Jdi na obsah Jdi na menu
 


kon-, con- prvá časťzložených slov s významom s, so, spolu koncedovaťrobiťústupky, ustupovať; dovoliť, súhlasiť, pripustiť koncelebrácia slúženie omše viacerými kňazmi koncentráciasústredenie, stiahnutie, zloženie; sústredenie na jednom mieste; zosilnenie, zhustenie; nasýtenie chemického roztoku koncentračný sústreďujúci, zhusťujúci, izolujúci, internačný koncentračný tábortábor na izoláciu a fyzickú likvidáciu odporcov re-žimu, príslušníkov národnostných menšín aj celých národov koncentrát zahustený roztok; kovom obohatená surovina po koncentrácii rudy; zvyšok po odparení rozpúšťadiel
koncentrátor dát
vo výpočtovej technike združovacie zariadenie vytvárajúce dočasné dátové spojenia priestorovým alebo časovým delením na jednom dátovom okruhu koncentrickýsústredený, majúci spoločný stred koncentrovaťzahustiť, zhustiťroztok

koncepciapredstava, poňatie, plán; počatie, oplodnenie konceptprvý návrh diela alebo textu; náčrtok, ideový plán, poňatie, koncepcia koncernzdruženie podnikov rôznych odborov, ktoré sa vzájomne dopĺ-ňajú, alebo podnikov rovnakého druhu s cieľom lepšie ovládnuť výrobu a trh
koncert
verejná hudobná produkcia, viacvetná hudobná skladba pre sólový nástroj a orchester koncesiaústupok; povolenie, najmä úradné, úradný súhlas s prevádzkovaním činnosti, napr. živnostenskej, alebo špeciálneho zariadenia, napr. rozhlasového alebo televízneho vysielania; v medzinárodnom práve odstúpenie od niektorých výsostných práv krajiny v prospech inej krajiny
koncil ekumenický
svetový koncil, koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža koncilporadné zhromaždenie; v katolíckej cirkvi zhromaždenie najvyšších hodnostárov pod predsedníctvom pápeža, cirkevný snem konciliáciazmierčie konanie; zmier, povoľnosť, znášanlivosť konciliantnýznášanlivý, zmierlivý, povoľný, vľúdny konciliarizmus v katolíckej cirkvi hnutie vychádzajúce z myšlienky, že koncil je najvyššou cirkevnou autoritou koncínnyurovnaný, uhladený, vycibrený, napr. sloh
koncipient
nižší správny úradník, pomocník advokáta alebo notára koncipovaťnavrhovaťznenie písomného alebo ústneho prejavu; štylizovať koncíznystručný, krátky, výstižný, zhustený kondemnáciaodsúdenie, prekliatie; vyradenie lode z prevádzky kondenzácia zhusťovanie, zrážanie, skvapalňovanie pár; spájanie dvoch molekúl organickej zlúčeniny do jednej väčšej molekuly s malou molekulovou hmotnosťou kondenzátprodukt kondenzácie kondenzátorvýmenník tepla chladiaceho zariadenia; zariadenie na zhro-mažďovanie elektrických nábojov zložené z dvoch vodičov oddelených izolátorom

kondenzor šošovková sústava sústreďujúca svetlo do zväčšovacieho alebo projekčného objektívu

