Jdi na obsah Jdi na menu
 


pronácia otočenie hornej končatiny dlaňou nadol, opak supinácie pronáos predsieňantického chrámu pronefrospredoblička, vývojové štádium obličky
pronomen
zámeno prononsovanýostro vyslovovaný; rozhodný, zdôraznený, jasne vylo-žený, zrejmý; povestný, dobre známy (spravidla neslávne) pronto rýchlo, zrazu, naraz
pronunciamento
prehlásenie, prevolanie; v krajinách Latinskej Ameriky častý spôsob vyhlásenia vojenského prevratu
pronuncius
titul nuncia povýšeného na kardinála; zástupca nuncia počas jeho neprítomnosti v úrade pronymfa larválne štádium hmyzu propadién dvojväzbový uhľovodík, alén

propagácia reklama; rozširovanie, rozmnožovanie myšlienok a názorov,dávanie na známosť; šírenie choroby do okolia ohniska; zámerné množenie mikroorganizmov
propaganda
ovplyvňovanie  širokého okruhu ľudí určitými myšlienkami a názormi, ich oboznamovanie s opatreniami štátnych či vládnych orgánov; šírenie ideí a názorov s cieľom získaťpre ne prívržencov propán plynný uhľovodík vznikajúci pri niektorých chemických procesoch, používaný ako chemická surovina, pohonná látka, na vykurovanie a pod. propán-butánvysoko horľavá zmes propánu a butánu propedeutika úvod do vedného odboru; príprava
propeler
lodná skrutka; lietadlová vrtuľa
propén
uhľovodík s jednou dvojitou väzbou, používaný pri výrobe dezinfekčných prostriedkov
properdín
bielkovina nachádzajúca sa v krvnom sére
propín
plynný uhľovodík s jednou trojmocnou väzbou proplazmocytnezrelá plazmatická bunka
propolis
včelí tmel s voskom s baktericídnymi vlastnosťami, slúžiaci na tvorbu plástov a využívaný v liečiteľstve a pri výrobe liekov proponovaný navrhnutý, plánovaný proponovaťnavrhovať, zamýšľať, pripravovať, chystať
proporcie
pomer veľkosti, správny rozmerový vzťah; rozmery dané vzájomným vzťahom veľkostí; rovnováha
proporcie
telesné rozmery
proporcionalita
pomernosť, úmernosť častí v rámci celku; súmernosť propozícia návrh, ponuka, plán, rozvrh, program; zámer
propriety
drobné predmety osobnej potreby
proprium
vlastné podstatné meno, spravidla označujúce jeden denotát proprotón jadro atómu vodíka s kladným elektrickým nábojom, základná stavebná jednotka jadra atómu
propulzia
rýchly, mimovoľný pohyb dopredu; vyvodzovanie ťahu potrebného na prekonanie odporov, napr. pri pohybe lietadla alebo lode propyleje vstup, monumentálna vstupná brána starovekých aj chrámových stavieb; predbránie

propylit vyvrelina vytvorená pôsobením termálnych vôd prorogáciapredĺženie, odročenie, odklad; dohoda strán o príslušnosti súdu proscéniumpredscéna, časťjaviska pred oponou
prosektor
patológ vykonávajúci pitvy; primár pitevne prosektúramiestnosťalebo objekt, kde sa konajú patologicko-anatomic-ké pitvy
proselyta
obrátený, ten kto prestúpil na novú vieru
prosfora
dary chleba a vína prinášané na omšu; v pravoslávnej viere chlieb zo pšeničného kvaseného cesta nahrádzajúci pri prijímaní hostiu
prosiopézia
skracovanie slov na začiatku, napr. .... brý deň
prosit
na zdravie! (prípitok) proskribovaťprehlásiťza štvanca, postaviťmimo zákon, vylúčiťzo spoločnosti, zavrhnúť, verejne odsúdiť
proskripcia
prenasledovanie, vypovedanie do vyhnanstva;  v starovekom

Ríme pôvodne verejné oznámenie predaja, najmä otrokov, neskôr zoznam a verejné vyhlásenie osôb postavených mimo zákon; verejné zavrhnutie
proskynézia
nábožné pokľaknutie s klaňaním až k zemi
prosóma
predná časťtela niektorých členovcov, hlavohruď prosopagnózianeurologická porucha, pri ktorej postihnutý nerozoznáva tváre
prospekcia
vyhľadávanie a prieskum nerastných ložísk; pátranie prospekt vyhliadka, celkový pohľad; pozadie javiska; reklamný leták; návod na použitie tovaru; veľkomestská široká ulica v ruskom pro-sttredí, bulvár; priečelie organu; prosperitaúspešný vývoj, úspech, blahobyt; úspešný hospodársky trend prostata mužská pohlavná žľaza; predstojná žľaza, predstojnica; ochorenie tejto žľazy prostatalgiabolesti prostaty prostatektómiaoperatívne odstránenie zdurenej prostaty
prostatik
muž so zväčšenou prostatou prostatitídazápal prostaty

