Jdi na obsah Jdi na menu
 


snob polovzdelanec, nedovzdelanec; nafúkanec; pokrytecký obdivovateľ všetkého módneho
snobizmus
predstieraná vznešenosť; nadutosť, povýšenectvo snowboard špeciálna doska na kĺzanie po snehu
soaré, soirée
spoločenský večer; večerné slávnostné predstavenie (diva-delné, filmové a pod.) alebo koncert
soboľ
kunovitá šelma so vzácnou kožušinou
soccer
anglické označenie európskeho futbalu
sociabilita
spoločenskosť, sklon alebo potreba sa združovať, družnosť; socialita
socialita
sociabilita
socializácia
zospoločenštenie, zoštátnenie; uskutočnenie zásad socializ-mu; budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu; proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov
socializmus
spoločenské zriadenie charakteristické spoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov (po ich znárodnení) a vládou jednej politickej strany (komunistickej) ako aj veľkou mierou neslobody obyvateľov; učenie Marxa, Engelsa a Lenina o budovaní takejto spoločnosti
sociálny
spoločenský; týkajúci sa úsilia o zlepšenie alebo zmenu ľudskej spoločnosti; týkajúci sa vzťahu jedinca ku spoločnosti; týkajúci sa hmotného zabezpečenia jedinca v spoločnosti
societa
spoločnosť, združenie, spoločenstvo
sociolekt
jazyk alebo jazykový štýl určitej skupiny ľudí
sociológia
veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch sociologizmussnaha vysvetľovaťvšetky, aj individuálne javy spoločnosti pôsobením spoločenských vplyvov
socius
spoločník, druh
sóda
uhličitan sodný, biely práškovitý zmäkčovačvody
sodál
člen katolíckeho laického bratstva, sodality

sodalit hlinitokremičitan sodný a chlorid sodný, nerast
sodalita
katolícke laické bratstvo
sodar
prístroj na sondovanie spodných vrstiev atmosféry, využívajúci spätný rozptyl zvukových vĺn
sodík
alkalický kový prvok, značka Na sodnývzťahujúci sa na zlúčeniny sodíka
sodoku
ochorenie potkanov spôsobené baktériou Spirillum minus prenosné na človeka pri uhryznutí
sodoma
mravná skaza, spustlosť, prostopašnosť, podľa biblického mestaSodoma
sodomia
pohlavná úchylka, pohlavný styk so zvieratami, zoofília
sofa
pohovka s operadlami po stranách aj vzadu, leňoška
sofistika
vyvodzovanie klamných záverov a dôkazov; prekrúcanie význa-mu slov s cieľom oklamať; používanie sofizmatov sofistikovaný dobre premyslený, dobre zorganizovaný, dobre fungujúci, napr. systém niečoho, využívajúci prepracované, zložité metódy sofizma, sofizmus klamný záver; zdanlivý dôkaz; záver vyvodený na oklamanie druhého
soft
poddajný, mäkký
softbal, softball
pálkovaná hra pochádzajúca z baseballu, ale s mäkšou loptičkou
software, softvér
počítačový program
soirée
spoločenský večer; večerné slávnostné predstavenie (divadelné, filmové a pod.) alebo koncert; soaré sójamotýľokvetá rastlina, ktorej semená sú dôležitou potravinárskou surovinou pre vysoký obsah bielkovín a tukov
sokel
podstavec, podmurovka, päta
sól
koloidná disperzná sústava tuhých častíc v tekutom prostredí; piata solmizačná slabika pre tón g; menová jednotka Peru
solanín
jedovatý alkaloid obsiahnutý v zemiakových hľuzách a klíčkoch solarpletenec autonómnych nervov pred hornou časťou brušnej aorty, solar plexus
solarimeter
prístroj na meranie slnečného žiarenia
solárium
miestnosťalebo prístroj na umelé ožarovanie horským slnkom

