Jdi na obsah Jdi na menu
 


prekambrium pomenovanie praveku pred kambriom, najstaršia doba  dejín Zeme
prekarcinóm
chorobná zmena tkaniva, ktorá môže viesťku vzniku kar- cinómu
prekardialgia
bolesťv okolí srdca
prekárium
prenechanie bezplatného užívania veci do odvolania prekérny neistý, ťaživý, trápny, chúlostivý, nepríjemný prekludovať vylúčiťz užívania práva po uplynutí času, počas ktorého

 sa právo nepoužilo
preklúzia
zánik práva jeho neuplatnením v stanovenej - prekluzívnej -lehote
prekognícia
v psychológii: predvídanie budúcnosti, jasnovidnosť prekurzívny, prekurzórny predbežný, skorší prekurzorvýchodisková látka, častica, z ktorej vyniká chemickou premenou výsledný produkt, napr. droga
prelát
biskup alebo iný cirkevný predstavený s podobnou právomocou a jurisdikciou; vyšší úradník pápežskej kúrie
preliminár
predbežný rozpočet; predbežná zmluva preliminovaťvopred stanoviť, vopred určiť
prelúdium
predohra, úvodná časťskladby; skladba voľnej formy pre klávesový nástroj
premedikácia
príprava pacienta na anestéziu  pred operačným zákrokom podávaním utišujúcich liekov
premeditácia
predbežná úvaha, rozmýšľanie
prémia
odmena; mimoriadna výhra; príplatok ku mzde za mimoriadne výkony; poistné, pravidelná suma platená podľa zmluvy poisten-com; udeľovaná cena, darček
premiant
žiak s vynikajúcim prospechom
premiér
ministerský predseda, predseda vlády
premiéra
prvé predstavenie umeleckého diela; prvé vystúpenie umelca premisa predpoklad; propozícia; prvá, východisková časťúsudku premolár predná stolička (zub)
premonštráti
rád rehoľných kanovníkov založený v Prémontré premortálny predsmrtný, týkajúci sa obdobia pred smrťou prenatálnytýkajúci sa obdobia medzi počatím a pôrodom prenotácia predbežný záznam; predbežné ujednanie podmienok budúcej zmluvy
preparácia
príprava, prípravné práce; upravenie biologického objektu na potreby výskumu
preparát
umelý prípravok; predmet na určitý účel pripravený alebo spracovaný; vypchatý živočích; liečivý, chemický a pod. prípravok preponderancia duševná alebo telesná prevaha; prevládanie

prepošt predstavený kapituly, v katolíckej cirkvi vyšší hodnostár pri kapitulárnom kostole; titul farára historicky významného kostola

prepozícia gramatická predložka
prepucium
predkožka pohlavného údu aleko klitorisu
préria
trávnatá step v miernych pásmach Severnej Ameriky prerogatív prednosť, výsada, výhradné právo
preromantizmus
umelecké tendencie a smery 2. polovice 18. storočia vyrovnávajúce sa s klasicizmom a tvoriace vnútorne rôznorodý prechod k romantizmu
pres
časová tieseň; tlak, tlačenica; lis
presantný
naliehavý, nutný, nutkavý, súrny
Presburg
nemecký názov Bratislavy, Prešporok
presbyteriánstvo
evanjelická forma cirkevnej organizácie založená na zásade obecného kňazstva veriacich
presbytérium
chrámový priestor vyhradený kňazom, napr. okolo hlavného oltára
préséance
v diplomacii právo prednosti v oficiálnom spoločenskom styku presénium obdobie pred starobou, približne od 50. do 60. roku života preskripcia predpis, nariadenie, predpísanie, dispozícia; premlčanie, zánik vymáhateľnosti, žalovateľnosti
prestácia
výkon; dávka; plnenie
prestissimo
v hudbe: veľmi rýchlo, ešte rýchlejšie než presto; veľmi rýchle tempo
prestíž
úcta, vážnosť, význam, vplyv, dôstojnosť, vonkajšia povesť presto v hudbe: veľmi rýchle tempo
preš
lis
Prešporok
starší názov Bratislavy, Presburg pretencióznynáročný; domýšľavý pretendentuchádzač, nápadník
pretenzia
nárok, požiadavka
préteritum
minulý čas vyjadrujúci dej v minulosti skončený a bez vzťahu k prítomnosti
preterovať
vynechať, nechaťbez povšimnutia, obísť, preskočiťpri povyšovaní

