Jdi na obsah Jdi na menu
 


S značka pre síru; značka pre siemens; označenie najmenšej veľkosti odevov

s značka sekundy
SA
Sturm-Abteilung = úderný oddiel, útočný oddiel, nacistická uniformovaná organizácia, tzv. hnedé košele, založená A. Hitlerom v roku 1921
sabat
odpočinutie; v židovskom náboženstve deňodpočinku, sobota sabeizmus uctievanie hviezd, druh astrolatrie; náboženstvo v Mezopotámii a v arabských krajinách pred islamom
sabotáž
záškodníctvo; úmyselné poškodzovanie výrobného procesu alebo verejného majetku; marenie činnosti iných
sacerdocium
kňazstvo
sacerdotálny
kňazský; posvätný
sáda
staronordické bájoslovné alebo historické rozprávanie; rozsiahla epická báseňalebo román opisujúci spravidla deje dlhšieho časového rozsahu a osudy viacerých generácií
sadista
človek postihnutý sadizmom
sadizmus
chorobný prejav pohlavného pudu ukájajúceho sa v telesnom týraní partnera; rozkoš z krutosti
sadomasochista
človek s prejavmi sadomasochizmu sadomasochizmus kombinácia sadizmu a masochizmu u človeka saducej člen sekty vyššieho kňazstva jeruzalemského chrámu, ktoré politicky a nábožensky viedlo Židov
safari
lovecká výprava v Afrike; zoologická záhrada imitujúca africké prírodné prostredie; oblečenie s prvkami loveckého štýlu
safián
jemná lesklá koža z kozľaťa, jahňaťa alebo teľaťa
saflorit
arzenit kobaltu, modrý nerast
sága
staroseverská epická próza, stredoveký islandský a škandinávsky hrdinský príbeh; románová kronika osudov niekoľkých generácií

 rodu; rozsiahle rozprávanie; druh veľkej kobylky
sagacita
citlivosť, vnímavosť
sagitálny
rovnobežný so strednou pozdĺžnou rovinou tela alebo so stredovou osou rastliny
Sagittarius
vo zverokruhu: Vodnár
ságovník
palma, ktorá rastie v Indonézii a na Novej Guinei
sahel
africký typ krajiny so suchomilnou vegetáciou na okraji Sahary, od Atlantiku až k Červenému moru
sáhib
v arabskom prostredí pán, veliteľ; v Indii a na Blízkom východe oslovenie a označenie Európana; zdvorilé oslovenie vo všeobecnosti
sahli
sálový hokej s ľahkou loptou a ľahkými hokejkami, floorball sacharáza enzým štiepiaci sacharózu
sacharid
látka zložená z uhlíka, kyslíka a vodíka, dôležitá súčasťorganiz-mu živočíchov aj rastlín; glycid
sacharín
náhrada cukru pre diabetikov, cukerín sacharometerprístroj na jednoduché určovanie obsahu cukru v roztokoch
sacharóza
repný alebo trstinový cukor
sajdkára
postranný vozík motocykla
sajga
druh stepnej antilopy žijúcej na ukrajinských a mongolských stepiach
saké
japonské ryžové víno
sakija
kolesové čerpadlo poháňané dobytkom, používané na zavlažovanie polí v Egypte
sakka
kávová náhrada z menejcenných častí kávových zŕn
sakralita
posvätnosť
sakrálny
posvätný, svätý, chrámový; bohoslužobný; krížový, bedrový sakrament sviatosťv poňatí katolíckej cirkvi
sakramentár
katolícka liturgická kniha používaná do 10. storočia sakrárium otvor v podlahe blízko hlavného oltára alebo nádoba slúžiaca na vylievanie vody použitej pri náboženskom obrade
sakristia
vedľajšia prípravná miestnosťv katolíckom chráme sakrolumbálnytýkajúci sa oblasti krížov a bedier

