Jdi na obsah Jdi na menu
 


O značka pre kyslík
O tempora, o mores
ó časy, ó mravy, Cicerov povzdych nad pomermi svojej doby
O. K.
(oukej) skratka anglického výrazu all correct, čítaj ól korekt, v prek-lade všetko v poriadku, správne, dobre; súhlas

oáza zavodnené miesto v púšti s porastom; miesto pokoja uprostred ruchu obatzter syrový pokrm z Rakúska a Bavorska, pripravovaný z camembertu, cibule, červenej papriky a čierneho korenia
obdukcia
pitevná obhliadka mŕtvoly, pitva; obalenie lieku cukrovou alebo želatínovou vrstvou, aby sa prekryla jeho nepríjemná chuť obdukovať vykonávaťobdukciu
obediencia
poslušnosť; cirkevnosprávna podriadenosťnižších duchovných vyšším
obelisk
ihlanovitý stĺp z jediného kusa kameňa
Oberon
v starofrancúzskom a starogermánskom bájosloví kráľduchov obezita chorobná tučnota, nadváha
obi
ozdobný pás ženského kimona objekcianámietka
objekt
vec, predmet; výrobná alebo hospodárska jednotka; samostatná stavba objektívspojná optická sústava; sústava šošoviek fotoaparátu alebo ďalekohľadu
objektivita, objektívnosť
nestrannosť, vecnosť, nezaujatosť objektivizácia spredmetnenie, zovšeobecnenie; urobenie niečoho všeobecne platným
objektivizmus
nezaujatie vlastného či hodnotiaceho názoru objektívny vecný, nestranný, neosobný, všeobecný
obkónický
obrátene kužeľovitý
oblácia
ponuka, darovanie; dar
oblát
osoba, ktorej bola predložená ponuka obligáciazáväzok, dlh; štátny dlhopis alebo iný cenný papier s jednoz-

 načne určeným úrokom obligátnynutný, povinný, nevyhnutný; pravidelný, bežný obligatórny záväzný, nutný, povinný, obligátny
obligo
záväzok, ručenie, záruka; súhrn zmenkových dlhov firmy obliterácia sprácanie dlhu, umorenie; znehodnotenie prepísaním alebo pečiatkou; v medicíne uzáver priesvitu, napr. cievy oblomovština pasivita, váhavosť, pasívne poddávanie sa osudu, apatia obnubiláciastrata vedomia, bezvedomie; dočasná strata pamäti
obol, obolus
starogrécka drobná minca; malá suma peňazí; sprepitné, úplatok
obrepcia
podvodné získanie nejakej výhody, najčastejšie zatajením rozhodujúcej skutočnosti
obrogácia
zrušenie starého zákona novým s opačným obsahom obscenita, obscénnosť oplzlosť, vulgárnosť, nehanebnosť obsedantný nutkavý, naliehavý, vtieravý
observácia
pozorovanie, sledovanie; meranie observanciazvyk, obyčaj; zachovanie obvyklých rehoľných zvyklostí observatórium pozorovateľňa, pozorovacia stanica; hvezdáreň obsesia nutkavá, vtieravá myšlienka, chorobne utkvelá predstava; posadnutosť
obsesný
neodbytný, nutkavý
obsidián
prírodné sopečné tmavé sklo vytvorené rýchlym tuhnutím mag-matu na zemskom povrchu
obsignácia
súdne zapečatenie; potvrdenie, súhlas, povolenie obskurantspiatočník, reakcionár
obskurnosť
bezvýznamnosť; nekalosť; mravná závadnosť
obskúrny
pokútny, temný; podozrivý
obsoletný
zastaralý, nepotrebný, nepoužívaný, zbytočný obstináciaoznačenie pre chorobnú zaťatosť, tvrdohlavosť, zanovitosť obstipácia zápcha
obštrukcia
prekážka, zábrana; v parlamente zmarenie prijatia zákona kladením rôznych prekážok; uzavretie priesvitu, nepriechodnosť(napr. čriev) spôsobená nádorom alebo cudzím telesom; zápcha obtúzny nechápavý, tupý

