Jdi na obsah Jdi na menu
 


inuk eskimácky grónsky lovec
inulín
polysacharid zo zvyškovej fruktózy, zásobná látka mnohých rastlín inundácia opakované zaplavovanie územia, povodne
invalid
človek neschopný práce v dôsledku úrazu alebo ochorenia invalidita úplná alebo čiastočná pracovná neschopnosť, v inej oblasti neplatnosť
invar
zliatina železa a niklu s nízkou teplotnou rozťažnosťou invariancia nemennosť, nepremennosť, stálosť
invariant
v matematike výraz s nemennou hodnotou, nepremenná veličina

invariantnosť vlastnosťveličiny
invariantný
nemenný
invázia
prenikanie cudzopasníkov do organizmu; hromadné sťahovanie

živočíchov; vpád; násilné, ozbrojené vniknutie na cudzie územie invektíva slovný alebo písomný urážlivý výrok; slovný alebo písomný prudký útok na niekoho
invencia
vtipný nápad; vynaliezavosť, najmä umelecká
inventár
súhrn hnuteľných vecí v určitom priestore; zoznam hnuteľného majetku
inventarizácia
kontrola účtov, vykonanie inventúry
inventúra
súpis hnuteľného majetku, tovaru a pod. v určitom mieste, firme a pod.; kontrola skutočného stavu majetku
invertný
obrátený
invertor
vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie; operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu
inverzia cukru
štiepenie cukru na ovocný a hroznový cukor
inverzia
obrat, obrátenie; prevrat, premiestenie; premiestenie orgánu na iné miesto; v matematike prípad, keďv permutácii stojí väčšie číslo pred menším; v meteorológii rast teploty vzduchu v určitej vrstve, normálny pokles teploty s výškou je prerušený jej náhlym nárastom; spracovanie exponovaného fotografického materiálu priamo na pozitívny obraz
inverzný film
po jeho vyvolaní vzniká priamo pozitívny obraz inverzný obrátený, prevrátený, opačný
investícia
náklady na zaobstaranie, vybudovanie či opravu niečoho; kapitál vložený do firmy; stále aktíva podniku, napr. pozemky, stroje, budovy; novo zaobstarané základné prostriedky podniku investigáciaúradné vyšetrovanie, pátranie
investigatívny
odhaľujúci nezákonnú činnosť, pátrajúci, vyšetrujúci, na-pr. novinár
investitúra
slávnostné uvedenie stredovekého vazala do držby léna; me-novanie biskupa do funkcie a držby majetku
investor
osoba alebo orgán, ktorý vkladá kapitál do podnikania, hradí j

 eho náklady
invokácia
oslovenie; vzývanie, vzletné oslovenie, úvodná veta listiny, úvod eposu
involúcia
normálny opätovný vývin niektorého orgánu alebo žľazy; zavinutie; zanikanie, zakrpatievanie; spätný vývoj orgánu po splnení funkcie
involvovať
zahrňovať, obsahovať
inzerát
platené oznámenie v tlači, reklama v oznamovacích prostriedkoch inzercia v medicíne pripojenie orgánu k inému orgánu; úpon
inzula
ostrov; viacposchodový dom bez átria; dom alebo blok domov ohraničený zo všetkých strán ulicami
inzulín
hormón slinivky brušnej; výťažok zo zvierat je dôležitým liekom proti cukrovke a pri niektorých psychických ochoreniach inzultácia útok, napadnutie; pohana vztiahnutím ruky
ion, iont
častica s kladným alebo záporným nábojom
ionex
meničiontov
ionizácia
vznik iontu, najčastejšie odtrhnutím elektrónu od neutrálnej častice
ionizujúce žiarenie
pri prechode hmotným prostredím vyvoláva ionizáciu iono-, ionto- prvá časťzložených slov s významom iont, iontový ionograf prístroj registrujúci hodnoty kritických kmitočtov vrstiev ionosféry
ionogram
záznam ionografu
ionometria
meranie intenzity röntgenového žiarenia
ionosféra
ionizovaná vrstva zemskej atmosféry vo výške od 70 do 800 km iontoforézaliečebná metóda, pri ktorej sú do kĺbov zavádzané ionty lie-kov
ipon
bod v karate alebo v džude
ipsácia
pohlavné sebaukájanie, masturbácia, onanovanie
ipso facto
tým istým, už tým
iracionalita
nerozumnosť, neschopnosťrozumového poznania iracionalizmus idealistická filozofia popierajúca rozumovú schopnosť poznania

