Jdi na obsah Jdi na menu
 


fot jednotka intenzity osvetlenia, 10 000 luxov, značka ph fotelkreslo
fotíno
supersymetrický partner fotónu, jeden z kandidátov na tzv. čiernu hmotu
fotizmus
zrakový klam foto-prvá časťzložených slov s významom svetlo, svetelný, fotografický fotoasimiláciafotosyntetická asimilácia fotobiológianáuka o pôsobení svetla na živé organizmy

fotoblast časťstonky rastliny, ktorá má najpriaznivejšie podmienky na

život na svetle fotodermatózakožná choroba spôsobená pôsobením slnečného žiarenia fotodynamia pôsobenie optického žiarenia na živé organizmy fotoefektuvoľňovanie elektrónov z atómu pôsobením žiarenia; pohltenie

žiarenia v atómovom jadre fotoelektrickýsúvisejúci so vzájomným pôsobením elektromagnetického

žiarenia a látky
fotoelektrina
náuka o fotoelektrických javoch
fotoelektrón
elektrón, ktorý sa uvoľnil z látky vplyvom svetla fotofília schopnosťorganizmov žiťna svetle
fotofóbia
neschopnosťorganizmov žiťna svetle
fotogenický, fotogénny
citlivý na svetlo; fotograficky vhodný alebo pôsobivý; vhodný pre fotografovanie
fotogram
tieňový obraz získaný bez fotoaparátu osvetlením predmetu ležiaceho priamo na fotocitlivej vrstve; snímka slúžiaca ako pod-klad pre situačné a výškové plány fotogrammetriaurčovanie tvarov, rozmerov a polohy predmetov v prie-store zo snímok zhotovených z výšky alebo zo zeme bez priameho premerania
fotochémia
odbor zaoberajúci sa pôsobením svetla na priebeh chemic-kých reakcií
fotojuvenizácia
fotoomladenie v kozmetickej dermatológii; kozmetický zákrok laserom, intenzívnym pulzným svetlom alebo kombináciou IPL a rádiofrekvenčného zásahu; aktivizuje kolagénové zdroje v pokožke, oživuje ju a regeneruje, likviduje rozšírené cievky a pig-mentové škvrny fotokatalýzaurýchlenie niektorých chemických reakcií pôsobením žiarenia
fotokinéza
pohyb organizmov vplyvom zmien intenzity svetla fotokópia fotografickou cestou okopírovaná listina a pod.
fotolýza
rozklad látky vyvolaný svetlom fotometriameranie svetelných veličín využitím fotografického javu fotomontážkombinovanie fotografických výstrižkov s obrazom alebo

textom fotomorfózazmeny tvarov orgánov rastlín pôsobením svetla
fotón
kvantum elektromagnetického poľa fotónkafotoelektrické čidlo, snímač fotoproduktlátka vytvorená chemickou reakciou pri pôsobení ultrafialového žiarenia fotopsiavnímanie svetelných javov pri chorobných stavoch vnútorného oka fotosenzibilitacitlivosťna svetlo
fotosféra slnečná
najnižšia vrstva slnečnej atmosféry
fotosféra
vrstva hviezdnej atmosféry, v ktorej sa vytvára absorpčné spekt-rum
fotostimulácia
dráždenie svetelnými podnetmi fotostimulátorprístroj na vyšetrovanie zraku pomocou svetelných impulzov
fotosyntéza
biochemický proces premeny anorganickej látky v rastlinách na organickú pôsobením svetelnej energie
fototerapia
liečba pôsobením svetelného žiarenia
fototermometria
spôsob stanovenia teploty na povrchu telies fotografickou cestou fototropiazmeny farby vplyvom svetla; reakcia buniek na svetlo fototypia, fototípia svetlotlač
foxteriér
menší poľovnícky pes anglického pôvodu s bielou srsťou a fa-rebnými škvrnami
foxtron
anglický spoločenský tanec vo štvorštvrťovom takte
foyer, foajé
reprezentačné vstupné priestory divadla, kina a pod., určené na oddych fragilekrehké, ľahko rozbitné fragilitalámavosť, krehkosť
fragment
zlomok, časť, diel, neúplný zvyšok fragmentáciarozbitie, rozpad, delenie na kusy; vegetatívne rozmno-žovanie organizmov rozpadom; rozštiepenie chromozómov; rozpad jadra pri jadrovej reakcii
fracht
nájom lodného priestoru; zmluva o tomto nájme

