Jdi na obsah Jdi na menu
 


aoristjednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch
aorta
tepna odvádzajúca krv zo srdca; srdcovnica aortitídazápal aorty
Apač
príslušník indiánskeho kmeňa Apačov
apage satanas
odstúp, satan (pokušiteľ); prenesene „nepokúšaj“ apagogazáver urobený z jedného istého a jedného neistého predpokladu apagogický dôkazdôkaz sporom apanáždôchodok členov panovníckych alebo šľachtických rodín, vreckové; trvalý príjem
aparát
prístroj, zariadenie; sústava prístrojov alebo pomôcok; orgány, inštitúcie alebo organizácie; orgány verejnej správy
aparatúra
zložitý prístroj, sústava prístrojov; sústava orgánov so zvláštnou funkciou
apartheid
systém rasovej diskriminácie proti farebnému obyvateľstvu, napr. v Juhoafrickej republike; oddeľovanie; segregácia aparthotel hotelový dom, penzión
apartmán
väčší súkromný alebo hotelový byt s príslušenstvom apartný vybraný, vkusný, zvláštny, nápadne oblečený
apastron
bod na dráhe jednej zložky dvojhviezdy, v ktorom sú obe hviezdy od seba najviac vzdialené apatékalekáreň
apatia
nezáujem, ľahostajnosť, nečinnosť, oslabenie reakcií voči prichádzajúcim podnetom apatickýmajúci znaky apatie
apatičnosť
apatia
apatit
fosforečnan vápenatý obsahujúci chlór alebo fluór, nerast apatrida bezdomovec, človek bez štátnej príslušnosti, apolita apatritídabezdomovstvo apeironnekonečno, neobmedzené, neohraničenosť
apel
dovolávanie sa, verejná výzva; v koncentračných táboroch zhromaž-denie väzňov; poslušnosťcvičeného psa
apelácia
odvolanie sa k vyššiemu súdu
apelativizácia
zmena vlastného mena na všeobecné apelatívumvšeobecné meno

apelovaťpodávaťodvolanie; dovolávaťsa niečoho
apendicitída
zápal slepého čreva
apendix
dodatok, prívesok; červovitý prívesok slepého čreva; koreňový prívesok rozvetvených koreňov; dodatok v knihe, doplnený o vysvetlivky autora
apendoktómia
chirurgické vybratie apendixu, slepého čreva apepsiachorobná porucha trávenia apercepciaosvojovanie si predstáv, vnímanie, porovnávanie vnútorných a vonkajších rozdielov
aperceptívny
vnímavý
apercipovať
osvojovaťsi predstavy, vnímaťvonkajšie aj vnútorné predstavy
aperitív
alkoholický nápoj podávaný pred jedlom na povzbudenie chuti a zlepšenie trávenia apertáciatepelná sterilácia, konzervácia potravín apertúraotvorenie, otvor; veľkosťotvoru optickej sústavy; otvorené miesto v tele; vchod, východ
apetencia
túžba, chuť, najmä sexuálna
apetít
chuť, predovšetkým do jedla
apex
vrchol niektorých orgánov; vrchol, významný bod na oblohe, ku ktorému v danej chvíli smeruje kozmické teleso
apikála
jazyčná spoluhláska
apikotómia
vybranie zubného koreňa
apitoxín
čistý včelí jed aplanáciaurovnanie, zrovnanie, usporiadanie, napr.pôdy
aplaná
t objektív s odstránenými optickými chybami aplaudovaťtlieskať
aplauz
potlesk apláziavrodené chýbanie alebo nevyvinutie orgánu alebo jeho časti, a-genéza aplégerodnož rastliny na ďalšie pestovanie; prenesene nevydarený potomok aplikáciapoužitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností; látková alebo kožená ozdoba na odeve; spôsob použitia

