Jdi na obsah Jdi na menu
 


in  extenso podrobne, obšírne
in absentia
v neprítomnosti
in abstracto
všeobecne, odťažito, nekonkrétne
in bianco
na nevypísanú, prázdnu listinu (sa podpísať)
in concreto
v danom, konkrétnom prípade; menovite, v skutočnosti
in continuo
nepretržite, stále, súvisle, priebežne
in contrario
naopak, v opačnom prípade
in contumatiam
v neprítomnosti, kontumačne
in corpore
hromadne, spoločne
in effigie
obrazne, symbolicky
in eventum
v určitom prípade, prípadne; v prípade, že sa stane to či ono in favorem v prospech, k dobru
in flagranti
pristihnutie pri čine
in genere
všeobecne, vôbec
in honorem
k pocte, na počesť
in infinitum
do nekonečna, nekonečne
in loco
v mieste, tu
in margine
na okraji, mimochodom
in medias res
k jadru veci; bez dlhých úvodných rečí
in memoriam
na pamiatku; posmrtne, ako posmrtná pocta
in merito
v podstate; vo veci samotnej
in natura
v prirodzenej podobe; skutočne; v potravinách (namiesto pe-ňazí)

in nuce v jadre; krátko a stručne povedané
in originali
v pôvodnej podobe, v originále
in perpetuum
naveky, navždy
in persona
osobne, vo vlastnej osobe
in-
predpona s významom v-, na-in publicoverejne; pred verejnosťou
in puncto
v tomto bode; pokiaľide o toto
in situ
na pôvodnom mieste, vo svojej polohe inskratka pre inch
in spe
v nádeji; budúci, nadchádzajúci
in specie
zvlášť, najmä, menovite
in status quo
v terajšom stave
in toto
vcelku, vôbec
in vino veritas
vo víne je pravda
in vitro
mimo živého tela
in vivo
za živa, v živom alebo na živom tele inadaptabilitaneschopnosťprispôsobiťsa prostrediu inadekvátnyneprimeraný, nezodpovedajúci
inaktivácia mikroorganizmov
zásahy vedúce k likvidácii účinnosti mikroorganizmov
inaktivácia
nečinnosť, neúčinnosť, nepôsobivosť; obmedzenie alebo zrušenie účinnosti, napr. mikroorganizmov
inanícia
vysilenie, schudnutie z nedostatku výživy
inaparentný
v medicíne: skrytý
inaugurácia
slávnostné zahájenie alebo uvedenie do úradu alebo hodnosti inauguračná adresapamätný spis, programové vyhlásenie inauguračnývstupný, zahajujúci
incentíva
motivácia, popud, pohnútka, podnet incestkrvismilstvo, pohlavný styk medzi príbuznými; kríženie incidenciav matematike vzájomná poloha dvoch útvarov so spoločnou časťou alebo prvkom alebo v sebe vzájomne obsiahnutých; výskyt dvoch ochorení naraz
incident
príhoda, prípad, nemilá udalosťmenšieho rozsahu incidovaťvrezávať, robiťzárez

incineráciaspopolnenie
incipientný
v medicíne: začínajúci
incipit
začína sa, v stredovekých knihách počiatočné slovo pred menom autora a názvom knihy, začiatok diela či textu
incízia
chirurgický rez tkanivom
incizúra
ryha, medzera, rez incorporatedoznačenie verejnej obchodnej spoločnosti v USA, skratka

Inc.

Incoterms skratka  výrazu International Commercial Terms, Medzinárodná obchodná doložka, v zahraničnom obchode dodacie podmienky indagáciavyšetrovanie, pátranie
indebite
bez záväzkov
indeciso
v hudbe: nerozhodne, neurčito, váhavo
indefinitný
neurčitý indemnitaodškodnenie, náhrada škody; beztrestnosť
independent
i príslušníci puritánskeho hnutia v Anglicku za úplnú nezávislosťnáboženských obcí; v USA náboženský smer nonkonformistov, kongregacionalisti
independentizmus
hnutie za nezávislosť independentnýnezávislý, samostatný inderitvodnatý boritan horečnatý, nerast indeterminizmusučenie o nezávislosti ľudskej vôle, názor odmietajúci všeobecnú príčinnosť, napr. aj popierajúci zákonitosti prírodného vývoja
index
odlišujúci ukazovateľpridaný dole ku znaku matematickej veličiny; register; zoznam; merítko, výkaz o štúdiu na vysokých a vyšších odborných školách, hodnotový ukazovateľ, ukazovateľpremenných javov v pomere k určitému základnému stavu
indícia
náznak, znak; nepriamy dôkaz, skutočnosť, z ktorej možno vyvo-diť ďalšie skutočnosti
indiferencia
ľahostajnosť, vzájomné neovplyvňovanie, neurčitosť, neúčinnosť
indiferentný
neurčitý, nerozhodný; nezúčastnený, ľahostajný, nečinný indigénny pôvodný, domáci