s cieľom zhnednutia pokožky; miestnosťna umelé ožarovanie chorých
solarizácia
ožarovanie slnečnými lúčmi; nedokonalé sčernanie fotomateriálu pri nadmernom osvetlení
solarizácia skla
zmena farby skla pôsobením slnečného žiarenia solárny slnečný, týkajúci sa Slnka soldateskanedisciplinované vojsko; vojenská zberba solecizmusnesprávne použitie slova; jazyková chyba
solenoid
valcová cievka s rovnako hustými závitmi rovnakého kruhového tvaru po celej dĺžke
solex
pneumatické meradlo nepatrných pohybov alebo zmien dĺžky solfatára horúci výron sírových plynov a vodných pár, často ako postvulkanický jav
solicitácia
vymáhanie, naliehavá žiadosť
solicitant
žiadateľ
solicitátor
advokátny úradník s oprávnením len na isté právne úkony solid, solidus zlatá rímska minca; pevné chemické skupenstvo; krivka v rovnovážnom diagrame zloženia a teploty zliatin udávajúca koniec kryštalizácie alebo tuhnutia zliatiny
solidarita
súnáležitosť, spolupatričnosť, vzájomnosť, súdržnosť, pospolitosť; ochota vzájomne si pomáhaťa podporovaťsa solidarizmus úsilie o vzájomnú pomoc, spoluprácu alebo podporu; ochota ku vzájomnosti, súdržnosť
solideo
guľatá čiapočka vyšších katolíckych hodnostárov
solidita
pevnosť, súdržnosť; spoľahlivosť, miernosť
solídnosť
spoľahlivosť, slušnosť
solídny
pevný, súdržný; spoľahlivý, poctivý, riadny, slušný soliflukáciapohyb roztopených povrchových vrstiev v arktickom prostredí; pôdotok, pomalý pohyb pôdy po zamrznutom podloží solilokvium samovrava, monológ
solipsizmus
subjektivistický názor považujúci vlastné ja za jedinú realitu a všetko ostatné za púhy prchavý jav; extrémny egoizmus sólista samostatný hráč, spevák alebo tanečník solitárnyosamotený, samotársky; ojedinelý

solitér samotár, osamotený jedinec; vec vyskytujúca sa samostatne, jednotlivo; samostatne vybrúsený a zasadený diamant

solitéra osamelo rastúca alebo sa vyskytujúca rastlina
solmizácia
označenie tónov solmizačnými slabikami (do-re-mi-fa-sol-la-si) a použitie tohto označenia pri speve; metóda speváckej prípravy
solmizačné slabiky
do-re-mi-fa-sol-la-si sólovystúpenie jednotlivca; skladba pre jedného hráča, speváka alebo tanečníka; prejav jedinca
sololit
tvrdá drevovláknitá doska, stavebná izolačná doska zo slamy a stavebnej hliny, solomit
solončak
pôda s výraznou akumuláciou rozpustných solí v pôdnom profile; slanisko
solonec
typ pôdy s veľkým obsahom vody, pôda s akumuláciou rozpustných solí a koloidov v spodných vrstvách
solstícium
slnovrat, rovnodennosť
solubilita
schopnosťrozpúšťaťsa v roztoku, rozpustnosť solubilizáciaprevedenie látky do stavu roztoku pôsobením detergentov solubilný schopný rozpúšťaťsa v roztoku, rozpustný
solúcia
chemický roztok; splnenie právneho záväzku
solutréen
predposledný stupeňstaršej doby kamennej
solux
obchodná značka a všeobecné označenie infračerveného žiariča pre domáce použitie; tzv. horské slnko solvátpevná látka obsahujúca molekuly rozpúšťadla solvatáciaobalenie častíc rozpustenej látky molekulami rozpúšťadla solvencia platobná schopnosť, likvidita, solventnosť
solvencium
látka rozpúšťajúca hlieny a uľahčujúca vykašliavanie solventný schopný platiť; v chémii uvoľňujúci, rozpúšťajúci
soma
súbor orgánov a orgánových sústav človeka, ľudské telo
soman
chemická bojová látka, nervovo-paralytická tekutina s obsahom fosforu a fluóru somatickýtelový, telesný, vzťahujúci sa k telu somatizáciaprenesenie, odvedenie psychického napätia do telesnej ob-lasti

somato- prvá časťzložených slov s významom telo, telesný somatológ odborník v somatológii somatológiateloveda, náuka o stavbe a činnosti jednotlivých orgánov