iracionálny protirozumový, rozumom nepochopiteľný; nadzmyselný iradiácia jav, keďsa nám osvetlený predmet zdá väčší ako rovnako veľký tmavý predmet; ultrafialové žiarenie; vystreľovanie bolesti z postihnutého miesta
irbis
väčšia stredoázijská mačkovitá šelma
irealita
neskutočnosť
iredenta
šovinistické hnutie za pripojenie časti štátneho územia obývaného národnostnou menšinou ku štátu, ktorého štátotvorným národom je národ, ku ktorému sa menšina hlási
iregularita
nepravidelnosť
irelevancia
nezávažnosť, zbytočnosť, nepodstatnosť
irelevantný
nerozhodný, vedľajší, nesmerodatný
irénizmus
úsilie o pokoj, nenásilnosť, zmierenie
ireparabilný
nenapraviteľný, neopraviteľný ireverzibilitanezvratnosťprocesu alebo reakcie
ireverzibilný
nezvratný, nenávratný, neschopný sa vrátiťdo pôvodného stavu
iriabilita
dráždivosť, citlivosťvoči vonkajším podnetom
irídium
ťažký a mimoriadne tvrdý kovový prvok, značka Ir
irido-
prvá časťzložených slov s významom iris = očná dúhovka irigácia záplava, zavodňovanie, zavlažovanie; výplach
irigo-
prvá časťzložených slov s významom výplach, výplachový irigografiaröntgenové vyšetrenie hrubého čreva; irigoskopia
iris
očná dúhovka; kvet kosatec
irisová clona
druh ovládateľnej clony vo fotoaparáte
iritácia
podráždenie, dráždenie
iritída
zápal očnej dúhovky
iritovať
dráždiť, vzrušovať; rušiť
irizovať
lesknúťsa, hraťdúhovými farbami, dávaťniečomu dúhové sfarbenie
iroko
ťažké drevo tropických stromov s využitím v nábytkárstve
iron man
železný muž, športovec, ktorý v priebehu 24 hodín absolvuje plávanie na 3800 metrov, 180 km jazdy na bicykli a maratónsky beh

irónia výsmech; úmyselné použitie slov v opačnom význame ironický uštipačný, posmešný, výsmešný ischémiamiestna nedokrvenosťorgánov alebo tkanív
ischias
bolesti v oblasti sedacieho nervu, zápal sedacieho nervu ischuria chorobné zadržiavanie moču
isídie
drobné bradavičnaté alebo šupinkové výrastky na stielke lišajníkov islam moslimské monoteistické náboženstvo uznávajúce boha Alaha, založené v 7. storočí nášho letopočtu Mohamedom
islandský vápenec
číry skryštalizovaný vápenec
ismailiti
príslušníci moslimskej sekty, ktorá sa oddelila od šíitov v 8. storočí n.l.
istesso
v hudbe: rovnako (tempo)
istmus
pevninská šija
ita est 
tak je
Itala
najstarší latinský preklad biblie z 2. storočia nášho letopočtu italika písmo mierne naklonené doprava, kurzíva
item
tiež, ďalej
iterácia
opakovanie rovnakého počtového obratu; opakovanie, opätovanie; vtieravé, pravidelne sa opakujúce predstavy; mimovoľné, rytmické pohyby v rovnakom slede
itinerár
cestovný denník; opis cesty pri automobilových pretekoch
ius primae noctis
právo prvej noci, za feudalizmu právo pána na svadobnú noc pri sobáši poddaného
íván
v islamskej architektúre zaklenutý priestor, najčastejšie z pálených tehál, zdobený štukatúrou a obkladmi, otvorený oblúkom do vnútorného nádvoria mešity, paláca alebo domu
ixodóza
kliešťom vyvolané ochorenie dobytka
ixolit
fosílna živica
iza-, izo-
prvá časťzložených slov s významom rovnaký, zhodný izagon, izagón rovnouholník
izalobara
izolínia tlakovej tendencie
izoamplitúda
izolínia amplitúdy určitej veličiny
izobara
krivka závislosti objemu na teplote pri stálom tlaku; izolínia tlaku vzduchu, spojnica miest s rovnakým tlakom vzduchu