frajla zastaralý výraz pre slečnu, často ľahších mravov
frak
pánske slávnostné oblečenie skladajúce sa z kabáta s pravouhlými, k pásu zastrihnutými klopami, nohavíc bez záložiek, bielej vesty, bielej viazanky a cylindra; iba tento kabát frakciaskupina členov organizácie, ktorá je v zásadnom alebo čiastočnom rozpore s jej vedením alebo väčšinou členstva; skupina parlamentných poslancov z jednej politickej strany; separačnými procesmi -napr. destiláciou - oddelená časťzo zmesi látok
frakčný
dielčí, oddelený, odštiepenecký
fraktál
útvar s veľkou vnútornou členitosťou, ktorého motív sa opakuje v nekonečnom počte rôznych veľkostí, napr. snehová vločka; optic-ký klam
fraktúra
zlomenina, lom; nemecké gotické lomené písmo framykoin antibiotikum so širokým baktericídnym účinkom, napr. zásyp alebo masť
francium
rádioaktívny alkalický kov, značka Fr
francovka
alpa, prípravok z liehu a mentolu, používaný na masáž franchisingsystém zmluvných vzťahov medzi firmami zahŕňajúci postúpenie práv jednej firmy druhej na predaj tovaru, napr. v prípade siete McDonald
frank
základná menová jednotka v Gabone a iných krajinách frankatúravýplatné, známky a iné poštové ceniny, ktorými bola vyplatená poštová zásielka frankizmusfašistické hnutie, diktatúra generála F. Franca v Španielsku frankobez platenia poštovného, vyplatené; v zahraničnom obchode do-dacia podmienka upresňujúca prepravu nákladov
franko-
prvá časťzložených slov s významom francúzsky, Francúz frankofónny hovoriaci po francúzsky
frankotyp
vo filatelii výplatný odtlačok
franšíza
poplatková alebo colná výsada a listina o nej; časťškody pri poistení, ktorú hradí poistenec; oslobodenie tovaru od colných a iných poplatkov
frapantný
nápadný; úžasný, prekvapujúci, do očí bijúci
frapovať
prekvapovať

fraška drsnejší komediálny žáner; nezmyselné konanie, komický výjav fráter brat; laik; nevysvätený rehoľník
fraternita
bratstvo; remeselnícke alebo živnostenské združenie v stredoveku
fraucimor
ženská izba; ženské služobníctvo; skupina žien fraudulóznypodvodný; zlomyseľný frauspodvod; zlý úmysel páchateľa trestného činu
fráza
bežné slovné spojenie; neúprimný, nafúknutý slovný obrat; veta; úryvok skladby, ucelená časťmelódie frazémaslovné spojenie, príslovie, vetný zvrat; prázdne rečnenie; najmenší skladobný obrat v hudbe, ktorý je bez porušenia nedeliteľný frazeológiasúbor ustálených slovných spojení v danom jazyku; náuka o nich
frázovanie
členenie na určité celky
freediving
potápanie so zadržaným dychom, bez dýchacieho prístroja freemartinizmus neplodnosťjalovíc po pôrodoch rôznopohlavných dvojčiat; abnormalita vývoja pohlavných orgánov jalovíc
fregata
trojsťažňová vojnová loď; menšia jednotka vojenského námorníctva; menšia doprovodná loď; veľký tropický morský vták frekvencia počet pravidelne sa opakujúcich javov za jednotku času, kmitočet; hustota opakujúcich sa znakov alebo javov, početnosť frekventovaný často navštevovaný, rušný; vykazujúci veľkú premávku osôb a vozidiel
frenetický
búrlivý, veľmi nadšený, ohlušujúci; chorobne vzrušený frenézia chorobná rozčúlenosť, búrlivé nadšenie
freno-
prvá časťzložených slov s významom myseľ, duch; bránica frenológiateória o súvislosti medzi tvarom lebky a povahou človeka, určovanie povahy človeka podľa stavby lebky, čŕt tváre a telesných znakov
frenoplégia
obrna bránice
freón
derivát uhľovodíka obsahujúci okrem fluóru aj chlór, používaný napr. ako chladiace médium do chladničiek freskamaľba na mokrej omietke; nástenná maľba
fresko
ľahká vlnená tkanina na obleky