sakrosanktita nedotknuteľnosť, posvätnosť
sakrosanktum
posvätná, nedotknuteľná vec sakrovertebrálnytýkajúci sa krížovej kosti a chrbtice
sakura
japonský druh okrasnej čerešne s bielymi alebo ružovými kvetmi salacitachorobne zvýšený pohlavný pud
salam alejkum
mier s vami, pokoj s vami; islamský pozdrav salamandra mlok; elementál, duch ohňa
salangana
morský vták, morská lastovička
salár
mzda, odmena za prácu; soľprideľovaná ako súčasťplatu starorímskym vojakom a úradníkom
saldo
konečný súčet alebo rozdiel  účtovných položiek, zostatok na účte saldokontohlavná účtovná kniha
salep
hľuzy niektorých druhov orchideí, z ktorých sa získavajú látky proti hnačke
salezián
člen rehoľnej kongregácie svätého Františka Salezského, ktorá sa zaoberá výchovou mládeže a ošetrovaním chorých
salchow
druh krasokorčuliarskeho skoku
salicín
glykozid salicylalkoholu, ktorý sa nachádza vo vŕbovej kôre a pou-žíva sa v lekárstve salickýobsahujúci zlúčeniny hliníka a kremíka
salicyl
kyselina salicylová
salicylan
ester alebo soľkyseliny salicylovej
salicylát
soľkyseliny salicylovej
salina
zariadenie na odparovanie soli; slané jazero v arídnych oblastiach v medzihorských panvách salinitaslanosť, obsah soli salivácianadmerné vylučovanie slín
salla terrena
veľká renesančná alebo baroková hala otvorená do záhrady, otvorená budova v záhrade salmiakchlorid amónny, číry alebo biely nerast salmoneladruh baktérií vyvolávajúci črevné choroby (salmonelózy, brušný týfus, paratýfus) salmonelózaakútna horúčkovitá črevná nákaza spôsobená salmonelami salón spoločenská prijímacia miestnosť; umelecká alebo iná výstava;

 popredná krajčírska, kadernícka a pod. firma; výstava obrazov, automobilov a pod.
salónny
určený, vhodný pre salón, prepychový; spoločensky uhladený, jemný; zábavný
salpingitída, salpingitis
zápal vajcovodu
salpinx
vajcovod
salsa
bahenná sopka; druh slanej omáčky; latinskoamerický tanec saltato v hudbe: skákavým šmykom sláčika
salto mortale
smrteľne nebezpečný akrobatický premet; odvážny, zúfalý čin
salto
premet, skok s obratom vo vzduchu
salubrita
zdravý stav organizmu; normálne zdravie
salut
vojenský pozdrav, vzdanie pocty streľbou z diel alebo pušiek salva guardiavojenská ochrana, vojenský doprovod
salva
hromadný súčasný výstrel
Salvátor
spasiteľ, vykupiteľv kresťanských náboženských predstavách salve! buďpozdravený! buďzdravý!
salvo errore et omissione
účtovná doložka „s výhradou omylu a opomenutia“, skratka s.e.e.o.
samana
indický asketický pútnik
samaritán
dobrovoľný ošetrovateľchorých; človek preukazujúci druhé-mu pomoc a milosrdenstvo
samaritánstvo
preukazovanie milosrdenstva a pomoci druhým samárium lantanoidný prvok, značka Sm
samba
moderný spoločenský tanec v svižnejšom tempe
sambucín
látka obsiahnutá v čiernej baze, druh antibiotika
Samiel
v hebrejčine satan, diabol, zlý duch
samizdat
vydávanie zakázanej literatúry alebo literatúry zakázaných auto-rov
samoderžavie
cárska absolutistická samovláda
samovar
prístroj na varenie vody na prípravu čaju
sampan
malá východoázijská obytná, spravidla riečna loď
samsara
v indických filozofických predstavách večný kolobeh narodenia, smrti a nového narodenia