kondenzovať skvapaľňovať kondíciapodmienka; duševný a telesný stav; súkromné doučovanie kondiciogram výhľadový kalendár duševného a fyzického stavu na zák-lade biorytmov kondicionálpodmieňovací spôsob slovesa
kondicionalizmus
názor o krajnej relatívnosti poznania kondicionálny podmienený, podmienečný
kondicionér
upravovač, prostriedok alebo prísada na zlepšenie stavu; stabilizátor kvality vlasov
kondikcia
žaloba pre bezdôvodné obohatenie sa
kondolencia
prejavenie sústrasti kondómmužský antikoncepčný prostriedok; prezervatív kondomíniumspoluvláda, spoločné držanie nejakého štátneho územia dvomi alebo viacerými štátmi pod spoločnou zvrchovanosťou kondorveľký dravý juhoamerický vták pripomínajúci supa kondotiér v stredovekom Taliansku veliteľžoldnierov kondukciavedenie, napríklad kondukcia tepla – vedenie tepla vodičom; nervové podráždenie
kondukt
sprievod pri smútočných príležitostiach, najčastejšie pohrebný; v hudbe stredoveká viachlasná skladba, najčastejšie vokálna, s jednotným tempom všetkých hlasov; u organu vzduchové prúdenie do píšťal konduktivitaveličina charakterizujúca elektrický odpor látky v jednotlivých bodoch, merná vodivosť konduktomerprístroj na meranie elektrickej vodivosti roztokov konduktometriameranie elektrickej vodivosti roztokov
kondyl
kĺbový hrboľček, výbežok kondylómchorobný útvar, bradavičnatý výrastok na koži alebo sliznici konektor spojovacia súčiastka, spoločný názov pre elektrickú zásuvku a vidlicu konexievplyvné známosti, vplyvné spojenie, styky
konfabulácia
rozprávanie výmyslov, chorobná obrazotvornosť

konfederáciasúštátie; spojenie, spolok, združenie
konfekcia
hromadná výroba odevov normálnych veľkostí konferenciaporada, schôdza, zjazd, zhromaždenie konfesiavyznanie, viera, presvedčenie, spravidla náboženské; vyznanie viery
konfety
pestrofarebné papieriky rozhadzované pri oslavách; drobné cukrárske výrobky
konfidencia
dôvera, dôvernosť; dôverné oznámenie; udanie konfidentudavač, donášač, dôverník
konfigurácia
usporiadanie, zoskupenie, útvar; deformácia orgánu, najmä hlavy plodu pri pôrode; zoskupenie, útvar, usporiadanie; v astronómii nápadné zoskupenie objektov na oblohe; v chémii usporiadanie atómov v molekule, konformácia konfináciaúradné obmedzenie pohybu a pobytu konfíniumhranica, hraničný kameňalebo územie konfirmáciapotvrdenie; overenie, potvrdenie listiny; v evanjelickej cirk-vi slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi; v katolíckej cirkvi obrad birmovania; v katolíckej cirkvi pápežské potvrdenie biskupa; vzájomné potvrdenie objednávky a dodávky tovaru konfiškáciazabavenie majetku; zhabanie celého nákladu tlače alebo jeho časti konflagráciavzplanutie, výbuch; vypuknutie ozbrojeného konfliktu konfliktprudší spor, zrážka; rozkol, nezhoda; ozbrojená zrážka, vojna konfluenciasplynutie, splývanie; v geológii sútok konformáciausporiadanie atómov v molekule, konfigurácia konformita zhoda, súhlas, prispôsobivosť, v matematike rovnakouhlosť konformizmusprispôsobivosť, najmä názorová a často bezzásadová konformný zhodný, súhlasný, zodpovedajúci konfrontáciaporovnávanie, postavenie tvárou v tvár; stret názorov; stretnutie znepriatelených vojsk, konfliktný stav
konfucianizmus
názory a súhrn učenia Konfucia (žil 551-479 pred n.l.), neskôr čínske oficiálne náboženstvo, konfuciánstvo konfutácia vyvracanie názorov, hľadísk, odmietanie viery

konfúziazmätok, neporiadok; roztržitosť; splynutie oprávnenej osoby a povinnej osoby