pretext vymyslený dôvod, zámienka
prétor
starorímsky vyšší súdny úradník; vysoký súdny úradník pretorián príslušník starorímskej cisárskej gardy; v prenesenom význame slepo oddaný prívrženec prevalenciaprevaha, presila; demografický ukazovateľvyjadrujúci po-mer počtu chorých ľudí k počtu obyvateľov prevarikáciazakázané zastupovanie oboch sporných strán rovnakým právnym zástupcom
prevencia
vopred urobené opatrenie, predchádzajúce zaistenie, včasná ochrana alebo obrana, predchádzanie niečomu
preventívny
predchádzajúci niečomu, napr. chorobe; slúžiaci na prevenciu
prevízia
bystrozrak, prezieravosť, predtucha
prezencia
prítomnosť, účasťna niečom
prézens
prítomný čas slovesa prezentdar; v prenesenom význame nehodný človek, darebák prezentáciapredstavenie sa; predloženie, preukázanie; návrh, podanie prezervatív mužský antikoncepčný prostriedok, kondóm, primeros prezident individuálna volená hlava republiky; predstavený niektorých orgánov, úradov, organizácií a spoločností
prezídium
predsedníctvo; riaditeľstvo, napr. policajného zboru prezumpciadomnienka, predpoklad; pravdepodobnosť
priapický, priapský
necudný, nehanebný; súvisiaci so stoporením penisu priapizmus dlhodobé bolestivé stoporenie mužského pohlavného údu vyvolané pohlavným vzrušením
prim
prvý zo skupiny nástrojov, prvý hlas prímaprvotriedny, výborný, skvelý, veľmi kvalitný alebo chutný prima prvý, základný tón stupnice; prvá trieda gymnázia
prima rate
druh úrokovej miery, spravidla pre najlepších klientov prima vista splatné na predloženie, zmenka splatná pri predložení; v hudbe: hraťz listu, bez prípravy
prima volta
prvé zakončenie skladby pri opakovaní
primabalerína
vedúca, sólová tanečnica v balete
primaciálny palác
palác primasa katolíckej cirkvi

primadona popredná sólová speváčka v opere; v prenesenom význame zhýčkaný človek, nafúkanec, domýšľavec

primapara prvorodička
primár
elektrický prúd vychádzajúci priamo zo zdroja; vedúci lekár nemocnice alebo oddelenia
primariát
miesto - funkcia - primára primáriushráčna prvé husle v kvartete; koncertný majster v orchestri primárnyprvotný, základný, pôvodný
primas
najvyšší katolícky hodnostár v danej krajine, spravidla arcibiskup primáš vedúci cigánskeho orchestra, prvý huslista
primát
prvenstvo, vedúce postavenie; prednostné postavenie pápeža ako hlavy katolíckej cirkvi
primáti
súhrnný názov najvyššieho radu cicavcov (poloopíc, opíc, človeka)
primátor
starosta štatutárneho mesta
primáž
prirážka k dopravnému primíciaprvá omša novo vysväteného katolíckeho kňaza
primipara
žena rodiaca prvý raz, prvorodička
primitív
človek na najnižšom stupni vývoja; zaostalý, hrubý, prostoduchý, nevzdelaný človek primitívnosťjednoduchosť, prostota; duševná zaostalosť; nedokonalosť primogenitúrafeudálne nástupnícke a dedičské právo prvorodeného syna, prvorodenectvo
primordiálny
pôvodný, prvotný
primula
menší kvet z rodu prvosienok
primus inter parens
prvý medzi rovnými, panovník
primus
prvý z mnohých; prvý žiak v triede čo do prospechu
princ
nevládnuci člen panovníckeho alebo kniežacieho rodu
princíp
základná myšlienka, všeobecná zákonitosť; východisková zásada,  pravidlo; vo fyzike základný zákon, z ktorého možno odvodzovať

 iné zákony, napr. princíp zachovania energie
principál
šéf kočovného divadla, cirkusu alebo iného súboru; hlavný hudobný register organu principálnyhlavný, základný

principiálnyzásadný, zásadový
printer
tlačiareň(stroj, zariadenie)
priorita
prvenstvo, prednosť, prednostné právo; časová prednosť, prednostný nárok, vec majúca prednosť
prius
skoršia, predchádzajúca vec, predchádzajúci prípad alebo spis privácia olúpenie, odňatie; strata; nedostatok
privatívny
zbavovací, zbavujúci, odnímajúci, popierajúci privatizácia deetatizácia, odštátnenie, prevedenie majetku z vlastníctva štátu do vlastníctva iných, neštátnych subjektov
privátny
súkromný, osobný, neverejný, dôverný
privilégium
výsada, prednostné právo; výhradné právo a listina o tom prix cena, odmena v súťaži;  súťaž, preteky
prizma
hranol – najčastejšie sklený - rozkladajúci dopadajúce svetlo;