samsodánsky tvrdý syr
samson
silák, podľa biblického Samsona sámumpiesočná búrka v afrických a predoázijských púšťach; horúci suchý vietor severoafrických a arabských púští
samuraj
príslušník nižšej japonskej vojenskej šľachty
sanabilný
schopný uzdravenia, vyliečiteľný, zhojiteľný
sanácia
ozdravenie; náprava; prestavba; vyliečenie choroby; štátna finančná podpora neprosperujúcim štátnym alebo súkromným fir-mám
sanatórium
špecializovaný liečebný ústav
Sancta Sedes
Svätá stolica, v prenesenom význame Vatikán
sancta simplicitas
svätá prostota
sanctum officum
kardinálska kongregácia na udržiavanie čistoty katolíckej vierouky
sandál
v antike spravidla kožená podošva pripevnená koženými remienkami k nohe; druh ľahkej letnej obuvi
sandžak
správny kraj v Osmanskej ríši; odznak tureckého vojska v podobe kopije s konským chvostom
sanforizácia, sanforizovanie
spôsob zušľachťovania tkanín
sanguis
krv
sanguitest
sérum na určovanie krvnej skupiny sangvinickýhorkokrvný, výbušný, prudký (o povahe človeka) sangvinizmushorkokrvnosť, prudkosť
sangvitest
sérum na určenie krvnej skupiny
sanita
pôvodne zdravie; zdravotnícka služba, záchranná služba; vojenský zdravotnícky oddiel; hovorový výraz pre sanitku sanitáciavytváranie hygienických podmienok; uzdravenie
sanitár
ošetrovateľ, zdravotník
sanitárny deň
deňurčený na hygienickú očistu priestorov sanitnývzťahujúci sa na sanitu, sanitáciu
sanitra
liadok, dusičňan sodný
sankcia
súhlas, potvrdenie zmluvy, zákona a pod.; donucovací prostriedok, postih, napr. finančný vo forme pokuty
sankcionovať
uznávať, schvaľovať, potvrdzovať; stanoviťnásledky, pos-

 tih, trestné opatrenie
sánkhja
staroindický filozofický systém prírody a vedomia, dualistická filozofia
sanktifikácia
svätorečenie, kanonizácia
sanktissimum
najposvätnejší, nedotknuteľná vec; posvätné, tajomné miesto; oltárna sviatosť
sanktuárium
svätostánok na oltári katolíckeho chrámu, tabernákulum sanktusdenaturovaný lieh; spev pri katolíckej omši
sanseviéra
tropická rastlina s dlhými mečovitými listami z čeľade ľaliovitých, izbová rastlina známa aj ako svokrin jazyk
sanskrt, sanskrit
staroindický spisovný, neskôr literárny a bohoslužobný jazyk
santal
strom tropického pásma s voňavým tvrdým a ťažkým drevom santolinadrobnolistá stredomorská okrasná rastlina
santon
stratigrafický stupeňkriedy
santonín
derivát naftalénu, jedovatá látka
santos
druh brazílskej kávy alebo bavlny
sápa
rastlina s veľkými kvetmi fialovej farby
sapa
v pozičnej vojne približovací alebo spojovací zákop
sapér
zastaralý výraz pre zákopníka, ženistu
sapfický
lesbický; vzťahujúci sa k typickej forme starogréckej lyriky sapfinizmus, sapfizmus pohlavný vzťah medzi ženami, lesbický vzťah sapientácia proces vývoja človeka sprevádzaný vývojom mozgu, mys-lenia a psychiky
sapienti sat
múdremu napovedz; kto vie, rozumie
saponát
syntetická látka na pranie alebo čistenie saponifikáciazmydeľňovanie, výroba mydla
saponit
nerast s bieliacimi účinkami, pridáva sa do práškov na pranie sapro- prvá časťzložených slov s významom rozkladajúci sa, hnijúci, hnilobný, zhnitý sapróbiasústava triedenia vôd v prírode podľa osídlenia živými organizmami v závislosti na kvalite vody a stupni znečistenia saprobickýhnilobný, hnijúci, zahnívajúci saprobiológiavýskum vplyvu odpadových vôd na vodné organizmy