konfúznyzmätený, neusporiadaný
kongelifrakcia
rozpad hornín spôsobený mrazom kongeliturbáciav geológii výraz označujúci porušenie pôdy mrazom kongenialita spriaznenosťduchom, myšlienkami a názormi, duševná rovnocennosť kongeniálnysúrodý, duchom spriaznený, duševne rovnocenný, rovnako nadaný, primeraný
kongenitálny
vrodený
kongescia
prekrvenie orgánu konglomerátnesúrodá zmes, zlepenec, zmiešanina; v geológii zlepenec v hornine
konglutinácia
zhlukovanie červených krviniek kongregácianáboženská obec, cirkevný zbor, zhromaždenie duchovných; rehoľa, mníšsky rád; spojenie niekoľkých kláštorov spoločným predstaveným
kongregacionalizmus
organizovanie jednotlivých zborov ako samostatných celkov v evanjelických cirkvách vo Veľkej Británii, USA a v Čechách kongresväčšie politické alebo odborné zhromaždenie; zjazd; pracovná schôdza; parlament niektorých štátov, napr. USA; politická strana v niektorých krajinách (napr. Africký národný kongres v JAR) kongrua štátom poskytovaný príjem duchovných, štátny príspevok ku platom duchovenstva kongruenciazhoda, súbeh, rovnosť,  dohoda; v jazykovede zhoda v oso-be, čísle a páde; v teórii čísel vzťah medzi celými číslami; v geometrii zhodnosťútvarov konchaulita, lastúra, mušľa; skostnatená platnička v nosnej dutine stavovcov; polkruhová klenba
konchológia
náuka o schránkach mäkkýšov kónickýkužeľovitý konídiavýtrus húb
konifera
ihličnatá rastlina, strom alebo ker

konimeter pachomer
koniotómia
rozrezanie priedušnice pri dusení konjektúradohad, domnienka; oprava porušeného textu
konjugácia
časovanie slovies; spojenie, splynutie napr. buniek pri pohlavnom rozmnožovaní rastlín a prvokov; párovanie chromozómov konjunkciaspojenie, spojitosť, časová zhoda; súvislosť; gramatická spojka; postavenie planéty na čiare Zem – Slnko buďpred alebo za Slnkom; v logike spojenie dvoch výrokov, ktoré je správne, ak sú oba výroky správne; zdanlivé priblíženie dvoch nebeských telies na oblohe konjunktívslovesný spôsob vyjadrujúci prianie, možnosť, neistotu, neskutočnosť konjunktivaočná spojivka konjunktivitídazápal očných spojiviek konjunktúrapriaznivá situácia, vhodná zhoda okolností; obdobie hospodárskeho rozmachu konjuráciaspiknutie, sprisahanie
konkáva, konkavita
vyhĺbenina, vydutosť, zakrivenie plochy dovnútra konkávnyvydutý, zakrivený dovnútra konkláveprísne uzavreté miesto pre zhromaždenie kardinálov pri voľbe pápeža; toto zhromaždenie
konkludentný čin
z ktorého možno usudzovaťna skutočné myslenie jednajúceho konkludentnýpripúšťajúci záver; odôvodňujúci určitý výsledok konklúziazáver; konečný výsledok; konečné rozhodnutie, úsudok konkordáciasúhlas, zhoda; abecedný zoznam aj so slovne zhodnými miestami jednej alebo viacerých kníh; výskyt rovnakých znakov u dvoch rozličných organizmov, napr. u dvojčiat; v geológii súhlasné uloženie vrstiev dvoch rôzne starých súvrství; v hudbe konsonujúci trojzvuk
konkordácia, konkordancia
súhlas, zhoda; výskyt rovnakých znakov u dvoch rozličných organizmov, napr. u dvojčiat; v geológii súhlasné uloženie vrstiev dvoch rôzne starých súvrství konkordátdohoda medzi vládou a Vatikánom o postavení katolíckej cirk-