prostatodýniabolesťprostaty
prostetický
nebielkovinový; náhradný
prostitúcia
pohlavný styk za úplatu; v prenesenom zmysle kupčenie s vlastným presvedčením
prostrácia
všeobecná telesná ochabnutosťsprevádzaná veľmi často zastrením vedomia
prostylos
v antickom Grécku chrám s radom stĺpov v priečelí protagón bielkovinová zložka myelínu v nervových vláknach protagonistahlavný predstaviteľhry, hlavná postava románu; vedúca osobnosť
protagoreizmus
učenie gréckeho sofistu Protagora, podľa ktorého mierou všetkých vecí je človek
protálium
prvoklíčok protamínnajjednoduchšia bielkovina s nízkou molekulárnou hmotnosťou
protanopsia
neschopnosťvnímať červenú farbu
próté filozofia
prvá filozofia, základné východiská úvah o bytí proteid zložená bielkovina majúca okrem bielkovinovej aj nebielkovinovú zložku
proteín
základná zložka buniek živých organizmov proteinúriavylučovanie bielkovín močom, albuminúria
proteíny
jednoduché bielkoviny
proteizmus
schopnosťzmien, menlivosť, tvárnosť
protekcia
priazeň, ochrana poskytovaná vplyvnou osobou, prihovorenie sa za niekoho; záštita
protektor
ochranca, priaznivec, podporovateľ; krycia vrstva plášťa pneumatiky; správca protektorátu
protektorát
ochrana, záštita; stav závislosti jednej krajiny od druhej; spravidla násilím vynútená forma nadvlády mocnejšieho štátu nad slabším
protektorát ríšsky
forma fašistickej okupácie Čiech a Moravy v rokoch1939 – 1945
protektorovanie
oprava obežnej plochy pneumatiky navulkanizovaním nového gumového povlaku

protenoid vo vode nerozpustná jednoduchá bielkovina proterozoikum starohory, obdobie medzi prahorami a prvohorami, eozoikum
protest
námietka, prejav nesúhlasu, odpor; zmenkové osvedčenie protestantizmus reformačné náboženské hnutie a z neho vzniknuté evanjelické cirkvi
protetik
odborník v protetike
protetika
náuka o náhradách stratenej alebo nedokonale vyvinutej časti tela vrátane jej funkcie
protéza
umelá náhrada chýbajúcej časti tela protežovaťochraňovať, podporovaťniekoho osobnou intervenciou v jeho prospech, priaťniekomu, dávaťniekomu prednosťna úkor iného
protistológia
náuka o jednobunkových živočíchoch a rastlinách proto-, protero- prvá časťzložených slov s významom prvý, prvotný, pôvodný
protobiológia
náuka o vzniku života na Zemi, súčasťbiológie protoderm pletivo vytvárajúce pokožku rastlinných orgánov protofilný schopný viazaťprotóny protofytyoznačenie nižších druhov rastlín (baktérie, huby, riasy a pod.) protogenéza rozmnožovanie rastlín pučaním protoklázatektonické rozdrvenie vyvrelých hornín pred ich stvrdnutím protokol zápis o jednaní; zápisy o stálom pozorovaní nejakého javu; súhrn pravidiel pre styk medzi diplomatmi; oddelenie ministerstva zahraničia pre záležitosti cudzích zastupiteľských úradov; vo výpočtovej technike množina sémantických a syntaktických pravidiel, ktoré určujú chovanie funkčných jednotiek pri komunikácii protón stabilná elementárna častica s kladným elementárnym nábojom, ťažšia ako elektrón, patrí medzi nukleóny
protónové číslo
počet protónov atómového jadra, atómové číslo protopektín druh pektínu vyskytujúceho sa predovšetkým v ovocí protoplazmametabolicky aktívna základná živá hmota bunky; cytoplaz- ma
prototyp
vzor, predobraz; prvý overovací výrobok; skúšobný výtlačok

