Jdi na obsah Jdi na menu
 


eneolitpravek, neskorá doba kamenná
energeia
v starogréckej filozofii výraz pre hybnosť, činnosť, uskutočnenie energetikanáuka aj prax zaoberajúca sa získavaním a využitím všetkých

 druhov energie energetizmuskoncepcia niektorých prírodovedcov, prenášajúca všetko na energiu
energia
dôraznosť, ráznosť, rozhodnosť, schopnosťvýkonu, množstvo utajenej práce, účinná sila schopná konaťprácu a k tomu využívaná, forma pohybu hmoty
energický
rázny, dôrazný, rozhodný, plný energie enervácianervové vyčerpanie
enervovaný
nervovo vyčerpaný
enfant terrible
„hrozné dieťa“, privádzajúce dospelých do rozpakov, nekonvenčne sa chovajúci človek, ktorý v tzv. lepšej spoločnosti vzbudzuje rozpaky a pohoršenie, nevydarený potomok
enfatico
v hudbe dôrazne, vzletne
engineering
poskytovanie inžinierskych služieb
enigma
záhada, hádanka; počas druhej svetovej vojny používaný šifrovací stroj enigmatickýtajomný, záhadný
enkapsulácia
obaľovanie, opúzdrenie
enkaustika
maliarska technika, ktorá používa farby zmiešané s voskom a následne ich vypaľuje
enkláva
územie obklopené územím iného vlastníka alebo štátu; územie uprostred iného územia
enklitikon
v gramatike príklonka enkulturáciaučenie sa jedinca životu v spoločnosti a inej kultúre
eno-
prvá časťzložených slov s významom víno enoftalmuschorobne hlboké uloženie oka v očnici
enol
organická zlúčenina s hydroxylovou skupinou viazanou na uhlík enológianáuka o víne a vinárstve
enománia
opilecké blúznenie enormnýobrovský, ohromný, nadmerný, neobyčajný, nesmierny enosis jednota, heslo politickej jednoty Cypru s Gréckom ensbytie, podstata, bytosť
enstatit
kremičitan horečnatý, nerast
entalpia
vo fyzike výraz pre tepelný obsah

entelechia tzv. životný činiteľv idealistickej filozofii; smerovanie k cieľu; vnútorný účel

entente, antantvzťah porozumenia a zhody medzi štátmi v otázkach politiky

enter vstúpiť, vojsť; vo výpočtovej technike klávesa používaná na odoslanie vstupu počítaču;  potvrdenie príkazu

enter-, entero- prvá časťzložených slov s významom črevo, črevný enterálny črevný
enteritída
zápal sliznice tenkého čreva enteroceptorzmyslové nervové zakončenia prijímajúce podnety z tela enterokok črevný mikrób enterokolitídazápal tenkého a hrubého čreva
enterolitiáza
prítomnosťkameňov v čreve
enterorágia
krvácanie zo steny tenkého čreva enterostaxakrvácanie z črevnej steny
enterotoxikóza
toxínmi vyvolané ochorenie tráviaceho ústrojenstva enterovírusvírus spôsobujúci zápaly tráviaceho traktu a poškodenie nervového systému entitapodstata;  to čo je; niečo jestvujúce, hoci aj abstraktné;  vo fyzike jadro, atóm; objekt, o ktorom je v databáze uložená informácia ento-, endo-prvá časťzložených slov s významom vo vnútri, vnútorný entomo- prvá časťzložených slov s významom hmyz alebo entomológia entomofág organizmus, ktorý sa živí pavúkmi a iným hmyzom entomofauna hmyz žijúci na konkrétnom vymedzenom území entomofília opeľovanie kvetov hmyzom entomológianáuka o hmyze
entopický
miestny, domáci
en-tout-cas
, čítaj antuka, v pôvodnom význame po francúzsky „v každom prípade“, inak vo význame dáždnik a slnečník v jednom
entre nous
medzi nami, dôverne
entreakt
divadelná alebo koncertná prestávka, medzihra
entrée
vstup; slávnostná hudba ku vstupu významných osôb; jedlo podávané pred hlavným chodom entrefiletkrátka vtipná novinová správa k aktuálnej udalosti alebo prob-