 vi v danej krajine
konkrécia
zarastanie tkaniva; tvorba kameňov v niektorých orgánoch; horninový alebo minerálový guľovitý alebo šošovkovitý útvar odlišný od okolnej horniny konkrementpatologicky vytváraný pevný útvar v dutých orgánoch, ka-meň konkretizáciazvecnenie, upresnenie, znázornenie, uskutočnenie konkrétnyurčitý, názorný, vecný; skutočný, hmatateľný, zmyslami vní-mateľný konkrétumskutočná, zmyslami vnímateľná skutočnosť; podstatné meno pomenovávajúce bytosti a veci konkubináttrvalé súžitie muža a ženy bez formálneho uzavretia manžel-stva konkurenciasúbeh, súťaž, súperenie, prejav hospodárskej súťaže konkurzzhoda okolností; súťaž, uchádzanie sa o niečo; úpadok právnickej osoby konosementprevoditeľný doklad o prevzatí tovaru na námornú prepravu konotácia významový alebo štylistický odtieňdoplňujúci základný význam
konsangvinita
pokrvná príbuznosť
konsekrácia
posvätenie, svätenie; súčasťkatolíckej omše, tzv. premena konsenzusschválenie, súhlas, dovolenie, zhoda
konsignácia
súpis, zoznam, odoslanie, zloženie, poukázanie peňazí alebo tovaru
konsignant
odosielateľ, deponent
konskripcia
súpis, zápis do zoznamu; sčítanie obyvateľov konsolidáciaupevnenie, ustálenie; zaistenie, zmenšovanie objemu zemín vplyvom pôsobenia zvýšeného tlaku; v medicíne skostnatenie zlomeniny kosti konsonanciasúznenie, súzvuk; hudobná ľúbozvučnosť
konsonant
spoluhláska konspektplán diela v tézach, výťah z diela na študijné účely konsternáciazmätok, rozpaky, ohromenie, nepríjemné prekvapenie konstipáciazápcha

konstrikcia zúženie, zovretie, utiahnutie, podviazanie
konstriktor
zvierač
konšel
radný, člen mestskej alebo obecnej rady
konškolák
zastaralý výraz označujúci spolužiaka konšpiráciasprisahanie, ilegálna činnosť; komplot, tajná dohoda konštantastála, nepremenná veličina konštantnýstály, nemenný, trvalý konštatovaťzisťovať, potvrdzovať konšteláciapostavenie; súbeh, stav okolností, stav vecí; postavenie hviezd, z ktorého astrológovia usudzujú na ľudský osud konštitúcia usporiadanie, stavba živého organizmu; usporiadanie atómov v molekule; telesné a osobnostné znaky jedinca; stavba tela; ústava konštitucionalistika veda o ústavnom práve konštituovaťustanovovať, zakladať, zriaďovať konštrukciazostavenie, zhotovenie, zostrojenie; spôsob stavby, stavba samotná; kostra stavby; stavba tela, telesný stav; umelá predstava, výmysel
konštruktivizmus
umelecký, predovšetkým architektonický smer 20. rokov 20. storočia zdôrazňujúci konštrukciu, kvalitu materiálu
a účelnosť
konštruktívny
tvorivý, činorodý, aktívny kontagiozitanákazlivosť, infekcia kontagióznynákazlivý kontajnerkovový obal na dopravu sypkých a tekutých hmôt; veľkokapacitná nádoba na odpad; pojazdná nádoba na tuhý komunálny odpad
kontajnment
kontrola, obmedzenie, sebaovládanie, ochranný kryt jadrového reaktora a primárneho okruhu kontaktspojenie, styk; v geológii miesto dotyku dvoch hornín v zemskej kôre
kontaktný
dotykový, priamo sa dotýkajúci, v priamom styku; podozrivý z nákazy zo styku s chorým kontamináciaznečistenie prostredia škodlivými látkami, zamorenie; in-fekt, nakazenie organizmu

kontaminovať infikovať, nakaziťniekoho infekčnou chorobou kontangentoida graf funkcie kotangens
kontemplácia
rozjímanie; premietanie, uvažovanie kontextpoňatie, doslovné znenie; súvislý text; súvislosťudalostí kontiguita styčnosť; dotyk vecí v čase a priestore; susedstvo kontinentpevnina, svetadiel kontingentvopred stanovený počet, dávka; zákonom alebo zmluvou stanovený počet alebo množstvo
kontinuácia
pokračovanie, trvanie kontinuálnenepretržite, priebežne, stále, súvisle
kontinuálny
súvislý, trvalý, nepretržitý, neprerušený kontinuitaspojitosť, súvislosť, nepretržitosť, trvanie, trvalosť, plynutie kontinuum niečo súvislé, nepretržité, prostredie bez vnútornej štruktúry, spojité
konto
účet
kontokorent
bežný účet kontraproti; tón o tri oktávy nižší ako základný tón
kontra
- prvá časťzložených slov s významom opačný, idúci proti; v hudbe o oktávu nižší kontrabandtovar protizákonne prepravovaný cez hranice, doprava takéhoto tovaru
kontrabas
strunový sláčikový hudobný nástroj, basa; hlboký mužský hlas kontradikciaprotirečenie, rozpor, protiklad
kontrahent
zmluvná strana; osoba, ktorá uzatvára zmluvu, kontraktor kontrahovaný zmluvne dohodnutý, daný zmluvou kontraindikáciapríčiny vylučujúce použitie určitej metódy liečby alebo určitého lieku
kontrakcia
sťahovanie, zmršťovanie; skracovanie, zúženie; zmenšenie objemu; zmršťovanie svalu kontraktzmluva, dohoda, dohovor
kontraktácia
zjednávanie a uzatváranie zmlúv
kontraktilita
sťahovateľnosť, zmrštiteľnosť
kontraktúra
skrátenie; fixované držanie časti tela spôsobené skrátením