saprobiont organizmus žijúci v znečistenej vode
saprofág
organizmus živiaci sa hnilobnými látkami
saprofília
vlastnosťorganizmov živiacich sa hnijúcimi látkami saprofyt rastlinný organizmus živiaci sa odumrelými organickými látkami saprogénnyvyvolávajúci rozklad
Saracéni
stredoveký názov Arabov, neskôr všetkých vyznavačov islamu saracénka zakrivená arabská šabľa
sarafán
ruský ženský odev
saranča
bylinožravý hmyz v obrovských rojoch ničiaci rastlinstvo sarcínaguľový mikrób
sardela
drobná morská sleďovitá ryba, dlhá 1- 15 cm
sardinka
drobná morská sleďovitá ryba, dlhá asi 10 cm
sardonický
kŕčovitý, nútený, neprirodzený (úsmev)
sardonyx
odroda achátu používaná v glyptike, pruhovaný nerast sargashnedastá bohato rozvetvená chaluha
Sargasové more
časťAtlantického oceánu, spravidla bezveterná a s veľ-kým výskytom sargasu
sárí
indické ženské šaty, pruh látky omotaný okolo tela; v prenesenom význame dlhý odev v indickom štýle
sarin
nervový jed, bojový plyn sarkazmuskúsavý, ironický vtip; trpký výsmech, posmech
sarko-
, prvá časťzložených slov s významom telo, mäso
sarkofág
bohato zdobená kamenná alebo kovová rakva alebo náhrobok;

živočích živiaci sa mäsom uhynutých živočíchov sarkómnezrelý zhubný nádor mezenchýmového pôvodu
sarma
dusené závitky z mletého mäsa v kapustovom alebo hroznovom liste, tolma, dolma, golubcy
sarmat
najvyšší oddiel miocénu
sarmatské rastliny
teplomilné rastliny, ktoré sa po dobe ľadovej rozšírili z juhoruských stepí do strednej Európy
sarong
látka nosená okolo bedier v krajinách juhovýchodnej Ázie sáronská ruža v prenesenom zmysle krásne dievča, podľa údolia Sáron v Izraeli
saros
obdobie 18 rokov a 11dní, po ktorom sa takmer presne opakujú

 zatmenia Slnka a Mesiaca
satan
diabol, pokušiteľ, stelesnenie zla; jedovatý hríb
satelit
stály sprievodca, nohsled, súputnik; družica nebeského telesa; politicky a hospodársky závislá krajina; predmestie alebo menšie mes-to v konurbácii, súmestí
sateloid
umelá družica poháňaná raketovým motorom
satemový
patriaci do základnej skupiny indoeurópskych jazykov s charakteristickým vývojom troch línií velár odlišným od vývoja v jazykoch kentumových
satén
lesklá tkanina Satchmoprezývka Luisa Armstronga, džezového speváka a hudobníka satira neľútostný výsmech; literárne alebo iné dielo kritizujúce ľudské alebo spoločenské nedostatky ironickým, výsmešným spôsobom satisfakciazadosťučinenie
satoria
hašterivá, zlá žena
satrapa
staroperzský provinčný miestodržiteľ; samovládca, despota satrapia vojenská a daňová oblasťv Perzskej ríši na čele s dosadeným správcom nazývaným satrapa
satrapizmus
krutovláda, hrôzovláda
saturácia
nasýtenie, napr. roztoku; ukojenie, uspokojenie potreby saturejka aromatická bylina pestovaná v záhradách ako korenie a liečivá rastlina
saturnálie
rímske oslavy boha Saturna
saturnizmus
otrava olovom
saturovať
nasýtiť; uspokojiť, ukojiťpotrebu
satyr
zmyselný človek; symbol hrubej zmyselnosti, neukojiteľného pohlavného pudu satyriázachorobne zvýšený mužský pohlavný pud, mužská hypersexualita
sauce, sós
omáčka
sauna
potný kúpeľ, striedanie studeného kúpeľa s horúcim; zariadenie na potný kúpeľ
sauriáza, sauria
vrodená chyba kože vyznačujúca sa nadmernou tvorbou rohovinovej vrstvy

savana juhoamerická trávnatá step; rozsiahle trávnaté porasty s riedko roztrúsenými drevinami na okraji rovníkového pásu

save our souls zachráňte naše duše, skratka SOS
savoir vivre
umenie žiť; spôsob života; spoločenské chovanie saxofón jazýčkový kovový dychový nástroj v džezovej hudbe, ságo