izobata hĺbková súradnica
izobután
plynný uhľovodík vznikajúci pri spracovaní ropy
izocefália
vo výtvarnom umení umiestenie hláv do rovnakej výšky izocentrum bod medzi hlavným bodom a podnožníkom snímky územia izoecho elektrický obvod meteorologického radaru izogamétyrovnako veľké pohlavné bunky rovnakého tvaru, ktoré nie je možné rozlíšiťna samčie a samičie
izogamia
splývanie izogamét, forma pohlavného rozmnožovania izoglosa izolínia výskytu nárečového prvku
izogóna
spojnica miest s rovnakou magnetickou deklináciou; izolínia smeru vetra
izohyeta
izolínia súhrnu atmosferických zrážok
izohypsa
spojnica miest s rovnakou nadmorskou výškou; vrstevnica izochasma izolínia výskytu polárnych žiarí za rok
izochiona
spojnica miest s rovnakou výškou napadnutého snehu izochora krivka závislosti dvoch stanovených veličín pri termodynamickom deji prebiehajúcom pri stálom objeme
izochrónia
časová zhoda nejakého javu, homochrónia
izochrónny
súčasný, trvajúci rovnaký čas
izoimunizácia
tvorba protilátok pôsobením druhovo vlastného antigénu izoklas zásaditý vodnatý fosforečnan vápenatý
izoklina
spojnica miest s rovnakou magnetickou inklináciou
izolácia
osamotenosť, odlúčenosť, oddelenie od ostatných jedincov; zariadenie slúžiace na oddelenie chorých alebo väznených osôb; zariadenie alebo opatrenie na ochranu pred dotykom s nežiadúcim tepelným, zvukovým, elektrickým a pod. vonkajším vplyvom izolacionizmus hnutie za nezasahovanie do záležitostí iných krajín a za sústredenie sa na vlastné problémy; úmyselný nezáujem o dianie v zahraničí
izolant
izolačná hmota; nevodič, izolátor
izolátor
teleso alebo zariadenie oddeľujúce rôzne elektrické potenciály izolepa umelohmotná lepiaca páska
izolovaná množina
podmnožina z izolovaných bodov
izoméria
atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a ne-

 utrónov, ale iné vnútorné usporiadanie; zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti izoméry zlúčeniny s rovnakým molekulárnym vzorcom, ale rozdielnymi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami
izometria
v matematike: zhodné zobrazenie, zhodnosť
izomorfia
existencia dvoch či viacerých zlúčenín s kryštálmi rovnakého typu, ktoré sa vzájomne môžu zastupovať, tvoriťzmesové kryštály izomorfizmus vzájomná podobnosťmatematických systémov
izonefa
izolínia celkovej oblačnosti
izopatia
liečenie látkami vznikajúcimi pri určitej chorobe
izopora
izolínia ročných zmien niektorých zložiek magnetického poľa

Zeme
izoprén
nenasýtený uhľovodík, základná jednotka prírodného kaučuku, materiál na výrobu špeciálnych odevov, napr. potápačských skafandrov
izostáza
hypotéza o rovnovážnom rozložení hmôt v zemskej kôre izoterma spojnica miest s rovnakou teplotou; izolínia teploty vzduchu; krivka závislosti objemu tlaku pri stálej teplote
izotermálny
majúci teplotu od 5 do 42 stupňov Celzia
izotermia
jav, pri ktorom sa v určitej vrstve atmosféry nemení teplota
s pribúdajúcou výškou
izotermický
prebiehajúci pri stálej teplote
izotón
člen skupiny nuklidov s rovnakým počtom neutrónov a s rôznym protónovým číslom
izotónia
stav roztokov rôznych látok s rovnakým osmotickým tlakom izotop jedna zo skupiny atómových jadier s rovnakým  počtom protónov, ale s odlišným počtom neutrónov
izotopia
odlišnosťatómov toho istého prvku počtom neutrónov atómového jadra
izotropia
vlastnosťtuhých látok alebo roztokov, ktorých fyzikálne hodnoty sú vo všetkých smeroch rovnaké
izotypia
vlastnosťlátok, ktoré vytvárajú kryštály rovnakého typu, ale nemôžu sa vzájomne nahrádzať, čiže nemôžu vytváraťzmesové kryštály