svalu a jeho väzivovou premenou
kontralaterálny
ležiaci na opačnej strane
kontramaska
maska používaná v trikovej filmovej technike pri snímaní alebo kopírovaní
kontrapost
vo výtvarnom umení pohybovo vyvážený postoj, pri ktorom váha tela spočíva na jednej nohe
kontrapozícia
protiklad
kontraproduktívny
nevhodne pôsobiaci, pôsobiaci proti výsledku alebo riešeniu, brzdiaci
kontrapunkt
druh tvorby hudobnej skladby, pri ktorej majú všetky hlasy melodickú a rytmickú samostatnosť kontrarevolúciapolitický alebo ozbrojený boj o zvrátenie revolučného vývoja; protirevolučné hnutie, regresívny proces smerujúci k nastoleniu predrevolučného stavu vecí
kontrárnosť
protiľahlosť, opačnosť, protichodnosť kontrasignáciaspolupodpis druhej zmluvnej strany ako predpoklad záväznosti alebo platnosti úradného dokumentu kontrasignatúra podpis druhého splnomocnenca, spolupodpis kontrastprotiklad, pravý opak, úplná rozdielnosť kontribúciavojnová daňvymáhaná nepriateľom; verejné dávky a dane; podiel poisťovne na škode kontroladozor, dohľad; preskúmanie, skúška, preskúšanie kontroverziaspor, rozpor, hádka; sporná vec kontumáciaopatrenie na ochranu pred šírením zvieracej nákazy uzáverou postihnutej oblasti a obmedzením pohybu ostatných zvierat; nedostavenie sa k súdnemu pojednávaniu s následkami možnosti vynesenia rozsudku v neprospech nezúčastneného; nedostavenie sa športového súpera na stretnutie s dôsledkom jeho prehry kontúraobrysová čiara, obrys
kontúzia
navonok nekrvácajúce zranenie vnútorného orgánu, svalu, nervu a pod., pomliaždenina kontúziapomliaždenie, otlačenina kónuskužeľ; kužeľovitá súčiastka stroja
konvalidácia
premena pôvodne neplatného právneho úkonu na platný;

