Jdi na obsah Jdi na menu
 


akácia tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma
akadémia
starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna; vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu; verejné vystúpenie s umeleckým programom
akademický
týkajúci sa akadémie; školský; učený, majúci vzdelanie z u-meleckej akadémie (napr. akademický sochár); triezvy; čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu
akademik
člen akadémie vied alebo umení; najvyššia vedecká hodnosť

akademizmusstrohý, triezvy ráz, spôsob a forma prejavu; konzervatívna umelecká metóda riadiaca sa určitými normami; v architektúre smer riadiaci sa tradičnými vzormi
akalkúlia
strata schopnosti počítať
akant
rod tropických a subtropických rastlín; dekoratívna výzdoba hla-vice antických stĺpov v podobe listu akantu
akantit
sulfid strieborný; odroda argentitu, čierne sfarbený nerast

akantómohraničené bujnenie kože

akantózazhrubnutie pokožky v dôsledku rastu epidermy do hĺbky

akapnia nadmerné zníženie oxidu uhličitého v krvi

akarinózakožná choroba spôsobená roztočmi, napr. svrab; kučeravosť viniča; ochorenie včiel spôsobené roztočmi
akarológ
odborník v akarológii, znalec života roztočov

akarológianáuka o roztočoch, súčasťbiológie
akatafázia
chorobná neschopnosťusporiadaťslová do viet

akatalektickýneúplný
akatízia
chorobná neposednosť, hyperaktivita
akawi
druh syra v slanom náleve
akcelerácia
zrýchlenie, urýchlenie; zvýšenie rýchlosti motocykla alebo automobilu za určitý čas
akcelerátor
časťmotorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosťmotora, súčasťkarburátora („plynový pedál“); urýchľovač; koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach
akcelerograf
prístroj registrujúci údaje o zrýchlení pohybu, akcelero-meter
akcent
prízvuk, dôraz; znamienko prízvuku; spôsob výslovnosti, svojráznosťv rečovom prejave, najmä pri používaní nárečia

akcentológia náuka o prízvuku

akcentovaťzdôrazňovať, vyzdvihovaťvýznam niečoho, prízvukovať

akcept, akceptácia prijatie, príjem niečoho, akceptácia; prijatie zmenky akceptantom akceptabilnýprijateľný, vyhovujúci
akceptant
príjemca cudzej zmenky
akceptor
atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice; porucha kryštalickej mriežky polo-vodiča, príčina tzv. deravej vodivosti

akceptovaťprijať, súhlasiťs niečím alebo niekým
akcesia
prístup k už uzavretej zmluve; prírastok knižnice; pripojenie územia
akcesoria
nerast vyskytujúci sa v nepatrnom množstve vo vyvrelej hornine a nevplyvňujúci jej klasifikáciu
akcesorický
vedľajší, prídavný, nepodstatný
akcesórny
sprievodný, vedľajší
akcia
cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasťna podnikaní akciovej spoločnosti; jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho; vo fyzike pôsobenie
akcidencia
niečo náhodné, nepodstatné, vedľajšie; prechodný, pominuteľný jav; príležitostná tlačovina, napríklad parte, letáky, navštívenky, svadobné oznámenia
akcidenčný
vedľajší, mimoriadny, príležitostný
akcidens
nepodstatné, nepatriace k podstate; dočasné, menlivé akcident nehoda; nepredvídaná udalosť, náhla príhoda akcidentála znamienko pre zníženie alebo zvýšenie tónu; znamienko rušiace predznamenanie
akcidentálnynáhodný, nepodstatný, vedľajší
akcionár
majiteľakcie, podielnik akciovej spoločnosti
akciová spoločnosť
podnik, ktorého kapitál je tvorený vkladmi účastníkov, akcionárov; akciovka
akciovka
akciová spoločnosť
akcíza, akcíz
daňz dovozu niektorých druhov tovaru do mesta; spotrebná daň; stanovište daňovej kontroly
akčný
činný, výkonný; vzťahujúci sa na činnosťalebo jednanie

