Jdi na obsah Jdi na menu
 


rét najmladší stratigrafický stupeňtriasu
retábel, retabulum
oltárny nástavec retaliáciaodveta, odvetný úder
retardácia
spomaľovanie, zvoľňovanie, oneskorovanie; oneskorený, spomalený vývoj
retardér
spomaľovač, napr. chemická látka spomaľujúca reakciu; umelo vytvorená prekážka na ceste na spomalenie jazdy
retencia
zadržanie; schopnosťzapamätaťsi; uchovanie, zachovanie reticelli sklo s vláknami usporiadanými do sieťového vzoru, nitkové sklo retikuláciasieťovanie, mriežkovanie, praskanie, zvrásnenie retikulárnysieťkový, sieťovito usporiadaný
retikulín
živočíšna bielkovina podobná kolagénu, vyskytujúca sa v retikulárnych vláknach
retikulocyt
predposledné štádium vývoja červených krviniek retikulum sústava kanálikov v bunke, retikulárne pletivo; druhý pred-žalúdok prežúvavcov
retina
sietnica oka retinitídazápal sietnice oka retinoblastómmalígny, zhubný nádor sietnice
retinol
nenasýtený alifatický alkohol rozpustný v tukoch
retinopatia
ochorenie sietnice
retinoskop
prístroj na vyšetrenie sietnice
retinospóra
záhradná forma ihličnatých drevín pri zachovaní ich vývojovo mladého štádia

rétor rečník; učiteľrečníctva, rétoriky
rétorika
rečnícke umenie; náuka o rečníctve; záľuba v rečnení; krasorečnenie, bezobsažné rozprávanie, rétoričnosť
retorta
laboratórna skúmavka, krivuľa
retorzia
protiopatrenie, odvetné opatrenie; otočenie sa dozadu, obrátenie retrakcia v medicínskom význame sťahovanie, zmrštenie, odtiahnutie, skrátenie
retrakčné právo
výhrada spätnej kúpy zaistená zmluvne predávajúcemu pre prípad budúceho predaja dnešným kupujúcim, právo spätnej kúpy retransláciadiaľkový prenos vysielania rozhlasovej alebo televíznej sta-nice pomocou medzistaníc
retribúcia
náprava, odčinenie; náhrada, napr. škôd spôsobených vojnou; vrátenie majetku
retriever
plemeno poľovníckeho psa
retro-
prvá časťzložených slov s významom späť(časovo alebo miestne) retroaktivita spätná platnosť, aktivita, funkčnosť retroflexiaohnutie orgánu smerom dozadu
retrogénia
nápadne ustupujúca brada
retrogradácia
útlm, pokles, regresia retrográdnyspätný, spiatočný, opačný
retrospektíva
pohľad späť, vybavenie si minulých udalostí, spomienka retroverzia naklonenie, prehnutie orgánu dozadu
retrovírus
obalený živočíšny vírus vyvolávajúci rôzne infekcie, zhubné nádory, leukémiu aj AIDS
retuš
oprava chýb obrazu, fotografie alebo kresby; zásah do vzhľadu; úprava pozitívnej fotografie prevádzaná najčastejšie na negatíve; drobná oprava jemných prístrojov
reuma
hovorové pomenovanie reumatizmu
reumatický
vzťahujúci sa na reumatizmus reumatizmuspostihnutie pohybového ústrojenstva (kĺbov, svalov) sprevádzané bolesťami a poruchami funkcie, reuma
reumatológ
odborník v reumatológii
reumatológia
medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikovaním, lie-

čením a prevenciou reumatických ochorení
revakcinácia
preočkovanie revakcinovaťpreočkovať
revalorizácia, revalvácia
zhodnotenie meny, zvýšenie jej hodnoty revalvácia prehodnotenie, zhodnotenie, zvýšenie výmenného kurzu meny revanš odveta, odplata, pomsta revanšizmushnutie usilujúce o odvetu za prehranú vojnu; tendencia odplácať, hlásanie a presadzovanie odplaty, pomstychtivosť revelácia odhalenie, prejavenie; zjavenie reverenciavzdávanie pocty, uctievanie; prejav úcty, poklona, úklon; dôstojnosť, vážnosť
reverend
dôstojný pán; anglosaský titul duchovného
reverenda
dlhý zvrchný odev kňazov, úradníkov a učencov revériasnenie; zádumčivá skladba
reverz
písomný súhlas s liečebným postupom, s rozhodnutiami lekárov; prehlásenie o vzdaní sa práv alebo nárokov za určitých podmienok; rub mince alebo medaile reverzianávrat, obrat, otočenie; nedovolený návrat vyhnaného alebo vyhosteného
reverzibilita
schopnosťprebiehaťopačným smerom, vratnosťdo predchádzajúceho stavu
reverzibilný
vratný, schopný spätného procesu reverznývratný, zvratný, návratný, schopný pracovaťv opačných smeroch; rubový
revident
titul alebo hodnosťniektorých verejných, štátnych alebo súkromných úradníkov revidovaťpreskúmať, prehliadnuť, skúšať, prevádzaťrevíziu
review
recenzia, kritika; správa, prehľad; revue
revír
okrsok, územie (poľovnícke, policajné a pod.), teritórium revirementpresun rozpočtových položiek; vyrovnanie a účtovné prenášanie vzájomných záväzkov
revitalizácia
obnova životných funkcií, oživenie, vzpruha, posilnenie revival oživenie, obnova, obroda, renesancia; nové vydanie, uvedenie revízia prehliadka; preskúmanie, preskúšanie, kontrola; oprava