protozoá jednobunkové živočíšne organizmy, prvoky
protozoológia
náuka o prvokoch protrahovanývleklý, trvajúci dlhšie ako obvykle
protrakcia
odklad, zdržanie
protraktor
navigačný prístroj zložený z kruhu a troch ramien, pomocou  ktorého sa do námornej mapy zakresľuje poloha lode protuberanciavýron plynov na povrchu Slnka, obrovské oblaky plazmy  v slnečnej koróne
proudhonizmus
politický a filozofický smer robotníckeho hnutia v 19. storočí, ktorý usiloval o dosiahnutie ideálu spravodlivosti a rovnosti vzájomnou spoluprácou slobodných združení drobných výrobcov, vyhlásením majetku za krádež, spoluzakladateľanarchizmu proustit sulfid arzenitostrieborný
proveniencia
pôvod, miesto výskytu, vzniku alebo výroby proverbium príslovie
providencia
prozreteľnosť, predvídavosť
providencializmus
presvedčenie o božskej alebo božej prozreteľnosti provider pripojovač, sprostredkovateľtrvalého alebo dočasného pripojenia ku komunikačnej sieti, napr. internetu
provincia
vidiek vo vzťahu k hlavnému mestu; väčšie správne územie štátne alebo cirkevné; krajina pripojená k inej krajine a na nej závislá; vidiecky kraj ako celok voči hlavnému mestu; obvod pôsobnosti katolíckeho arcibiskupa
provinciál
volený alebo menovaný predstavený rehoľnej provincie;  slangový výraz pre obyvateľa oblasti mimo metropolu provincializmus vidiecky ráz; malomestská obmedzenosť, nedostatok širšieho rozhľadu
provitamín
látka, ktorú živočíšne organizmy dokážu premeniťna vitamín provízia peňažná odmena za sprostredkovanie provízorsprávca; zodpovedný vedúci lekárne; správca kláštorného ma-jetku
provizórium
dočasné opatrenie alebo stav; dočasný stav, dočasnosť, prechodný stav
provizórny
dočasný, prechodný

provokácia podnecovanie k činnosti; vyzývavý čin alebo chovanie; poburujúci čin; v medicíne: vyvolanie choroby

provolone taliansky tvrdý syr z kravského mlieka v tvare zrezaného ku-žeľa proximálnyblízky, najbližší; bližší k stredu, k centru; v biológii bližší k  trupu a hlave
proximita
blízkosť
próza
neveršovaný, v prostej reči písaný literárny prejav; všednosť, triezvosť prozencefalonpredný mozog
prozenchým
základné pletivo rastlín prozódianáuka o rytmickej, jazykovej a zvukovej stránke veršov; veda o zvukových vlastnostiach jazyka
prozopit
fluorid hlinitovápenatý, nerast
prozopopoia
zosobnenie, zobrazenie niečoho nového ako živého; rečnícky obrat, pri ktorom nejestvujúci alebo neprítomný človek akoby prehovoril ústami rečníka prozyletaprebehlík; človek obrátený na inú vieru; nový horlivý stúpenec nejakej viery alebo idey
prudéria
prehnaná hanblivosť, nemiestna hanblivosť; pokrytectvo vo veciach sexu
prurigo
druh kožného ochorenia známy ako svrbľavka
pruritus
svrbenie
ps
značka pre pikosekundu
psalmódia
spev žalmov v gregoriánskom chorále
psaltérium
kniha žalmov
psamit
usadená hornina
psamofilný
žijúci na piesočnatých pôdach
psamofyt
rastlina žijúca na piesočnatej pôde
psamón
organizmy obývajúce piesočnaté oblasti; piesočnaté dno psefit hrubozrnná hornina, napr. rôzne zlepence
pseudo-
prvá časťzložených slov s významom nepravý, napodobnený, lživý, falošný, kvázi
pseudoamitóza
neštandardné mitotické delenie jadra bunky

pseudofarby vo výpočtovej technike farby ľubovoľne priradené obrazu reprezentujúcemu hodnoty dát, ale nie jeho prirodzenú podobu

pseudofóbiachorobný strach z pristihnutia pri klamstve pseudofosílianepravá skamenelina
pseudogravidita
nepravé tehotenstvo
pseudoinštrukcia
vo výpočtovej technike zápis v zdrojovom jazyku, ktorý sa neprekladá do cieľového jazyka, iba ovplyvňuje preklad pseudokód vo výpočtovej technike kód, ktorý pred prevedením vyžaduje preklad
pseudokríza
prechodné rýchle zníženie horúčky
pseudológia
chorobný sklon k luhaniu, vymýšľaniu si
pseudomor
infekčné ochorenie hydiny, hydinový mor
pseudonym
nepravé, prijaté, najčastejšie umelecké meno, kryptonym pseudopubertapredčasné dozrievanie vyvolané poruchou žliaz s  vnútornou sekréciou
pseudosmia
čuchová halucinácia
pseudotuberkulóza
infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka pseudotumor nepravý tumor
pseudourémia
nepravá urémia
pseudoxantóm
v medicíne nepravý xantóm
psí
v gréckej abecede meno preps
psilóza, psilósis
strata vlasov alebo rias (mihalníc)
psitacizmus
chorobná strata názornosti v myslení a chorobné uvádzanie slov bez uvedomenia si ich významu
psitakóza
tzv. papagájia choroba, ťažké vírusové ochorenie prenosné
z niektorých vtákov na človeka
psofokarp
bôbovitá africká a ázijská dvojklíčna rastlina s jedlými semenami
psogometer
prístroj na meranie sily zvuku
psoriatik
osoba trpiaca psoriázou
psoriáza
kožné ochorenie známe ako lupienka
psychasténia
duševná choroba charakteristická narušením duševnej rovnováhy a nedôverou v seba samého
psychastenik
osoba trpiaca psychasténiou