obverzia nie vždy platný úsudok alebo záver
oceán
svetové more
oceánida
v starogréckej mytológii morská víla, dcéra vládcu morí Okeanosa
oceánit
vyvrelá hornina, odroda olivinického čadiča
oceanita
stupeň, akým sa podnebie určitého miesta podobá oceánskemu podnebiu
oceánograf
odborník v oceánografii
oceánografia
náuka o moriach, ich fyzikálnych a biologických pomeroch, súčasťoceánológie
oceánológ
odborník v oceánológii
oceánológia
náuka o moriach a oceánoch z hľadiska biológie, geológie a oceánografie
ocella
zložené oko hmyzu
ocelot
mačkovitá šelma žijúca v Amerike ódavzletná, ospevná lyrická báseň odaliskaotrokyňa (často biela) v tureckom háreme slúžiaca sultánovým manželkám
odeón
starogrécka budova pre súťaže v speve; zábavná sieň; polkruhový priestor alebo budova pre spevácke a hudobné produkcie
odér
vôňa; zápach, pach
Odin
najvyšší boh v staroškandinávskej mytológii odióznynenávidený, protivný, opovrhnutiahodný
ódium
nenávisť, opovrhnutie, hana
odo-
prvá časťzložených slov s významom cesta
odon-, odont-
prvá časťzložených slov s významom zuby, zubný odontalgia bolesti zubov
odontoblast
bunka na povrchu zubnej drene vytvárajúca sklovinu odontogénia, odontogenézavývoj zubov odontogénnymajúci zubný pôvod odontológiazubné lekárstvo
odontóm
nádor typický nadmernou produkciou zuboviny, predovšetkým na dolnej čeľusti odontometriazisťovanie totožnosti mŕtveho z odtlačkov ďasien a zubov

 v súdnom lekárstve
odorant
ostro páchnuca látka pridávaná do vykurovacích plynov na signalizáciu úniku týchto plynov
odorizácia
pridávanie ostro páchnucich látok do vykurovacích plynov na signalizáciu úniku týchto plynov
odysea
dlhé putovanie, blúdenie; pestré životné osudy
oenománia
pijanské bolesti hlavy, vyčíňanie
ofenzíva
útok, výpad; útočná činnosť oferovaťponúkať, predkladaťponuku, obetovať
oferta
návrh, ponuka, napr. obchodná
ofertórium
časťkatolíckej omše, tzv. obetovanie
oficialita, oficiálnosť
úradný charakter, úradný postoj; úradné jednanie oficiálny úradný, služobný; slávnostný
oficier
dôstojník; správca
oficína
dielňa, remeselnícka alebo umelecká pracovňa oficinálnyuvedený v úradnom zozname liekov oficióznypoloúradný, úradne nezaručený
ofícium
úrad, služba; povinná denná modlitba rímskokatolíckych rehoľ-níkov a klerikov; cirkevný úrad pápežskej kúrie; povinnosť ofio- prvá časťzložených slov s významom had, hadí
ofiografia
výskum hadov
ofiolatria
uctievanie hadov u niektorých starovekých a primitívnych národov
ofiológia
náuka o hadoch ofiotoxínhadí jed
ofsajd
postavenie mimo hry v niektorých loptových hrách
ofset
tlačz plochy, prenosná rotačná tlačz plochy
oftalmia
zápal očí oftalmitídazápal oka
oftalmo-, oftalmi-
prvá časťzložených slov s významom oko, očný oftalmodynamometer prístroj na meranie očného tlaku ciev očného pozadia
oftalmochirurgia
zaoberá sa operatívnou liečbou ochorení oka oftalmológ odborník v oftalmológii, očný lekár

oftalmológia očné lekárstvo
oftalmoplégia
ochrnutie svalov oka
oftalmoskop
prístroj na vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopiavyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom
ogam
najstaršie známe keltské písmo
ogiva
gotický lomený oblúk ogivalgotika, gotický sloh používajúci lomené oblúky
ohm
jednotka pre elektrický odpor ohmmeterprístroj na meranie elektrického odporu ochlokraciahanlivé označenie pre vládu plebsu
ochronóza
chorobné černanie tkaniva
Oidipov komplex
podvedomá orientácia na rodiča opačného pohlavia a proti rodičovi rovnakého pohlavia
oikumena
známa časťsveta u antických Grékov; súhrn ľuďmi trvale obývaných oblastí, ekuména
oikunymum
miestne meno, meno sídla
oiomancia
veštenie z letu vtákov
okarína
ľudový dychový nástroj vajcovitého tvaru z pálenej hliny okázia príležitosť, náhoda; príležitostná kúpa
okazionalizmus
názor o príležitostnom božom sprostredkovaní duchovného a hmotného okcidentzápad; západné krajiny; večer
okcidentál
jeden z umelých jazykov, vytvoril ho prof. de Wahl okenitvodnatý a zásaditý kremičitan vápenatý, trojklonný priehľadný nerast
oker
nerastné alebo syntetické farbivo žltej až hnedej farby
oklúzia
uzavretie, skus; záver, uzáver; prekážka, zábrana; v meteorológii proces uzatvárania teplého sektoru frontálnej tlakovej níže, spojenie teplého a studeného frontu; schopnosťtuhých látok pohlcovaťplyny
okluzíva
záverová spoluhláska (p, b, t. d k, g)
okluzor
prostriedok na zakrytie oka používaný pri liečbe detskej šku-ľavosti
okra
tropická rastlina s jedlými plodmi