niečoho; použitie právnej normy na konkrétny prípad aplikatúraoznačenie polohy prstov pri hre na hudobné nástroje, prstoklad aplikovaťpoužiť, používať, uplatňovať; našívaťaplikáciu aplombistota, sebaistota apnoekrátkodobé prerušenie pravidelného dýchania
apocentrum
bod na dráhe kozmického telesa obiehajúceho okolo iného kozmického telesa, v ktorom sú obe telesá najviac vzdialené apodiktickýnezvratný, nepochybný, celkom určitý, vždy platný apofylit kremičitan vápnika, draslíka a fluóru, nerast
apofýza
výčnelok na kosti; výbežok rudnej žily do susednej horniny apogalaktikum bod na dráhe hviezdy obiehajúcej okolo stredu galaxie, v ktorom je hviezda od stredu galaxie najviac vzdialená apogamia nepohlavnosť
apogeum
odzemie; najväčšia vzdialenosťMesiaca alebo umelého vesmírneho telesa od Zeme, opak perigea
apochromát
optická sústava s korigovanou otvorovou a farebnou chybou apokalypsahrozné zjavenie, podľa jednej časti biblie; koniec sveta, katastrofa apokalyptickýdesivý, hrozný, grandiózny
apokalyptika
opis blížiaceho sa konca sveta apokarpiumsúplodie zložené zo samostatných plodov apokastázaobnova, návrat bývalého ideálu, dokonalého stavu sveta apokopaodsúvanie hlásky, nevyslovenie hlásky na konci slova apokrinnývylučujúci, defekačný
apokryf
nepravý, podhodený, falšovaný spis; literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora; spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona apolinský čistý, mravný, cudný, rozumový, intelektuálne vyspelý, podľa boha Apolóna apolitabezdomovec, človek bez štátnej príslušnosti, apatrida apolitický ľahostajný k politike, nezaujímajúci sa o politiku apollinský rozumový, svetlý, mravne čistý, intelektuálny
apologéta
obhájca nejakého učenia alebo myšlienky
apologetik
apologeta

apologetika obrana nejakého učenia alebo názoru, najmä cirkevných dogiem, či literárneho diela; obhajoba myšlienky alebo učenia

apológia obrana, obhajoba za každú cenu
apomixia
rozmnožovanie rastlín bez oplodnenia apoplexiamŕtvica, náhle zlyhanie funkcie životne dôležitého orgánu aporémasporná logická otázka, ťažko riešiteľný myšlienkový problém aporiaparadox, logicky neriešiteľný protiklad
aport
súhrn všetkých majetkových hodnôt okrem peňažnej hotovosti; povel psovi, aby niečo priniesol
aportovať
vykonávaťaport; prinášaťna povel
apospória
vegetatívne rozmnožovanie rastlín
apostata
odpadlík, napr. od viery aposteriórnyzaložený na zmyslovej skúsenosti
apostrof
odsuvník, znamienko označujúce vynechanú hlásku apostrofaoslovenie neprítomnej osoby, literárnej postavy a pod. apoštol jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Nazaretského; vierozvestca, hlásateľkresťanskej viery; šíreteľučenia alebo myšlienky apotékalekáreň apoteózanadšená oslava, uctievanie; prijatie medzi bohov; vyhlásenie mŕtveho za svätého
apozícia
rast organizmu prikladaním nových vrstiev ku starším, gramatický prístavok
apoziopéza
nedokončená veta v hovorovom prejave
appartement
apartmán
appassionato
v hudbe náruživo, vášnivo, prudko; skladba alebo časť skladby tohoto rázu appearanciavonkajší vzhľad, výraz, image appeasementuzmierovacia politika, politika ústupkov protivníkovi appoggiatura melodická ozdoba
appoint
čiastočná zmenka vydaná spravidla na zaokrúhlenú čiastku apraxia chorobná neschopnosťúčelných pohybov, porucha hybnosti aprehenziavnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci; okamih post-rehnutia; podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť; uchopenie sa drž-by veci

aprehenzívnyútočný, podráždený
apretácia
konečná úprava výrobku; úprava rukopisu po jazykovej a štylistickej stránke
apretúra
konečná úprava výrobku na zlepšenie vzhľadu a kvality, najmä kože, textilu a papiera; úprava textov pred odovzdaním do tlače apriorizmus idealistické učenie, podľa ktorého poznanie vychádza z rozumových úvah
apriórny
vopred daný, vopred stanovený; nezávislý na skúsenosti aprobácia schválenie, odsúhlasenie; spôsobilosťvyučovaťodborný pred-met; klasifikácia
aprobačný
schvaľovací
apropo
mimochodom, k veci
apropriácia
privlastnenie, uchopenie sa držby veci alebo práva aprosexianeschopnosťsústrediťmyšlienky
aproximácia
približnosť, priblíženie napr. právnych systémov krajín vstupujúcich do EÚ; v matematike nahradenie čísla vhodným blízkym číslom
aproximatívny
približný
aproximovať
riešiťzložitú matematickú úlohu postupnými približova-cími krokmi
apsida
polkruhový alebo podkovovitý výstupok stavby; najbližšie a najvzdialenejšie body dráhy planéty okolo Slnka
aptéria
bezkrídlosťhmyzu aptitúdaschopnosťdosiahnuťurčitý výkon
apyrexia
stav bez horúčky; bezhorúčkovitosť
aqua
voda árjednotka plošnej miery = 100 štvorcových metrov, značka a