indigescia porucha trávenia
indignácia
rozhorčenie, nevôľa, pohoršenie indignovanýrozhorčený, nahnevaný,; znesvárený
indigo
modré organické farbivo, kedysi získavané z indigovníka, dnes najčastejšie syntetické
indikácia
znak, znamenie; určenie, stanovenie liečebného postupu; signalizácia sledovaného stavu
indikatív
oznamovací spôsob
indikátor
látka poukazujúca zmenou svojho zafarbenia alebo inej viditeľ-nej vlastnosti na zmenu chemického zloženia danej látky; ukazovateľ
indikcia
oznámenie, ohlásenie; cirkevná výzva; cyklus 15 rokov podľa kresťanského letopočtu
indikovaný
oznámený, udávaný, predpísaný
indikovať
určiťspôsob liečby
indirektný
nepriamy
indiskrécia
nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti alebo tajomstva; netaktnosť; vtieravosť; nešetrnosť; dotieravosť indiskrétnosťporušenie dôvernosti; nedostatok mlčanlivosti o zverenej veci alebo tajomstve; porušenie tajomstva
indisponibilita
nepoužiteľnosť, nemožnosťo niečom rozhodovať, nepohotovosť
indisponovaný
dočasne neschopný vyvíjaťnormálnu duševnú alebo telesnú aktivitu; neschopný normálneho výkonu; postihnutý okamži-tou nevoľnosťou; mrzutý, rozladený indispozíciadočasná, náhla nespôsobilosť; nepriaznivý telesný alebo duševný stav indiumkovový prvok zo skupiny hliníka, používaný pri výrobe polovodičov, značka In
individualita
osobitosť, svojráznosť; súhrn vlastností jedinca, ktorými sa odlišuje od ostatných individualizmuszdôrazňovanie a uprednostňovanie osobných záujmov, zdôrazňovanie významu jednotlivca; výklad spoločenských javov ako výsledku činnosti jednotlivcov

indivíduum jednotlivec, jedinec; samostatný živočích alebo rastlina indoeuropeistikavedný odbor, ktorý sa zaoberá porovnávaním indoeurópskych jazykov
indoeurópsky euroregión
funkčný územný celok v Európe v prihraničných oblastiach susedných štátov
indolencia
ľahostajnosť, nečinnosť; necitlivosť, bezstarostnosť; malát-nosť; necitlivosťvoči bolesti
indológia
odbor zaoberajúci sa jazykmi, históriou a kultúrami indických národov
indoor
domáci, vnútorný; v športe halový, sálový
indosácia, indosament
prevodná doložka na rubu zmenky alebo cenného papiera; rubopis
indukcia
úvod, uvedenie; postup od zvláštneho k všeobecnému; úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému; vektorová veličina charakterizujúca elektrické, magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa; v biológii súčasť procesu vedúceho k diferenciácii buniek a tkanív; metóda matematického dôkazu indukčnosťskalárováveličina charakterizujúca schopnosťindukovať pri zmene elektrického prúdu elektromotorické napätie induktor ručný generátor striedavého elektrického prúdu indulgenciazhovievavosť, ohľaduplnosť; miernosť; odpustenie trestu; cirkevné odpustky
indult
súhlas, povolenie; poskytnutá lehota; odročenie; dočasné vyňatie zo všeobecne platného zákona; povolenie nepriateľským obchodným lodiam k opusteniu prístavu do určitého času po vyhlásení vojny
indurácia
stvrdnutie tkaniva zmnožením väziva industriausilovnosť; činnosť, pracovitosť; priemyselná výroba, priemysel; súbor kamenných a kostných nástrojov a odpadov pri ich vý-robe v jednotlivých pravekých kultúrach ako prejav ľudskej zručnosti
industrializácia
zavádzanie, rozvíjanie priemyslu
ineditná literatúra
nelegálne vydávanie zakázanej literatúry alebo zaká-

zaných autorov, samizdat
ineditum
doteraz nevydané dielo, neuverejnený spis inefektívnyneúčinný; bezvýsledný; liečebne neúspešný inefektnýneúčinný; nepôsobivý
inercia
nečinnosť, necitlivosť; nečinnosť; vo fyzike zotrvačnosť inerciálny, inerciálna sústava súradníc, v ktorej platí zákon zotrvačnosti inertná látkachemicky neaktívna látka
inervácia
zásobenie nervovými vláknami
inervovať
spájaťnervovými vláknami; znervózňovať
inezit
vodnatý kremičitan vápenatomangánatý, nerast
infalibilný
neomylný infamáciazneuctenie, zhanobenie
infámia
hanebnosť, podlosť, pohana, potupa
infancia
obdobie detstva; vývojová etapa do pohlavného dospievania infant kráľovský princ v Španielsku a Portugalsku
infantéria
starší názov pre pechotu
infanticída
zabíjanie detí z obavy, že ich nebude možné uživiť infantilizmuszaostalosťvo vývoji; pretrvávanie psychických a fyzických znakov detí v dospelosti
infantka
kráľovská princezná v Španielsku a Portugalsku
infarkt
ohraničené odumretie srdcového tkaniva po zamedzení prívodu krvi z tepny do srdcovej svaloviny infaustnýz lekárskeho hľadiska beznádejný, nepriaznivý
infekcia
nákaza infekčnýnákazlivý, prenosný, napr. ochorenie
infekt
zápalové ložisko v orgáne infektológodborník v infektológii infektológianáuka o nákazlivých chorobách a spôsoboch ich liečby inferenciaodvodzovanie výrokov z iných výrokov
inferiorita
menejcennosť, podradnosť; zaostalosť; podriadenosť infernálny pekelný, diabolský
infertilita
neplodnosť; opakované samovoľné potraty u žien infertilný neplodný
infidelita
nevera