revizionizmusoprava alebo úprava daného stavu alebo názoru; v robotníckom hnutí úsilie o revíziu marxistickej teórie

revokácia zrušenie alebo odvolanie predchádzajúceho rozhodnutia revoltaodpor, povstanie, vzbura, odboj
revolúcia
prechod skokom zo starej kvality do novej; prechod, spravidla za použitia násilia, od jednej spoločenskej formácie k druhej, spravidla pokrokovejšej; prevrat
revolver
ručná streľná zbraňs otáčavým bubienkom; revolverový sústruh, obrábací stroj s otáčavou hlavou; otáčavý nosič
revolving
otáčajúci sa, rotačný, otočný
revue
prehliadka; výpravná scénická prehliadka hudby, spevu a tanca; druh obrázkového časopisu s informáciami z určitej oblasti života; dramatický žáner zostavený zo samostatných výstupov spojený do zdanlivého celku revulziaprerušenie choroby použitím dráždidiel na inom mieste; odvedenie
rex
kráľ, panovník
rezeda
žltosivá rastlina so žltými kvetmi
rezerva
záloha; zdržanlivosť, odmeranosť rezerváciavýhrada; zaistenie vopred, napr. vstupenky; zákonom chránená prírodná alebo pamiatková oblasť; vyhradená oblasťpre určitú skupinu ľudí alebo etnikum, napríklad Indiánov v USA rezervný záložný, náhradný, zásobný
rezervoár
zásobník, nádržka, nádrž; zásoba, záloha
rezervovanosť
zdržanlivosť, upätosť
rezervovaný
uložený ako zásoba alebo záloha; objednaný vopred, zaistený; upätý, zdržanlivý, odmeraný
rezidencia
honosné bydlisko, obydlie; sídlo hlavy štátu alebo iného vedúceho štátneho činiteľa, napr. veľvyslanca
rezident
vedúci cudzieho zastupiteľského úradu; hlava cudzej rozviedky v tuzemsku; usídlený, bývajúci
rezidentný
bývajúci, usídlený; skrytý, nezjavný; programy alebo dáta trvalo uložené na určitom pamäťovom zariadení
reziduálny
zostávajúci, zvyškový, doznievajúci

rezíduumzvyšok, zostatok
rezignácia
odovzdanosť; zrieknutie sa, vzdanie sa, napr. úradu rezistencia odolnosťvoči vonkajším vplyvom; ohmický odpor, elektrický odpor kladený obvodom pri prechode jednosmerného prúdu, reálna zložka impedancie; odpor, odolnosť, nepoddajnosť, schopnosťaktívneho odporu
rezistivita
veličina charakterizujúca elektrický odpor látky, merný elekt- rický odpor
rezistor
odporník, odpor
rezolúcia
uznesenie, rozhodnutie kolektívneho orgánu; zhrnutie záverov, uznesení alebo požiadaviek z rokovania
rezolutívny
rozväzovací (o podmienke)
rezolútny
rázny, rozhodný; účinný rezonanciaohlas, súznenie, ozvena; zhoda kmitočtov vlastných kmitov sústavy s kmitočtom zdroja; názov krátko žijúcich hadrónov rezonátor zariadenie na zosilnenie alebo tlmenie zvuku
rezort
odbor alebo okruh úradnej činnosti; úrad alebo jeho časťs určitou úradnou činnosťou, ministerstvo
rezultát
výsledok
rezultatív
druh minulého času, ktorý svojimi dôsledkami zasahuje do súčasnosti
rezultovať
vyplývať, pochádzať, nasledovať; vznikaťpri chemickej re-akcii
rezumé, resumé
zhrnutie; prehľadný obchod
réžia
náklady podnikania, domácnosti a pod.; umelecké vytváranie javiskového, rozhlasového, televízneho, filmového alebo iného diela, umelecké riadenie hry; vedenie, riadenie, usporiadanie niečoho režimvládna sústava, spoločenská sústava, systém; spôsob života; rozdelenie pracovnej doby, usporiadanie činností v priebehu dňa režisér tvorivý umelecký pracovník poverený réžiou