psyché duša, duševno
psyché
grécky výraz pre dušu, duch, duševno, psychiku, myseľ, vnútorný svet psychedelickýzámerne silne pôsobiaci na psychiku, zintenzívňujúci vne-my
psychiater
odborník v psychiatrii psychiatrialekárstvo duševných chorôb; príslušné oddelenie zdravotníckeho zariadenia
psychický
duševný; oduševnelý
psychika
duševno; súhrn duševných vlastností, stavov a procesov; vnútorný svet človeka
psycho-
prvá časťzložených slov s významom duša, duch, duševný psychoanalýzametóda psychologického výskumu zaoberajúca sa predovšetkým podvedomím
psychodráma
psychoterapeutická metóda využívajúca postupy plnenia– hrania – rôznych rolí
psychofarmakológia
farmakológia pychických a nervových chorôb psychofarmakum prostriedok pôsobiaci upokojujúco na duševnú činnosť psychofyziológodborník v psychofyziológii
psychofyziológia
odbor psychológie orientovaný na psychologické pochody súvisiace s fyziologickými procesmi centrálneho nervového systému psychogéniapsychická porucha, ktorú vyvolávajú duševné stresy psychohygienasúhrn preventívnych opatrení na udržanie duševného zdravia; duševná hygiena
psychochirurgia
chirurgická liečba psychických ochorení psychokinéza ovplyvňovanie pohybov neživých predmetov silou vôle, telekinéza
psychológ
odborník v psychológii psychológiaveda o zákonitostiach a prejavoch duševnej činnosti; spôsob myslenia; duševný stav
psychomantia
okultný styk medzi dušami alebo s duchmi, vzývanie mŕtvych
psychometria
náuka o meraní duševných prejavov

psychopat človek trpiaci psychopatiou
psychopatia
duševná porucha, duševná úchylnosť
psychopatológ
odborník v psychopatológii psychopatológianáuka o duševných chorobách
psychopédia
odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá dôsledkami mentálneho postihnutia detí, ich výchovou a vzdelávaním psychosexuálnytýkajúci sa psychických prejavov sexuálneho života psychosféra oblasťprejavov duševného života psychosociálnyduševný, súvisiaci so životom medzi ľuďmi psychosomatickýpsychicky ovplyvňujúci fyziologický proces alebo jav psychotechnika druh aplikovanej psychológie skúmajúcej duševné schopnosti, napr. predpoklady pre výkon určitého povolania, pomocou špeciálnych testov psychotechnikaskúmanie duševných dispozícií ľudí na výkon určitého povolania
psychoterapeut
odborník v psychoterapii
psychoterapia
liečba duševných chorôb určitými technikami, športom, špeciálnym prístupom lekára k pacientovi a pod.
psychotest
slúži na zistenie psychických vlastností človeka; psychologický test
psychotrauma
negatívny zážitok dlhodobo aj krátkodobo škodlivo pôsobiaci na duševné zdravie človeka
psychotronika
odbor zaoberajúci sa výnimočnými psychickými schopnosťami, napr. telepatiou či jasnovidectvom; metapsychológia, parapsychológia
psychotrónny
psychikou spôsobený, vytvorený; duševného pôvodu psychotropný ovplyvňujúci duševnú činnosť, psychiku, napr. určité druhy liekov
psychóza davová
hromadná psychická reakcia na vonkajší podnet psychóza ťažšia duševná porucha; hromadná psychická reakcia na určité vonkajšie podnety prejavujúca sa nepokojom alebo nadmerným záujmom, zaujatím
psychro-
prvá časťzložených slov s významom chladný, vlhký psychroalgiasúčasné vnímanie hladu a bolesti

psychrofilná rastlina pre svoj život potrebuje relatívne nižšie teploty a má krátke vegetačné obdobie

psychrofóbna rastlina neznáša vlhké a chladné prostredie psychrometer prístroj na meranie relatívnej vlhkosti vzduchu
pštros
veľký africký nelietajúci vták s malou hlavou a dlhým krkom