 v cirkevnom práve dodatočné uznanie cirkevne neplatného manžel-stva
konvalinka
trvalka s bielymi kvietkami zvončekového tvaru konvejer, konvejor článkový dopravník, bežiaci pás
konvekcia
prúdenie, prenos látky a energie prúdením; šírenie tepla prúdením; prenos vlhkosti vzduchu nerovnomerným ohrievaním povrchu Zeme
konvektor
vykurovacie teleso teplovzdušného vykurovania konvenciadohoda, zmluva; zvyklosť, spoločenský mrav konvencionalizmusklasický výklad podstaty matematiky, názor na poj-my ako iba dohodnuté, bez obsahu; lipnutie na spoločenských pravidlách, konvenciách
konvenovať
hodiťsa, vyhovovať; byťprimeraným konventzhromaždenie, schôdzka; zbor mníchov rovnakého kláštora; kláštor; francúzske revolučné národné zhromaždenie v roku 1792, ktoré vyhlásilo republiku konvergenciazbližovanie, zbiehanie; vo fyzike zbiehavosť, napr. lúčov; v jazykovede postupné vyrovnávanie jazykových rozdielov; v bio-lógii vývojová tendencia organizmov k postupnému vytváraniu rovnakých alebo podobných morfologických a fyziologických znakov; v etnografii výskyt podobných kultúrnych javov u rôznych národov nezávisle na sebe; v medicíne nesúhlasný pohyb očí;
v geografii uhol medzi dvoma poludníkmi konvertibilitazmeniteľnosť, prepočítateľnosť, najmä jednej meny za inú
konvertiplán
lietadlo schopné zvisle štartovaťaj pristávať konvertita ten, kto prestúpil na inú vieru, najmä katolícku konvertormenič, zmiešavač; prevodník; hutnícka pec; jadrový reaktor na reprodukciu jadrového paliva konvertovaťmeniť, zamieňať; meniťvieru alebo presvedčenie konverzáciarozhovor, diskusia, najčastejšie spoločenského charakteru konverziazmena, premena (náboženského vyznania, dlhu za iný, ktorý je výhodnejší pre dlžníka a pod.); obrat, premena plodného materiálu na látku štiepiteľnú v jadrovom reaktore

konvexitavydutosť, vypuklosť, konvexnosť
konvexný
vydutý, vypuklý, klenutý konvojozbrojený ochranný doprovod vozidiel, lodí a pod.; dlhý rad dopravných prostriedkov, kolóna konvokáciazvolanie, povolanie, schôdzka; snem; v Anglicku zákonodárna synoda anglikánskej cirkvi v právnej praxi verejná súdna výzva k prihláseniu pohľadávok konvolutzväzok spisov; niekoľko spoločne zviazaných kníh konvolutazávitková, špirálovitá ozdoba hlavice stĺpu konvulziakŕč, kŕčovitý záchvat konzekvencianásledok, dôsledok; vytrvalosť, dôslednosť; cieľavedomosť
konzekvent
nasledujúci člen, následok, logický záver, výsledok konzekventnýlogicky vyplývajúci, dôsledný; v hydrológii svahový, prispôsobený svahovým pomerom
konzervácia
úprava látok a predmetov proti zničeniu, pokazeniu konzervatizmus, konzervativizmuslipnutie na starom a prežitom; úsilie o zachovanie starých poriadkov a spôsobu života; spiatočníctvo; zaujatosťproti novému a pokrokovému; program niektorých politických strán konzervatóriumvyššia stredná hudobná a divadelná škola konzervovaťuchovávaťv dobrom pôvodnom stave; vybaviťochranným obalom, náterom a pod.; prevádzaťochranu prírodných a umeleckých pamiatok
konziliár
odborník prizvaný ošetrujúcim lekárom na konzultáciu konziliárnyporadný konzíliumspoločná porada, najčastejšie lekárov o postupe liečby konzistenciasúdržnosť, pevnosť, húževnatosť, hutnosť; chovanie látok voči zmenám stavu, súdržnosť čiastočiek hmoty molekulárnymi silami
konzistórium
poradný zbor pápeža alebo biskupa; najvyšší orgán niektorých evanjelických cirkví; biskupská kancelária; biskupská kúria konzolanosník, podstavec, konštrukcia vystupujúca z múra a podopierajúca časťstavby; držiak tyče na záclony

konzorciumspoločenstvo na jednorazovú realizáciu určitej obchodnej alebo finančnej transakcie; správny orgán účelovej organizácie

konzul v starovekom Ríme najvyšší úradník; diplomatický úradník me-novaný vládou k zastupovaniu v inom štáte

konzulátbudova konzulárneho zastupiteľského úradu, úrad konzula konzultáciaodborná porada; udelenie odbornej rady konzultantodborný poradca konzumspotreba vecí potrebných pre život, konzumácia; obchod so zmiešaným tovarom
konzumácia
spotrebovanie, spotreba
konzumpcia
spotreba spotrebných predmetov na uspokojenie potrieb; v právnictve obsiahnutie jedného trestného činu v inom