infikovať nakaziť, preniesťnákazu
infiltrácia
preniknutie, presiaknutie; vsakovanie zrážkovej alebo povrchovej vody do horniny; ukladanie cudzích látok alebo teliesok
v tkanive, preniknutie príslušníka polície do zločineckej organizácie
infinitezimalita
v matematike: nekonečno
infinitezimálny
nekonečný, neobmedzený, súvisiaci s nekonečne malými veličinami
infinitív
neurčitý spôsob slovies
infinitizmus
názor o nekonečnosti sveta, času, priestoru, opak finitizmu infinitný nekonečný, neurčitý
infirmita
slabosť, nespoľahlivosť, nepevnosť
inflácia
znehodnocovanie peňazí a pokles ich kúpnej sily ako dôsledok nadmerného rastu obeživa a cien, opak deflácie
inflagranti, in flagranti
pri čine, pristihnutie pri čine
inflamácia
zápal, vzplanutie inflamatórnyzápalový
inflexia
ohyb, ohnutie; v geometrii obrat krivky
influencia
vplyv, pôsobenie; jav v látke, na ktorú pôsobí elektrické alebo magnetické pole
influenza
chrípka
informácia
správa, oznámenie; vysvetlenie, poučenie
informatika
teória vzniku, prenosu a spracovania informácií informátor ten, kto podáva informácie alebo správy; donášač; starší názov pre domáceho učiteľa
informel
spontánne vznikajúca abstraktná maľba
infra-
prvá časťzložených slov s významom dole, pod, nízko infračervenýtýkajúci sa neviditeľnej časti elektromagnetického spektra, s vlnovou dĺžkou od 760 do 1000 nm infrakcianalomenie, naštiepenie kosti
infraklavikulárny
podkľúčny
infralampa
žiarovka vydávajúca infračervené žiarenie
infralitorál
dno vodných plôch s dostatkom svetla pre rast vyšších rastlín infraštruktúra materiálno-technické zázemie štátu alebo medzinárodnej

organizácie; odvetvie zabezpečujúce ekonomické a sociálne systémové funkcie, napríklad energetika, doprava, stavby škôl a pod. infrazvuk zvuk pod 16 hertzov, ľudským uchom nepočuteľný infražiarič infračervený žiarič
infula
orientálna alebo liturgická pokrývka hlavy, mitra infúziavliatie, naliatie; vylúhovanie pri teplote od varu po štandardnú teplotu; intravenózne podávaný fyziologický roztok
infúzum
nálev; výťažok z liečivých rastlín
Ing.
skratka akademického titulu inžinier, z francúzskeho slova ingénieur ingenióznyvynaliezavý, dôvtipný, nadaný, šikovný
ingerencia
vplyv, zásah, zasahovanie; okruh vplyvu; rozsah pôsobnosti ingescia prehĺtanie, príjem potravy; prenos infekcie konzumáciou pot-ravín alebo vody
ingot
odliatok kovu v podobe ihlana alebo kužeľa; blok; kov stuhnutý v kokile
ingrediencia
prísada, súčasť, diel
ingres
prístup, vstup, právo vstupu
inguina
trieslo, slabina, oblasťtriesel, slabín inhabilitanespôsobilosťsudcu, pretože nie je zaručená jeho nestrannosť inhalácia vdychovanie jemne rozptýlených liečivých látok; vdychovanie všeobecne
inhalátor
inhalačný prístroj inherenciavnútorná príslušnosť, súnáležitosť
inherentný
obsiahnutý v niečom; lipnúci na niečom; utkvelý; vnútorne spätý
inhibícia
v medicíne spomalenie fyziologických procesov v organizme; zabránenie, prekážka; utlmenie, útlm činnosti; úradný zákaz inhibítor prísada spomaľujúca alebo zastavujúca reakciu inhomogenitanehomogenita, rôznorodosť
inhumánny
neľudský, bezohľadný, bezcitný
inch
britsko-americká jednotka dĺžky, palec (2,54 cm),