Jdi na obsah Jdi na menu
 


rekapitulácia súhrnné opakovanie, zhrnutie
rekatolizácia
úsilie o navrátenie protestantov do rímskokatolíckej cirkvi rekcia riadenosť, riadenie
reklama
ovplyvňovanie spotrebiteľov ku kúpe, propagácia, nábor, doporučovanie, hromadná ponuka, verejné vychvaľovanie tovaru, služieb a pod. reklamáciauplatňovanie námietky; sťažnosť, vytýkanie chýb tovaru so

žiadosťou o opravu alebo výmenu
rekognícia
uznanie pravosti dokumentu; overenie, potvrdenie; uvedomenie si skôr poznaného, vnímaného
rekognoskácia
prehliadka terénu, obhliadka možného miesta bojov; pres-kúmanie, prieskum
rekomandácia
odporúčanie, príhovor
rekomando
doporučene; doporučená poštová zásielka

rekompenzáciaodškodné, náhrada škody rekonciliáciauzmierenie
rekonštitúcia
obnovenie, znovuzriadenie
rekonštrukcia
obnovenie predchádzajúceho stavu; prestavba, prepracovanie rekonvalescenciazotavovanie sa po prekonanej chorobe pred úplným uzdravením
rekonverzia
opätovná premena; prevedenie vojnovej výroby na mierovú rekord uznaný najvyšší výkon; najlepší výkon alebo výsledok nejakej činnosti
rekordér
záznamové nahrávacie alebo prehrávacie zariadenie rekordnývrcholný, špičkový, najlepší vo svojom odbore
rekreácia
osvieženie, občerstvenie, oddych, odpočinok; organizovaná dovolenka
rekriminácia
vzájomné obviňovanie, vyčítanie, zvaľovanie viny rekrudescencianové zhoršenie choroby rekryštalizáciaproces spojený s premenou hornín; opakovaná kryštalizácia s cieľom získať čistejšie produkty
rekta-
prvá časťzložených slov s významom priamo, priamy rektalgia bolesťkonečníka
rektálny
konečníkový
rektangulárny
pravouhlý
rektascenzia
jedna z rovníkových súradníc hviezdy
rektektómia
chirurgické odstránenie konečníka rektifikáciaoprava, korektúra, spresnenie; mnohonásobná frakčná desti- lácia na oddelenie tekutých zmesí; občasné nastavenie jemných me- racích prístrojov; výpočet dĺžky oblúkov krivky; skorigovanie a uve- denie do správneho stavu, napr. dráhy lietadla; zostrojenie úsečky o dĺžke oblúka
rektitída
zápal konečníka
rekto-, rekt-
prvá časťzložených slov s významom konečník
rektor
najvyšší funkcionár vysokej školy, univerzity alebo cirkevnej školy rektoskop prístroj na priame vyšetrenie konečníka rektoskopiavyšetrenie konečníka

rektumkonečník
rekultivácia
znovuuvedenie porušeného pozemku do stavu schopného obrábania
rekuperácia
spätné získavanie; zhromažďovanie energie, odpadových látok na opätovné využitie
rekuperátor
potrubný výmenník tepla
rekurencia
opakovanie, opakovaný výskyt alebo skutočnosť; výskyt vývojových foriem organizmov morfologicky takmer zhodných s príbuznými organizmami väčšieho geologického veku
rekurentný
vracajúci sa, zvratný, návratný; vedúci dozadu
rekurz
sťažnosťna súdne alebo správne rozhodnutie
rekurzia
návrat rečových orgánov do pokojovej polohy rekvalifikácia získanie novej užitočnej schopnosti, novej kvalifikácie rekviem katolícka zádušná omša; skladba na text tejto omše rekvirovaťpožadovať, zabavovať, zhabať
rekvizícia
zabavenie, zhabanie z moci úradnej, najmä v čase naliehavej potreby; žiadosťsúdu alebo úradu o právnu pomoc iného súdu alebo úradu
rekvizita
náležitosť, výzbroj, náradie; divadelné javiskové alebo televízne scénické zariadenie, potrebné pre určitú hru
relácia
vzájomný pomer, vzťah; spojenie; správa, oznámenie; rozhlasové alebo televízne vysielanie konkrétneho programu; množina všetkých usporiadaných dvojíc prvkov
relantácia
v medicíne: opätovné vsadenie
relaps
obnovený záchvat; nové prepuknutie choroby
relata refero
uvádzam iba to, čo som počul; ako som kúpil, tak predávam relativita, relatívnosť vzťažnosť, podmienenosť, podmienená platnosť, pomernosť; vzťah fyzikálnych dejov pozorovaných v rôznych sústavách
relativizmus
idealistický názor považujúci poznanie za podmienené, nie za objektívne pravdivé
relatívum
vzťažné zámeno
relátor
spravodaj, referent; zapisovateľ; slovná väzba alebo symbol vyjadrujúci spojenie medzi členmi vzťahu (relácie), vzťahový znak