fretka kunovitý dravec chovaný aj ako domáce zviera
fretum
tmavý útvar na Marse alebo na Mesiaci
freudizmus
učenie viedenského lekára S. Freuda zovšeobecňujúce a zvýrazňujúce vplyv sexu v ľudskom živote; psychoterapeutický smer zameraný na oblasťnevedomia, pudového života, najmä potlačených sexuálnych predstáv
fréza
viachrotový frézovací nástroj; stroj na zemné práce
frézia
trvalka s voňavými kvetmi frigiditapohlavný chlad, ťažká vzrušiteľnosť
frigídny
pohlavne chladný
frigo-
prvá časťzložených slov s významom chlad, chladný frigorimeter prístroj na zisťovanie chladiaceho účinku okolitého prostredia
frikando
prírodný teľací rezeň
frikasé
jedlo z nadrobno pokrájaného pečeného alebo duseného mäsa so šťavou alebo zelenina s hustou omáčkou
frikcia
trenie; hĺbková masáž; odpor pri pohybe telesa dotýkajúceho sa iného telesa
frinault
francúzsky mäkký syr s plesňou na povrchu
fritéza
hrniec na fritovanie fritovaniepríprava pokrmov ponorením do rozpáleného oleja frivolnosť, frivolitanehanebnosť, necudnosť; erotická neviazanosť, buj-nosť, ľahkovážnosť frizúraúčes frondahnutie proti absolutizmu a feudalizmu vo Francúzsku v 18. storočí; nedôsledná opozícia proti vládnej moci
front
čelná strana, priečelie; čiara kontaktu nepriateľských jednotiek; súvislý rad osôb; v meteorológii prechodné pásmo dvoch vzduchových vrstiev s odlišnou teplotou, vlhkosťou a inými vlastnosťami frontálny čelný, čelový; súvisejúci s frontom
frontispice, frontispis
obrazový alebo textový proťajšok titulnej strany knihy; predtitul
frontman
vedúca osobnosť, napríklad hudobnej skupiny frontolýzarozpad atmosférického frontu

frontónnadokenný štít frotážtrenie, drhnutie tela; prenášanie odtlačku reliéfnej štruktúry pod-ložky mäkkou tužkou na papier
frotér
človek pohlavne sa ukájajúci trením o osoby opačného pohlavia, napr. v prostriedkoch MHD
frugalita
skromnosť, striedmosť fruktifikáciazúžitkovanie, využitie, zhodnotenie; vytváranie plodu, doz-rievanie
fruktóza
prírodný kryštalický monosacharid nachádzajúci sa v ovocí, mede a pod.; ovocný cukor fruktozúriaprítomnosťcukru v moči frustráciazmarenie; sklamanie, beznádej, depresia; stav pri závažnom neuspokojení ľudských potrieb
frustrovaný
frustráciou postihnutý, neuspokojený, sklamaný človek frustulácianepohlavné rozmnožovanie mechúrnikov
frutarián
človek živiaci sa iba čerstvým ovocím
frygana
vegetačná formácia v Stredomorí, ktorú tvoria trsnaté rastliny ftízasuchotiny, tuberkulóza ftizeológiavedný odbor zaoberajúci sa prevenciou a liečbou tuberkulózy fugakontrapunktická hudobná skladba s dôslednou rovnosťou všetkých hlasov
fugato
nástup hlasov v hudobnej skladbe na spôsob fugy
fuksia
záhradná a izbová rastlina pôvodom z Južnej Ameriky
fulár
jemná hodvábna tkanina
fulgentný
žiarivý, oslnivý
fulgurácia
iskrové výboje vysokého napätia fulminantnýblýskavý, bleskový, žiarivý, oslnivý; skvelý; veľmi rýchly fumarín alkaloid používaný na hubenie hlodavcov fumarolavýron horúcich pár a plynov pri sopečnej činnosti fumigant prchavá chemikália na ničenie škodcov
fumigátor
zadymovací stroj fundáciazvláštny účelový fond; majetok venovaný na konkrétny účel fundamentzáklad, podstata; spodná vrstva zemskej kôry fundamentalizmus náboženské hnutie hlásajúce návrat ku koreňom svo-

 jej viery, jej slepé dodržiavanie
fundamentálny
základný, podstatný, hlavný
fundovaný
odôvodnený, založený, materiálne alebo ideovo podoprený; podložený; teoreticky dobre pripravený
fundus
hnuteľné príslušenstvo, inventár, zariadenie
funebrák
zriadenec pohrebnej služby
fungicíd
chemický prostriedok proti parazitným hubám a plesniam fungovaťvykonávaťúlohu alebo funkciu, byť činný; byťv dobrom stave, dobre pôsobiť, vyhovovať; byťschopný správnej prevádzky a činnosti; pôsobiťtak, ako zodpovedá účelu
funikulus
šnúra spájajúca plod s placentou, pupočná šnúra; pupočník funkcia činnosť, úloha; služobná alebo spoločenská činnosť; odbor pôsobnosti; hodnosťzverená na výkon určitej činnosti; závislosťjednej premennej na inej alebo iných; vzťah matematických veličín, napr. logaritmická funkcia
funkcionál
v matematike operátor funkcionaloizmusumelecký, najmä architektonický a urbanistický smer z tridsiatych rokov 20. storočia zdôrazňujúci funkčnosťa účelnosť funkčná rovnica rovnica vyjadrujúca funkciu
funkčný
vzťahujúci sa k účelu, pôsobnosti; vzťahujúci sa k fungovaniu, chodu, činnosti niečoho
Funkenschlag
spoločenská hra o výstavbe elektrární
funktor
operátor logickej operácie
funus
pohreb
furé
plnený kandyt
furgon
ťažký nákladný automobil; pohrebný voz
fúria
zlá, pomstychtivá žena; zúrivá, besniaca bytosť
furiant
nafúkanec; český kolový tanec
furioso
v hudbe: búrlivo, divoko, vášnivo
furman
kočiš, povozník
furmanka
platený odvoz konským povozom; pivnica, výčapná miestnosť furorbesnenie, zúrivosť
furt
stále, ustavične furunkulohraničený hnisavý zápal, vred