okta-, okto- prvá časťzložených slov s významom osem, osemnásobný oktaéder pravidelný osemsten
oktán
nasýtený uhľovodík s ôsmimi atómami uhlíka
oktant
astronomický prístroj na určenie zenitových vzdialeností kozmických telies; jedna z ôsmich častí priestoru získaných rozdelením tromi navzájom kolmými rovinami
oktateuch
prvých osem kníh Starého zákona
oktáv
osemdenné slávenie sviatkov; ôsmy deňpo sviatkoch; formát pa-piera alebo knihy s rozmerom polovice kvartu
oktáva
interval ôsmich tónov; ôsmy tón od základného; ôsma trieda osemročného gymnázia; osemveršový básnický útvar, stancia oktetskladba pre osem nástrojov
okteto
komorný osemčlenný hudobný súbor
oktogón
osemuholník
oktogonálny
osemuhlý
oktroj
úradné povolenie alebo príkaz; vnútenie zákona, najmä ústavy hlavou štátu alebo vládou proti vôli parlamentu alebo za jeho neexistencie či nečinnosti; v niektorých krajinách na začiatku 20. storočia vyberaná potravinová daňna hraniciach veľkých miest oktrojovať vnucovať, vnútiť, prikázať, nariadiť
okuba
druh juhoamerickej palmy okuláciaočkovanie stromov a kríkov
okulár
spojná optická sústava na pozorovanie obrazu vytvoreného ob-jektívom
okulátor
šošovka okulára
okulista
očný lekár
okulistika
starší výraz pre očné lekárstvo
okultizmus
teória o pôsobení údajných tajomných, neznámych a nadprirodzených síl, viera v duchov a s ňou spojené praktiky okultnýzrakom nezistiteľný; v medicíne skrytý, tajný
okupácia
privlastnenie; násilné vojenské obsadenie cudzieho štátneho územia s úmyslom trvalého zabratia
old-timer
starý automobil, automobilový veterán
oleander
okrasný jedovatý strom alebo ker

oleáta nákres na priesvitnom papieri, priesvitka
olefín
nenasýtený uhľovodík s jednou dvojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci, alkén
oleo-
prvá časťzložených slov s významom olej, olejový oleoduktropovod
olfakcia
čuchový vnem, čuchanie
olfaktológia
náuka o čuchu a čuchových orgánoch olfaktometerprístroj merajúci citlivosť čuchu
olfaktorický nerv
čuchový nerv
olig-, oligo-
prvá časťzložených slov s významom nepočetný oligarchia vláda neveľkej skupiny osôb; vládnuca skupina
oligémia
znížené množstvo krvi v tele, málokrvnosť
oligocén
najmladšie oddelenie starších treťohôr, paleogénu oligodaktýliavrodené nevyvinutie všetkých prstov oligodoncianeúplný počet zubov oligodynamiaschopnosť ťažkých kovov ničiťbaktérie
oligofág
živočích živiaci sa určitými druhmi potravy
oligofágia
výživa živočíchov len určitými druhmi potravy oligofrénia slabomyseľnosť, mentálna retardácia
oligofrenik
osoba trpiaca oligofréniou
oligochólia
znížené vylučovanie žlče
oligochýlia
znížené vylučovanie žalúdočných štiav
oligokardia
spomalenie činnosti srdca
oligoklas
sodnovápenatý živec, nerast
oligomenorea
dlhotrvajúca menštruácia
oligopol
štruktúra trhu charakterizovaná malým počtom predávajúcich oligopson štruktúra trhu s malým počtom kupujúcich a veľkým počtom predávajúcich oligosaprobiav typológii znečistenia vôd označenie pre čisté vody hors-kých jazier a vodných tokov s malým počtom organizmov oligosialia znížené vylučovanie slín oligospermiazníženie množstva spermií v semennej tekutine (ejakuláte) oligotrichia vrodený znížený rast vlasov
oligotrofia
nedostatočná výživa organizmu, nedostatok živín

oligotrofný chudobný na živiny
oligúria
znížené vylučovanie moču
oliva
strom z čeľade olivovitých a jeho plod s vysokým obsahom oleja olivenit zásaditý arzeničnan meďnatý, kosoštvorcový nerast
olivín
kremičitan horečnatoželeznatý, žltozelený až olivovo zelený kremičitanový minerál olivínovecvyvretá hornina s vysokým obsahom olivínu
olivovník
strom s plodmi, z ktorých sa lisuje olej
Olymp
v starogréckej mytológii hora v Grécku, na ktorej sídlili bohovia olymp vrchol možností
olympiáda
olympijské hry, vrcholná medzinárodná športová súťaž konaná každý štvrtý rok; vrcholná súťaž vôbec