relaxáciapovolenie, zmiernenie; ochablosť, uvoľnenie svalov; pokles napätia, celkové fyzické a duševné uvoľnenie

relaxín ženský pohlavný hormón v žltom teliesku; rozširuje pôrodné cesty pri pôrode

relé prístroj alebo zariadenie pôsobiace iba v prípade zmien v obvodoch, elektrický spínač; súčasťmechanizmu organu; reťaz hlások v pevnosti; pevnostná spojovacia chodba

relevácia zbavenie povinnosti alebo záväzku; úľava; oslobodenie spod obžaloby

relevancia závažnosť, dôležitosť; právoplatnosťtermínu
relevantný
dôležitý, závažný, podstatný, rozhodujúci
reliabilita
spoľahlivosťvýskumnej techniky alebo metódy
reliéf
plastika vystupujúca nad základnú plochu alebo mierne zapadajúca pod jej úroveň; plastická mapa; tvárnosťzemského povrchu religionistika štúdium vzniku a vývoja náboženského myslenia a rôznych náboženstiev
religioso
v hudbe: zbožne, nábožne, posvätne
religiozita, religióznosť
náboženskosť, náboženské založenie, sila viery relikt prebytok, zostatok, zvyšok; pozostatok organizmov vyskytujúcich sa pôvodne v iných prírodných podmienkach
reliktové žiarenie
elektromagnetické žiarenie pokrývajúce celý vesmír relikvia pozostatok tela svätca alebo jeho osobných predmetov; pamätná, milá, drahocenná vec
relikviár
schránka na relikvie
relokácia
obnovenie nájmu reluktanciamagnetický odpor v uzavretom magnetickom obvode zodpovedajúci ohmickému odporu elektrického obvodu; váhavosť, zdržan-livosť
reluovať
peňažne nahradiťplnenie určitej povinnosti
relútum
peňažná náhrada za naturálne dávky, stravné a pod.
rely, rallye
hviezdicová jazda; súťažná jazda automobilov z rôznych miest do spoločného cieľa, automobilové a motocyklové súťaže vôbec réma jadro výpovede
remake
prerobenie; nové vydanie, nové spracovanie; pieseňv inej ako

 pôvodnej verzii
remanencia
trvanie, zotrvávanie; zvyšková magnetizácia po zániku vonkajšieho magnetického poľa vo feromagnetickom materiáli remanentný trvajúci, zvyškový
remark
značka alebo drobný motív na okraji grafickej dosky rembours zmenková pôžička, ktorú banka povoľuje dovozcovi na úhradu dovezeného tovaru
remedium
liek, liečivý prostriedok; dovolený rozdiel medzi zákonným a skutočným obsahom kovu v minci
remedúra
náprava, oprava
remilitarizácia
znovuobnovenie armády, znovuvyzbrojenie, spravidla proti zákazu medzinárodnej dohody, mierovej zmluvy a pod. reminiscencia spomienka, ohlas
remis
nerozhodný výsledok šachovej hry, remíza
remisia
vrátenie poštovej zásielky; odpustenie dlhu, zľava; dočasné zlepšenie choroby
remitencia
poukázaná peňažná čiastka, úhrada, zásielka; odpor, vzdorovitosť
remitenda
nepredané knihy alebo časopisy vrátené vydavateľovi remitent kto vracia nepredané výtlačky ako remitendu; prvý vlastník zmenky, ktorému má byťzaplatené
remíza
nerozhodný výsledok športového zápasu; úschovňa a opravovňa vozidiel mestskej hromadnej dopravy, najmä koľajovej, vozovňa remízka drevinový porast v nezalesnenej krajine, hájik remonštrácia námietka; odpoveďna pripomienku; protest
remonta
mladý, ešte nevycvičený kôň
remontácia
opätovné kvitnutie rastliny vo vegetačnom období remorkér loďs vlastným pohonom na vlečenie, prípadne tlačenie iných plavidiel remoskakrytá elektrická panvica na pečenie
remuláda
druh pikantnej majonézovej omáčky
remunerácia
odškodnenie, náhrada; mimoriadna peňažná odmena poskytovaná na konci roka
ren
oblička, ľadvina