fusak nánožník
fuschi
krátke lyže, súčasťvybavenia skibobistov
fusion
syntéza rocku s postupmi, harmonizáciou a nástrojmi vážnej hudby fustikveľmi tvrdé a ťažké drevo z tropického stromu Chlorophora tinctoria, fisetové drevo
fušer
slangový výraz pre nekvalitne, neodborne pracujúceho človeka fuška drina, namáhavá práca; práca „bokovka“
futrál
puzdro, schránka
futro
dverný alebo okenný rám; podšívka futuristickýv súčasnosti nereálny, neuskutočniteľný, orientovaný na bu-dúcnosť futurizmusmnohotvárny formalistický umelecký smer začiatkom 20. storočia
futurológia
vedecký výskum možného alebo pravdepodobného vývoja spoločnosti a jej oblastí
futurum
budúci čas (slovies a pod.) fuzariózachoroba rastlín vyvolaná hubami rodu Fusarium
fúzia buniek
splynutie buniek
fúzia chromozómová
splynutie niekoľkých chromozómov do jediného chromozómu
fúzia
zlúčenie, splynutie, napr. firiem fuzikladiózachoroba ovocia
fyko-
prvá časťzložených slov s významom chaluha, morská riasa fylit hornina bridlicového typu obsahujúca kremeň, biotit, sericit a chlorit fylogenéza kmeňový vývoj organizmov v zmysle vývojovej teórie fylogénianáuka o vývoji rastlín a živočíchov
fylotaxa
usporiadanie listov na osi rastliny, napr. striedavé
fyloxéra
škodca viniča
fyndo
dánsky syr podobný goude
fysis
telesná podstata, telesný stav
fytal
dostatočne presvetlené dno vôd
fyto-
prvá časťzložených slov s významom rastlina, rastlinný fytobiológianáuka o biológii rastlín fytocenológianáuka o spoločenstvách rastlín a ich závislosti na prostredí

fytocenóza rastlinné spoločenstvo
fytofág
bylinožravec, živočích živiaci sa výhradne rastlinnou stravou fytofágiabylinožravosť, schopnosťprijímaťrastlinnú potravu fytoftora pleseňzemiaková fytofyziológianáuka o fyziologických javoch v rastlinnom organizme fytogenetika náuka o dedičnosti rastlín
fytogénny
rastlinného pôvodu, rastlinný fytogeografianáuka o zemepisnom rozšírení rastlín fytografianáuka o opise rastlín fytochémianáuka o chemickom zložení rastlín a chemických procesoch v nich fytopaleontológianáuka o vyhynutých rastlinách
fytoparazit
rastlinný cudzopasník
fytopatológia
náuka študujúca choroby rastlín, rastlinná patológia fytoplanktón rastlinné organizmy na hladine vody, rastlinný planktón fytosféra rastlinami pokrytá časťzemského povrchu fytoterapialiečenie chorôb liekmi rastlinného pôvodu
fytotómia
náuka o vnútornej stavbe rastlín fytotoxicitanepriaznivé účinky chemických látok na rastlinstvo
fýzia
telesnosť, telesný stav alebo vzhľad
fyziatria
fyzikálna liečba, liečebné pôsobenie vody, elektriny a pod. fyzická geografia zemepisná náuka o prírodných vlastnostiach zemského povrchu
fyzický
hmotný, telesný
fyzika
veda o prírodných javoch a stavoch, pri ktorých sa nemení zloženie látok; veda o základných vlastnostiach hmoty a najjednoduchších formách jej pohybu
fyzikálny
týkajúci sa fyziky
fyzio-
prvá časťzložených slov s významom príroda, prírodný fyziognómiavýraz obličaja; vzhľad, tvárnosť fyziognomikavýskum súvislostí medzi fyziognómiou a povahovými vlastnosťami jedinca, teda na základe fyzických rysov obličaja fyziokracia vláda prírody fyziokratizmusekonomická teória považujúca za hlavný zdroj bohatstva

poľnohospodársku výrobu, vznikla vo Francúzsku pred 300 rokmi fyziológia náuka o životných procesoch v telách rastlinných, živočíšnych a ľudských organizmov fyziologickýnormálny, prirodzený, týkajúci sa zdravého organizmu fyzioterapia liečba fyzikálnymi metódami, napr. teplom, ultrazvukom