ľudského tela
somatopédia
náuka o výchove a vzdelávaní chorých a telesne postihnutých ľudí somatotrofnýtýkajúci sa rastu ľudského tela somatotropínrastový hormón predného laloku hypofýzy
somatotyp
súhrn tvarových a funkčných telesných znakov človeka sombrero juhoamerický klobúk so širokou strechou, najmä v Latinskej Amerike
somnambul
námesačník somnambulizmusnámesačníctvo, porucha spánku blízka hypnóze somnambulnýmrákotný, nevedomý, v polospánku, nie celkom pri zmys-loch
somnifera
lieky na spanie, uspávacie prostriedky
somnilógia, somnilokvia
hovorenie zo spánku somnilokviahovorenie zo spánku
somnolencia
chorobná ospalosť, spavosť
son
fyzikálna jednotka pre hlasitosť
sonant, sonanta
slabikotvorná hláska, napríklad „s“ v citoslovci „pst“, sonora, likvida
sonar
akustický zameriavač, ultrazvukový lokátor, echolot, hydrolokátor sonáta komorná viacvetová inštrumentálna skladba pre sólový nástroj s doprovodom alebo bez neho
sonatína
malá a technicky jednoduchšia sonáta
sonda
prístroj na skúmanie alebo meranie neľahko prístupných miest; vrtná súprava; umelá družica vyslaná do medziplanetárneho pries-toru na realizáciu určitých meraní; prístroj na vyšetrenie telových dutín; skúšobná jama, vrt
sondáž
prieskum; pátranie v málo prístupných miestach alebo priestoroch sondovanie skúmanie sondou; opatrné, nenápadné pátranie, vyzvedanie, nepriame zisťovanie
sonet
forma lyrickej básne s dvomi štvorveršiami a dvomi trojveršiami

song pieseň, popevok, najmä náladový sonografiadiagnostická metóda, echografia
sonometer
prístroj merajúci citlivosťsluchu
sonora
sonorná hláska, sonata, likvida
sonorita
zvučnosť, zvuková sila napr. ľudského hlasu
sonórny
zvučný, plno znejúci, zvukovo výrazný
sopor
silná strata vedomia, hlboký útlm mozgovej činnosti po úraze a pod. soprán najvyšší ženský alebo chlapčenský hlas; vrchný hlas vo štvorhlase sorabistika odbor skúmajúci jazyk, históriu a kultúru Lužických Srbov sorbát plyn viazaný látkou
sorbent
látka schopná viazaťtuhé, kvapalné alebo plynné látky sorbitmonosacharid, umelé sladidlo
sordina
dusítko hudobných nástrojov
sordo
v hudbe: tlmene
sorgo, sorgum
obilnina teplých oblastí, cirok
sororát
v niektorých rodových spoločenstvách obyčaj, podľa ktorého dostane muž po úmrtí manželky za novú manželku jej mladšiu sestru sorpciaschopnosťtuhých látok viazaťplyny a roztoky sortadruh, akostná trieda; odroda kultúrnych rastlín sortimentvýber, zostava tovaru; súbor a zloženie jednotlivých druhov tovaru alebo výrobku podľa typov, značiek, rozmerov a pod. SOS skratka anglického výrazu save our souls, čiže spaste naše duše = medzinárodné rádiotelegrafické volanie o pomoc ohrozených lodí a lietadiel alebo pri iných katastrofách
sós, sauce
omáčka, zálievka šalátov alebo mäsa
sostenuto
v hudbe: zdržanlivo
soteriológia
kresťanské učenie o Ježišovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi sotiza hlúpy, urážlivý výrok; drzá poznámka, drzosť
soul
duša; precítený hudobný a spevácky prejav, štýl severoamerickej černošskej hudby
sound
zvuk, zvukový
soundback
doprovod, rytmická alebo doprovodná zložka sóla, skladby; inštrumentálny doprovod vokálu

soundtrack zvukový záznam, zvuková stopa; gramofónová platňa s originálnym zvukovým záznamom filmu