renálny obličkový, ľadvinový
rendez-vous, rande
stretnutie, schôdzka zaľúbencov
renegát
odpadlík, prebehlík, odrodilec; enzým zvyšujúci krvný tlak renesancia obnovenie, nový rozkvet; európska epocha kultúrneho a duchovného rozvoja v 14. – 16. storočí renitenciaodpor, vzdor, spurnosť, vzdorovitosť
rénium
striebrobiely lesklý a tvrdý kov s vysokým bodom tavenia, stopový prvok
renografia
vyšetrenie obličiek pomocou kontrastnej látky
renomé
dobrá povesť, dobré meno; známosť renomovanýuznávaný a známy človek, uznávaný odborník vo svojej profesii
renovácia
obnovenie, uvedenie do pôvodného stavu, oprava
renta
výnos, výťažok; pravidelný dôchodok z kapitálu, nehnuteľnosti a pod.
rentabilita, rentabilnosť
výnosnosť, ziskovosť; ukazovateľpomeru zisku k vlastným nákladom výroby
rentiér
dôchodca; osoba žijúca z renty
renumerácia
splatenie, zaplatenie, vyrovnanie pohľadávky renunciácia vzdanie sa, odmietnutie určitých práv
reo-
prvá časťzložených slov s významom prúd, prúdiť, tiecť reobáza minimálna intenzita elektrického prúdu nevyhnutná na vyvolanie činnosti nervu alebo tkaniva
reofilný živočích
žijúci v tečúcich vodách
reofóbny živočích
žijúci v stojatých vodách
reofyt
rastlina žijúca v tečúcich vodách reológiaštúdium chovania látok pri deformácii reorganizácianové usporiadanie, nová úprava, preorganizovanie systému alebo štruktúry
reostat
prístroj umožňujúci plynulú zmenu elektrického odporu, regulovateľný odpor reotaxiapohybová reakcia organizmov vo vodnom prúde reotropizmus orientačný rastový pohyb koreňov proti prúdu vody alebo v smere prúdu vody

reovírusvírusový pôvodca ochorení tráviaceho systému a horných dýchacích ciest

rep staršia jednotka žiarenia
reparácia
náhrada škody, odškodnenie; náhrada vojnových škôd štátom, ktorý bol všeobecne alebo mierovou zmluvou uznaný za vinníka vojny; prehliadka a oprava stroja alebo zariadenia po skúšobnej prevádzke
reparát
opravná skúška
repartícia
rozdelenie, rozvrhnutie, napr. nákladov
repatriácia
hromadný alebo jednotlivý návrat do vlasti osôb nútene vysťahovaných alebo takých, ktoré sa vysťahovali dobrovoľne repelent chemická látka odpudzujúca hmyz
reperkúsia
odraz, spätný náraz; opakovanie toho istého tónu na klavíri repertoársúbor hier alebo operných predstavení zaradených do programu divadla v určitom období; zoznam rolí naštudovaných jednotlivým hercom alebo spevákom
repetatur
pokyn na lekárskom predpise na opakované užívanie lieku repetícia opakovanie; opakovacia hodina; notové znamienko pre opakovanie určitej časti skladby repetitóriumstručný prehľad učiva alebo iných poznatkov, najmä pre opakovanie na skúšku
replantovať
znovu vsadiť, previesťreplantáciu
replika
odpoveď; prejav odpovedajúci na kritiku; umelecké výtvarné dielo, ktoré sa námetom aj prevedením v podstate zhoduje s originálom iného diela
replikácia
obnovenie, opätovné uvedenie, rozmnoženie, zdvojenie, re-duplikácia
report
správa, oznámenie, ohlásenie; hlásenie
reportáž
živý novinársky, televízny alebo rozhlasový opis udalosti alebo skutočnosti; umelecké spravodajstvo
reportér
spravodaj; človek prinášajúci reportáže
represálie
násilné odvetné opatrenia za skutočnú alebo domnelú nepriateľskú činnosťobyvateľstva; forma nátlaku na cudzí štát, aby upustil od protiprávneho jednania

represia obrana, zábrana; potláčacia činnosť, útlak; potlačenie trauma-tizujúcich zážitkov do oblasti nevedomia; potlačenie tvorby genetic-kej informácie