 lému, tzv. poznámka ku dňu
entropia
termodynamická stavová veličina, miera neusporiadaností alebo neporiadku fyzikálnej sústavy či objektu; v matematike miera neurčitosti náhodného procesu; miera neusporiadanosti mikrosko- pic-kých stavov pri danom makroskopickom stave entuziazmusnadšenie, zápal pre niečo
entyméma
skrátený úsudok; bez niektorého z predpokladov alebo bez záveru
enudácia
odhalenie, obnaženie enumeráciavýpočet, vypočítavanie, vymenovanie
enunciácia
prehlásenie, výrok, výpoveď, oznámenie
enuréza
mimovoľné nočné pomočovanie environmentživotné prostredie; okolie, prostredie človeka; vonkajšie

životné podmienky
environmentalistika
iný názov pre ekológiu, náuku o tvorbe životného prostredia a jej ochrane
envoyé
vyslanec, vedúci diplomatickej misie v hodnosti vyslanca enzootia hromadné ochorenie zvierat v ohraničenom priestore, nákaza zvierat miestneho rozsahu
enzým
bielkovinová hmota urýchľujúca v organizme niektoré chemické procesy, ferment
enzymológia
náuka o vlastnostiach, reakciách a iných prejavoch enzýmov enzymopatiaporucha funkcie enzýmov enzymoterapialiečba pomocou enzýmov
eo ipso
práve tým, práve preto, samozrejme
eo-
prvá časťzložených slov s významom svetlo, zornička, život eocén oddelenie starších treťohôr
eolický
veterný, súvisiaci s činnosťou vetra; naviaty vetrom
eolit
kamenný artefakt z konca treťohôr; najstaršia časťdoby kamennej eonv geológii najvyššia chronostratografická jednotka
eonizmus
sexuálna úchylka prejavujúca sa úsilím prevziaťspôsob života druhého pohlavia
eosféra
vonkajšia najvyššia časťatmosféry

eozín intenzívne fluoreskujúce farbivo epaktapočet dní medzi posledným novom Mesiaca a prvým januárom, vek Mesiaca vyjadrený v dňoch na rozhraní roka epanastrofaopakovanie toho istého slova na konci jedného a na začiatku ďalšieho verša
ependým
výstelka dutín centrálneho nervového systému epi-predpona s významom na-, nad-, po-, pri-epiblastvonkajší zárodočný list epiblémpokožka rastlinných koreňov
epicentrum
východiskový bod zemetrasenia; miesto ležiace priamo pod miestom výbuchu jadrovej zbrane; ohnisko, stred
epický
dejový, výpravný
epicykloida
krivka opísaná bodmi kružnice pri pohybe po vonkajšom obvode základnej kružnice epicykluskružnica, ktorej stred sa pohybuje po inej kružnici; kruhová dráha, po ktorej sa podľa geocentrickej sústavy pohybujú planéty epidémia hromadný výskyt nákazlivej choroby na určitom mieste epidemiológia odbor lekárstva zaoberajúci sa príčinami vzniku a zákonitosťami šírenia chorôb hromadného výskytu
epiderma
horná vrstva kože, pokožka; krycie pletivo nadzemných častí rastlín epidermizáciavytváranie novoutvorenej vrstvy kože na mieste poranenia epidiaskopprístroj na premietanie nepriehľadných obrázkov a diapozitívov
Epifánia
cirkevný sviatok Troch kráľov
epifánia
zjavenie
epifarynx
nosná časťhltanu; časťústneho ústrojenstva hmyzu epifauna vodné živočíchy žijúce na dne vodných nádrží epifenoménvedľajší zjav, sprievodný zjav; nepodstatná okolnosť epifora nadmerné slzenie, opakovanie tých istých výrazov na konci po sebe idúcich veršov
epifyt
rastlina rastúca na tele inej rastliny, ale neparazitujúca
epifýza
mozgový podvesok, časťmedzimozgu; zakončenie dlhej kosti epigamiachovanie živočíchov súvisiace s rozmnožovaním, vzájomná

