnutné spolužitie dvoch alebo viacerých foriem organizmov
múza
umelecká inšpirácia, nadanie; žena inšpirujúca umelcov
Múza
v starogréckom bájosloví jedna z deviatich bohýňvied a umení múzejníctvo zakladanie, spravovanie a činnosťmúzeí
múzeum
ústav pre uchovanie a vystavovanie vedeckých a umeleckých, najmä historických zbierok
múzický
týkajúci sa niektorého odboru umenia, umelecký
muzika
teória hudby; v prenesenom zmysle prevádzkovanie hudby, hranie
muzikál
hudobná veselohra
muzikálny
hudobne nadaný
muzikológia
hudobná veda
MVDr.
medicinae veterinarie doctor, doktor veterinárneho lekárstva, zverolekár
MWh
značka pre megawatthodinu