represor látka viazaná na operačný gén
reprezentácia
zastúpenie, zastupiteľstvo; okázalé vystupovanie na verejnosti; účasťv národnom športovom družstve
reprint
pretlač, opakovaná tlač
reprivatizácia
reštitúcia, privatizácia pôvodne súkromného majetku repríza opakované divadelné alebo iné umelecké predstavenie; opakovanie témy alebo časti hudobnej skladby reprobáciaodmietnutie, neuznanie; prepadnutie u skúšky s možnosťou opakovania; vylúčenie z večnej spásy reprodukcianapodobenie originálu výtvarného diela; opakovanie čítaného alebo počutého prejavu; obnovovanie výrobného procesu; pre-nos zvuku zo zvukového nosiča; doplňovanie látok, ktoré organiz-mus rôznym spôsobom vylúčil; nahradenie odňatej časti orgánu prídavnými orgánmi; vybavovanie si predstáv
reproduktor
zariadenie na reprodukciu zvuku, amplión
reptílie
plazy; kože z exotických zvierat, napr. tuleňov alebo krokodílov republikaz latinského res publica, vec verejná; štátne zriadenie, ktorého predstavitelia sú volení na určitú ústavou určenú dobu, štát je zalo-žený na zastupiteľskej demokracii
repudiácia
zavrhnutie, zamietnutie; jednostranné odmietnutie platnosti štátnych dlhov
repulzia
odvrhnutie, ostré odmietnutie; odpudivá sila, odpudivosť repusoár predmet umiestený na obraze v popredí, aby sa zvýšil priestorový dojem reputáciapovesť, spravidla dobrá, úcta, vážnosť, meno vo verejnosti requiescat in pace nech odpočíva v pokoji (nápis na hroboch)
res cogitans a res extenza
vec mysliaca a vec rozšírená
res
latinský výraz pre vec
res publica
vec verejná; štát, republika
resekcia
operatívne odstránenie časti orgánu, napr. žalúdka alebo pľúc resentiment zatrpklosť, pozostatok pocitu krivdy, poníženia

reserukciazmŕtvychvstanie
reservé
rezervácia, vopred objednané, zahovorené, obsadené
reskript
panovnícky alebo pápežský úradný výnos s podpisom resocializácia znovuuvedenie – navrátenie – do spoločnosti, do normálneho života
resolvens, resorbens
liek podporujúci rýchlejšie rozpúšťanie a vstrebávanie látok
resorpcia
pohlcovanie, vstrebávanie, vsakovanie respektívelepšie povedané, pokiaľsa týka
respirácia
dýchanie respirátordýchací prístroj (proti prachu, plynu a pod.), používaný aj pri oživovaní
respírium
oddych, prestávka; miesto určené na odpočinok
respiro
platobná lehota; úverová lehota; odklad platenia peňažného záväzku
respondent
osoba, ktorej sa pýtajú; účastník ankety
ressentiment
(franc.) zvyšok pocitu krivdy; pocit pomsty; hnev na pôvod-cu krivdy
rest
zvyšok; nedoplatok, nedokončená práca
restantná zásielka
nevyzdvihnutá; ponechaná na vyzdvihnutie adresátom restez v notách pokyn pre zotrvanie v rovnakej polohe, na tej istej strune restovať rýchlo opekaťna tuku
résumé, rezumé
(franc.) zhrnutie, prehľad, stručný obsah prejavu, článku a pod.
resuscitácia
oživovanie, kriesenie; privádzanie k normálnej činnosti orgá-nu, napr. po úraze a pod.
resuscitátor
lekár vykonávajúci resustitáciu
rešerš, rešeršovanie
hľadanie, pátranie; vyšetrovanie a správa o ňom; prešetrovanie, preverovanie
rešpekt
úcta, vážnosť; hanblivosť, bázeň, nadmerná úcta rešpektovaťvážiťsi, maťv úcte, uznávať; riadiťsa podľa niečoho alebo niekoho, dodržiavať, zachovávať
reštart
opakovaný štart; nové spustenie počítača alebo iného zariadenia reštauráciaobnovenie, znovuzriadenie; hostinec, pohostinstvo s podáva-

ním jedál
reštaurátor
umelecký pracovník prevádzajúci odbornú obnovu poškodeného umeleckého diela
reštaurovanie
obnova, ozdravenie, opätovné zariadenie, reštaurácia reštitúciauvedenie do pôvodného stavu; obnovenie; náhrada; vrátenie pôvodnému majiteľovi
reštrikcia
obmedzenie, zmenšenie, zníženie počtu, napr. zamestnancov; výhrada
reštrukturalizácia
prispôsobenie, zmena, zlepšenie štruktúry, systému, organizácie, pomerov; reštrukturácia