sour miešaný nápoj z liehoviny, cukrového sirupu a citrónovej šťavy source prameň, zdroj, napr. údajov alebo surovín
souvenir
suvenír, drobný spomienkový predmet spaciokardiografiapriestorové znázornenie elektrického poľa srdca spácium priestor, medzera; časový úsek medzi dvomi inými; spatium spadix šúľok, strapcovité okvetie
spam
nevyžiadaná reklama zasielaná elektronickou poštou
sparkling
trblietavá polyamidová tkanina sparmániaizbová rastlina s bielymi kvetmi a chlpatými listami sparringpartner tréningový partner, napr. v boxe, simulujúci protivníka spartakiáda hromadné verejné telovýchovné vystúpenie
Spartakus
legendárny trácky gladiátor, vodca vzbury otrokov a gladiátorov proti Rímskej ríši spastickýkŕčový, kŕčovitý, v kŕči
spatium
priestor, medzera; časový úsek medzi dvomi inými; spácium spazma, spazmuskŕč, kŕčový záchvat
spazmo-, spasmo-
prvá časťzložených slov s významom kŕč, kŕčový spazmofília sklon ku kŕčom
spazmolytikum
látka, liek uvoľňujúci kŕče
spazmus
kŕč, mimovoľné stiahnutie svalstva
speaker
hovorca, hlásateľ; v Anglicku predseda Dolnej snemovne, v USA predseda Kongresu speciáciaproces vzniku druhu
species
vzhľad, druh, vonkajšia podoba; druh, odroda; určitá, za inú nezameniteľná vec; jednotka systematizácie organizmov
specimen
ukážka, vzorka; pokus; zvláštnosť Spectabilistitul a oslovenie dekana fakulty vysokej školy
spektákel
divadelné predstavenie, show
spektakulárny, spektakulózny
na obdiv daný, neobvyklý, zvláštny, bu-diaci pozornosť, senzačný, okázalý
spektrálny
súvisiaci so spektrom; slovo, ktorého pripojenie ku svetelnej veličine označuje, že ide o monofrekvenčné žiarenie a veličina je

 funkciou frekvencie
spektro-
prvá časťzložených slov s významom spektrum, obraz spektrofotometria meranie množstva spektra, spektrálna fotometria spektrografia zaznamenávanie spektier spektrografom spektrochémia náuka o spektrách látok
spektroskop
prístroj rozkladajúci svetlo na spektrum spektroskopianáuka o vzniku, vlastnostiach a druhoch spektier spektrum dúhový pás; usporiadanie hodnôt nejakej veličiny podľa veľ-kosti; usporiadanie žiarenia podľa vlnových dĺžok; paleta, stupnica, škála
spekulum
nástroj rozširujúci vchody do úzkych telových dutín a umožňu-júci tak ich vyšetrenie
speleo-
prvá časťzložených slov s významom jaskyňa, jaskynný speleológianáuka o jaskyniach; prieskum jaskýň
speleoterapia
liečba pobytom v jaskyniach
spencer
rovný kabátik
sperma
výlučok samčích pohlavných žliaz s obsahom spermií; ejakulát spermárium orgán produkujúci samčie pohlavné bunky
spermata chrématón
semená, podstaty jednotlivých vecí spermatidbunka, z ktorej sa vyvíja spermia; spermatoblast spermato- prvá časťzložených slov s významom sperma, spermie spermatoblast spermatid
spermatocid
chemická látka ničiaca spermie
spermatocystitída
zápal semenných vačkov
spermatocyt
bunka, v ktorej prebieha priame bunkové delenie spermatofor útvar obsahujúci spermie, ktorý samce niektorých živočíšnych druhov vkladajú do pohlavného orgánu samice spermatogenéza vznik a vývoj samčích pohlavných buniek spermatozid samčia gaméta
spermatúria
prítomnosťspermií v moči
spermia
samčia pohlavná bunka ľudská alebo živočíšna spermiogenézatvorba spermií, posledná fáza spermatogenézy spermovium oplodnené vajíčko
sperylit
arzenid platiny, nerast