akčný prúd elektrický prúd vznikajúci pri podráždení svalov alebo nervov, využíva sa pri vyšetrovaní činnosti srdca a iných orgánov

akčný rádius krajná medza účinnosti, napr. doletu lietadla bez doplnenia pohonných látok
aker
stará plošná jednotka v anglosaských krajinách, značka ac

akinakeskrátky bronzový alebo železný mečSkýtov a Sarmatov

akineta nedeliaca sa bunka
akinéza
nehybnosťživočíchov pri hroziacom nebezpečí; neschopnosťpohybovaťkončatinami
akja, akija
sane v tvare loďky, používané pôvodne Eskimákmi a Laponcami, dnes aj horskou službou na zvoz ranených

aklamáciaverejné hlasovanie zdvihnutím ruky; verejný prejav súhlasu;hlasité pozdravovanie
aklamovať
vítať, pozdravovať, hlasito volať
aklimácia
zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené pre- žívanie organizmu
aklimatizácia
prispôsobenie sa novému prostrediu, podnebiu

aklimatizovať(sa) prispôsobiť(sa) zmeneným životným podmienkam

aklina izočiara s nulovou magnetickou inklináciou, zhodná s geomagnetickým rovníkom
akmé
vrchol, vyvrcholenie nejakého procesu

akméizmusliterárny smer v Rusku v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia
akné
uhrovitosťpleti, najmä počas puberty
akoazma
zvonenie alebo praskanie v ušiach
akoláda
svorka spájajúca niekoľko notových osnov

akológodborník v akológii

akológianáuka o liečebných prostriedkoch
akomik
plešatý človek

akomodáciaprispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia; schopnosťoka prispôsobiťsa videniu rôznych vzdialeností
akomodovať
prispôsobiťakomodáciou

akonitínprudko jedovatý alkaloid

akontáciazáloha, napr. pri lízingu, čiastočná platba predom
akord
súzvuk troch alebo viacerých tónov; úkolová práca alebo mzda

akordeón ťahacia harmonika s klávesnicou
akordeonista
harmonikár, hráčna akordeóne

akrálnyvyčnievajúci nad povrch tela, napr. ucho, nos
akránia
vrodené nevyvinutie lebečnej kosti

akratopegaliečivá podzemná voda
akrécia
rast anorganických telies prirastaním nových častíc na vonkajšej strane

akreditáciapoverenie,, splnomocnenie, schválenie; prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode

akreditívbankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku; poverovacia listina; suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
akreditovaný
ten, ktorému udelili akreditáciu

akreditovaťpoverovať, napr. diplomatickým zastupovaním u cudzej vlády

akríbiapresnosť, starostlivosť, pozornosť, svedomitosť
akribofóbia
chorobný strach z toho, že čo sme napísali, nie je správne

akridínorganická zlúčenina nachádzajúca sa v antracénovom oleji, po-užívaná vo farmaceutickom priemysle
akro-
prvá časťzložených slov s významom okrajový, vrcholný, najvyšší

akrobacia letecká najvyšší stupeňovládania lietadla vo vzduchu

akrobacia vrcholné telesné cviky vyžadujúce najvyššie vypätie síl a vôle a náročné na koordináciu
akrobat
osoba prevádzajúca akrobaciu, napr. v cirkuse
akrobatický
týkajúci sa akrobata alebo akrobacie
akrocefálialebka v tvare zrezaného kužeľa

akrocyanózazmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova; príčinou je ich nedostatočné prekrvenie

akrodermatitída zápal pokožky na okrajových miestach tela

akrodýniabolesťkončatín

akrofóbiachorobný strach z hĺbky alebo výšky
akrochordit
červenohnedý alebo žltý vzácny nerast

akroleínzapáchajúca bezfarebná tekutina, aldehyd
akrolit
antická sochárska technika, kombinovanie dreva s mramorom