 príťažlivosťjedincov opačného pohlavia
epigastrium
nadbruško
epigenéza
pôvodný smer potokov a riek aj po prechode na iné územie; teória o nedocenenosti významu dedičnosti vo vývoji
epigeón
súbor živočíchov žijúcich vo vrchnej vrstve pôdy alebo na jej povrchu
epigon
nasledovník, pokračovateľ; napodobiteľ epigónstvonapodobňovanie významných osobností, opakovanie a využí-vanie myšlienok iného
epigraf
nápis, nadpis, heslo epigrafianáuka o čítaní starých nápisov, epigrafika
epigram
krátka satirická historka s vtipnou pointou, najčastejšie v podobe básne
epika
literárna forma opisujúca skutočnosťalebo dej formou rozprávania alebo opisu, prozaicky aj veršovane
epikard
blana na povrchu srdca
epikarp
vonkajšia vrstva oplodia rastlín epikontinentálnynachádzajúci sa pri kontinente
epikríza, epikrízia
záverečná, súhrnná správa o pacientovi a jeho chorobe epikureizmus starogrécky ideál duševného pokoja a blaženosti, dosiahnutý rozumným užívaním života epiláciaodstraňovanie chlpov alebo vlasov, depilácia
epilátor
prístroj na odstraňovanie nežiadúceho ochlpenia epilepsiazáchvatové ochorenie, tzv. padúcnica alebo tanec sv. Víta epileptik človek trpiaci epilepsiou
epilimnion
horná vrstva vodných nádrží
epilitón
súbor lišajníkov a rias žijúcich na kameňoch a skalách
epilóg
záver, dohra, doslov epimériadruh stereoizomérie, anomérie epinefritídazápal nadobličky
epinerfin
hormón nadobličkovej drene, adrenalín
epingel
vlnená rebrovitá tkanina epipelagiálmorská voda v plne presvetlenej hĺbke, teda do hĺbky až 100 metrov

epirogenéza pohybmi zemskej kôry vyvolané deformácie zemského povrchu

episkop projekčný prístroj na premietanie nepriehľadných materiálov; biskup, najmä pravoslávnej cirkvi

episkopátbiskupstvo, hodnosťbiskupa; zbor biskupov určitej oblasti epistaxa krvácanie z nosa
epistémé
poznanie; starogrécke poňatie pravého poznania; kultúrna epocha
epistilbit
vodnatý silikát vápenatý, nerast epistrofeusdruhý krčný stavec; axis
epištola
apoštolský dopis, list veriacim; antická literárna forma určená širšiemu okruhu ľudí v podobe listov; výňatok z apoštolských listov čítaný pri katolíckej omši epitafnáhrobný nápis; náhrobný kameň
epitalamus
časťmedzimozgu
epitaxia
orientovaný rast monokryštalických vrstiev
epitel
základný druh bunkového tkaniva, výstelka
epitelizácia
tvorba epitelu epitetonbásnický prívlastok
epiteton ornans
ozdobný prívlastok epitézanáhrada stratenej časti tela z kozmetických dôvodov epitomérukoväť; výťah z rozsiahleho diela; zhustenie, skrátená verzia epitrofia neštandardný rast bočných častí rastlín
epizácia
dodávanie epického rázu epizeuxisviacnásobné opakovanie rovnakého slova v jednej vete alebo verši epiziotomianastrihnutie hrádze tesne pod pošvou v druhej fáze pôrodu epizoá parazity žijúce na povrchu tela hostiteľa epizódadrobná udalosť, pominuteľná príhoda, nedôležitá skutočnosť; vložený vedľajší príbeh v rozsiahlejšom literárnom diele; v hudbe medzihra, medziveta
epizootia
hromadná nákaza zvierat na veľkých územiach epizootológiavedný odbor, ktorý sa zaoberá infekčnými chorobami spôsobovanými parazitmi