 kryštálový tvar s plochami rovnobežnými s osou; podmienky urču- júce spôsob pohľadu, hľadisko
pro die
denne, na deň; denná dávka lieku
pro domo
pre vlastnú potrebu; iba pre vnútorné účely, dôverne
pro forma
iba naoko; iba z formálnych dôvodov, „aby sa nepovedalo“ pro futuro pre budúcnosť
pro memoria
na pamiatku; na pripomínanie si
pro mortuo
vyhlásiťniekoho za mŕtveho
pro-
prvá časťzložených slov s významom pred-, napred, predný; súhlas,

 sympatie
proantéza
predčasný vývoj kvetu
probabilita
pravdepodobnosť
probátny
vyskúšaný, osvedčený
problém
úloha, ktorú treba riešiť; doteraz nerozhodnutá otázka, najmä

 vedecká; nevyriešená, sporná vec alebo otázka problematickýpochybný, neistý, sporný, nerozhodnutý problematikasúbor neriešených otázok; to, čo má byťvyriešené procedúra spôsob jednania a vybavovania; zložité jednanie; jednací poriadok; postup pri nejakej činnosti, spravidla zložitejší; súbor lie-čebných úkonov, napr. v kúpeľoch
proces
priebeh, sled, vývoj, plynulo sa vyvíjajúci dej; súdne konanie

procesor zariadenie počítača, ktoré vykonáva operácia s dátami, „srdce“ počítača

prócium najľahší izotop vodíka procovskýpovýšenecký, nafúkaný, vystatovačný prodigiozínbakteriálne farbivo
prodoncia
dopredu vysunuté zuby dolnej čeľuste
prodróm
neistý počiatočný príznak choroby, predzvesťochorenia producentvýrobca, zhotoviteľ; výrobný podnikateľ; kto hradí náklady výroby filmu, divadelného predstavenia a pod.
produkcia
výroba, ťažba; súhrn výrobkov; tvorba, najmä umelecká; umelecký alebo artistický výkon; verejné predvádzanie nejakých výkonov produkovaťsa predvádzaťsa; verejne okázalo vystupovať produkovať vyrábať, tvoriť, plodiť(o pôde); vytvárať
produkt
výrobok, výsledok činnosti alebo prírodného diania; súhrn výrobkov danej spoločnosti za danú dobu produktivitaschopnosťvyrábať, výrobnosť; plodnosť; výnosnosť; intenzita výroby; tvorivá činnosť produktívnyvýrobne zdatný, výkonný; plodný; výnosný, výdatný profanácia znesvätenie, zneuctenie, banalizovanie
profánny
svetský; bežný, všedný, každodenný; znesväcujúci
profáza
začiatočná fáza nepriameho delenia bunky
profesia
povolanie, odbor činnosti profesionálzárobkovo činný človek; človek ktorý športuje alebo vykonáva inú činnosťza peniaze, ako svoje povolanie; špičkový odborník vo svojej profesii
profesionalita
odbornosť
profesný
rehoľný, mníšsky, rádový
profesor
stredoškolský učiteľ; hodnosťa titul vysokoškolského učiteľa profét prorok profilpohľad zo strany; prierez, rez telesom; obrys budovy; znázornenie

ľudskej postavy pohľadom zo strany; charakter človeka profilácia vývoj, vytríbenie vlastností, ujasnenie priorít
profilovať
vytváraťprofil niečoho, dávaťniečomu tvar, rozčleniť; zame-