akromegáliachorobné zväčšenie okrajových častí tela spôsobené poruchou činnosti hypofýzy akromelalgiabolestivosťkoncových častí rúk a nôh
akromikria
skrátenie končatín
akronizácia
konzervovanie údenín, rýb a iných potravín naložením do konzervačnej látky
akronym
skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
akropola, akropolis
opevnený posvätný okrsok na najvyššom mieste mesta; vyššie položený hrad
akrostich, akrostichon
báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu

akrotómiaštiepenie vrcholu listu
akryl
akrylanová priadza
akrylaldehyd
akroleín
akrylan
ester alebo soľkyseliny akrylovej
akrylana
priadza z polyesterových vlákien

akrylátumelá živica
akrylén
syntetické vlákno z polyakrylonitrilu, používa sa na výrobu sietí a textílií
akrylonitril
nitril kyseliny akrylovej

aksamíthodvábny zamat
akt
čin, jednanie, výkon; úradný spis; časťdivadelnej hry, dejstvo; zobrazenie nahého ľudského tela
akta, aktá
úradné spisy; zborník vedeckých prác; edičný rad

aktér aktívny účastník deja alebo udalosti; zastaralý výraz pre herca

aktínsvalová bielkovina, aktomyozín
aktínium
rádioaktívny kovový prvok, značka Ac

aktino-prvá časťzložených slov s významom žiarenie, lúč

aktinodermatitída zápal kože spôsobený röntgenovým žiarením

aktinoid jeden z rádioaktívnych prvkov nasledujúcich v periodickej sú-stave prvkov za aktínom aktinoidrádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom

aktinometer zariadenie na meranie intenzity slnečného žiarenia dopa-dajúceho na plochu kolmú na smer lúčov

aktinometrianáuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty
aktinomorfný
v botanike skladajúci sa z rovnakých častí, ktoré sú rozlo-žené pravidelne v kruhoch
aktinomyceta
jednobunkový organizmus rodu Actinomyces

aktinomycín antibiotikum s protinádorovými účinkami

aktinomykóza chrastavosťrastlín, najmä zemiakov; zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
aktinoterapia
liečba ionizujúcimi lúčmi, liečebné ožarovanie
aktív
súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie; pracovná schôdza
aktivácia
povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu; úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať; premena neaktívneho prvku na rádioaktívny; čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov

aktivátorlátka pridávaná do zmesi na urýchlenie reakcie; zariadenie na pestovanie a rozmnožovanie organizmov v živnej pôde

aktivista pracovník aktívu nejakej organizácie; človek poverený nejakou úlohou verejnej činnosti
aktivita
činorodosť, konanie, pracovná horlivosť; schopnosťreagovať na podnety z okolia; počet rádioaktívnych premien za jednotku času; fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku; veličina vy-jadrujúca termodynamické vzťahy
aktivizácia
obnovenie činnosti; uvedenie do prevádzky alebo činnosti; zintenzívnenie činnosti
aktivizmus
činná účasťna nejakom, predovšetkým verejnom dianí

aktívny výkonný, činný; činorodý; vykazujúci väčšie príjmy ako výdavky

aktivovať uviesťdo činnosti, povzbudzovať; urobiťprvok rádioaktívnym

aktívum činný rod slovesný; majetok; pohľadávky
aktograf
zariadenie na registrovanie telesných pohybov, používa sa pri spánkovej terapii
aktogram
záznam aktografu
aktológia
veda o motorike človeka, antropomotorika
aktovka
taška najmä na spisy; divadelná hra s jedným dejstvom, jednoaktovka
aktualita
časová vec, novinka; najnovšia, súčasná udalosť, čerstvá správa

aktualizácia sprítomňovanie, urobenie niečoho časovým, prevádzanie niečoho vo vzťahu k prítomnosti, doplnenie o najnovšie údaje