 riavaťpovrch územia v pozdĺžnom aj priečnom smere
profit
zisk, výťažok, úžitok
profundál
hlbinná oblasťstojatých vôd
profundita
hĺbka, hlbina; dôkladnosť
profúzny
nadmerný, silný, prebytočný; nezadržiteľný; ďalekosiahly profylaktický zamedzujúci nákaze, ochranný; zaoberajúci sa cielenou prevenciou
profylaktikum
ochranný liek zamedzujúci vzniku choroby profylaxiaopatrenie vopred urobené, najmä zo zdravotníckeho hľadiska; súbor zdravotníckych opatrení na zabránenie vzniku choroby; prevencia
progenitúra
potomstvo, potomkovia
progéria
predčasné starnutie pri vývoji zastavenom na detskom stupni progesterón ženský pohlavný hormón ovplyvňujúci počatie a priebeh tehotenstva
proglotída
článok tela pásomnice
prognácia
u niektorých ľudských skupín, najmä negroidných, nápadné vyčnievanie čeľustí
prognostika
teória vypracovania odhadov budúceho vývoja prognóza predpoklad ďalšieho vývoja ochorenia
prográdny
vyvíjajúci sa dopredu, pokrokový
program
pracovný plán; smernice pre činnosť; predstavenie, napr. diva-delné; zoznam uvádzaných predstavení; úloha pre počítač; kroky vedúce k vopred určenému cieľu
progrediencia
postup, postupné šírenie, pokračovanie
progres
pokrok, postup, napredovanie, vzostup, rast
progresia
postup, vzostup, rast; zväčšenie progresívnypostupujúci, šíriaci sa
prohibícia
zákaz, zamedzenie, napr. predaja a konzumácie alkoholu projekcia premietanie; zobrazenie priestorových útvarov v rovine; predstavovanie si budúcej situácie
projekt
návrh, plán; úmysel, predsavzatie, zámer; stavebno-konštrukčná alebo organizačno-finančná dokumentácia projektilstrela

projektívna geometria náuka o vlastnostiach geometrických útvarov projektorpremietací prístroj prokaínmiestne anestetikum a látka predlžujúca účinky penicilínu, novokaín proklamáciaverejné prevolanie, prehlásenie; oznámenie
proklition
predklonka
proklízia
spojenie neprízvučného slova s nasledujúcim prízvučným do jedného prízvukového celku; sklon dopredu, predklon prokreačnýplodivý
Prokrustovo lôžko
nepríjemné, trápne postavenie
proktalgia
bolesťkonečníka
proktektázia
rozšírenie konečníka proktektómiachirurgické odstránenie konečníka proktitídazápal sliznice konečníka
prokto-
prvá časťzložených slov s významom konečník, konečníkový proktodýnia bolesťalebo ochorenie konečníka
proktológia
náuka o chorobách konečníka
proktorágia
krvácanie z konečníka
prokúra
všeobecné splnomocnenie k zastupovaniu podniku vo všetkých právnych, obchodných a prevádzkových podmienkach prokurátorverejný žalobca, štátny zástupca v súdnom konaní prokurista splnomocnenec podnikateľa s právom prokúry; konateľ prolaktín hormón predného laloku hypofýzy ovplyvňujúci činnosťvaječníkov
prolaps
v medicíne: poklesnutie orgánu
prolegoména
predhovor, úvod do niektorého vedeckého odboru, úvodná stať
proletariát
starorímska chudoba; trieda námezdne pracujúcich ľudí v robotníckych profesiách proliferáciabujnenie, novotvorenie, chorobný rast tkaniva; prerastanie plodu alebo kvetu osou rastliny
prolín
jedna zo základných aminokyselín
prolixný
podrobný, bohatý; rozvláčny (v reči) prológúvod, predhovor; úvodná časťdrámy, vstup

prolongácia predĺženie lehoty; odklad splatnosti alebo plnenia záväzku promemoriapamätný spis, zápis na pamiatku
promenáda
prechádzka, prechádzková cesta; hromadné prechádzanie sa (v meste, v parku a pod.)
promesa
sľub, prísľub; dlžobný úpis; poukážka na budúce akcie promile tisícina celku, tisíci diel; číslo udávajúce počet jednotiek pripadajúcich na tisíc dielov rovnakého druhu prominentpopredná, významná osobnosť, vplyvný jednotlivec, vedúci činiteľ promiskuitamiešanie, zmiešanie, premiešanosť; nezodpovedné a časté striedanie sexuálnych partnerov
promissor
planéta v horoskope veštiaca určitú udalosť
promócia
slávnostné udelenie vysokoškolskej hodnosti; slávnostné ukončenie štúdia na vysokej škole alebo univerzite
promotér
v profesionálnom športe organizátor stretnutí a zápasov promotion zakladateľstvo, podnet, podpora; úvodná, zavádzacia reklama promotor vysokoškolský funkcionár, ktorý riadi a vykonáva promóciu; v chémii látka zvyšujúca aktivitu katalyzátora
promptný
pohotový, pripravený; okamžitý, rýchly promulgáciazverejnenie; verejné vyhlásenie, oznámenie; vyhláška promycélium v botanike prvotné podhubie