aktualizmus smer v prírodných vedách, ktorý predpokladá kvalitatívnu zhodu predvekých dejov s dejmi súčasnými
aktualizovať
urobiťniečo aktuálnym, priblížiťsúčasnému stavu

aktuálny časový, súčasný, časovo naliehavý, práve prebiehajúci
akty
úradné spisy, najmä súdne
akulit
tvrdá drevovláknitá doska s otvormi o priemere cca 4 mm vo štvorcovej sieti

akulturáciavzájomné preberanie a splývanie odlišných kultúr, proces sociálnych a kultúrnych zmien
akumulácia energie
zhromažďovanie, hromadenie energie, napr. elektrickej v akumulátore
akumulácia
hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku; použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie
akumulátor
zariadenie na hromadenie tepelnej, elektrickej alebo inej energie
akumulovať
nahromadiť
akupresúra
čínska tradičná liečebná metóda založená na tlaku na určité body na povrchu ľudského tela

akupunktúra čínska liečebná metóda vpichovania ihiel do určitých bodov - nervových a iných centier - ľudského tela

akurátnosť presnosť, precíznosť; starostlivosť
akurátny
presný, starostlivý, pedantný, vyžadujúci a dodržiavajúci pres-nosť

akustickýsluchový, zvukový
akustik
odborník v akustike
akustika
náuka o vzniku a šírení zvuku; šírenie zvuku v priestore; zvukové vlastnosti miestnosti, určitého priestoru

akustofóbiachorobný strach z hluku
akút
ostrý prízvuk v niektorých jazykoch, jeho značka
akútny
naliehavý, súrny, bezprostredný, rýchle prebiehajúci (napr. choroba)
akutrauma
poškodenie sluchového ústrojenstva zvukom
akuzácia
obžaloba, obvinenie, žaloba
akuzatív
štvrtý pád skloňovania, nepriamy pád
akva-, aqua-
prvá časťzložených slov s významom voda, vodný

akvabela plavkyňa prevádzajúca synchronizované plávanie, umelecké cvičenie vo vode
akvacentrum
akvapark, súbor viacerých bazénov, tobogánov a iných relaxačných zariadení
akvadukt, aquadukt
stavebné dielo privádzajúce vodu do miest a iných sídiel, nadzemný vodovod akvakultúrapestovanie rastlín bez pôdy, v živných roztokoch, tzv. hydropónia
akvalung
potápačský dýchací prístroj na stlačený vzduch

akvamarínmodrozelený až modrý drahokam, odroda berylu; modrozelená farba

akvanautikavýskum morských hlbín
akvapark
luxusné relaxačné zariadenie pozostávajúce z niekoľkých bazénov, kĺzačiek, reštaurácií, bufetov, solárií a podobných zariadení

akvaplán drevená doska na nácvik vodného lyžovania
akvaplaning, aquaplaning
strata ovládateľnosti vozidla na mokrej vozovke, „plávanie“ vozidla, šmyk
akvarelmaľba vodovými farbami, obraz namaľovaný takýmito farbami

akvarelista maliar akvarelov
akvaristika
chov a  pestovanie vodných živočíchov a rastlín v akváriach

akvárium umelá vodná nádrž alebo nádoba na chov vodných živočíchov

akvaterárium terárium s vodnou nádržou, pre chov obojživelníkov
a niektorých plazov

akvatickýžijúci vo vode, vodný
akvatinta
grafická technika hĺbkotlače; zrnový lept; tušová technika

akvavit z latinského slova aqua vitae, voda života, živá voda; liehovina

akvizícia prírastok; získaná vec; nábor; získanie nových kníh pre knižnicu

akvizitér, akvizítor obchodný jednateľ, náborár, človek získavajúci zákazníkov, inzeráty a pod.
akyanoblepsia
neschopnosťvnímaťmodrú farbu
akyn
v krajinách strednej Ázie ľudový básnik a spevák